MSITBlog

1 minute reading time (115 words)

ผังโปรแกรมการตัดสินใจเชิงกระบวนการ (Process Decisions Program Chart) (2)

บล็อกนี้เรามาดูตัวอย่างกัน โดยผมขอเอาตัวอย่างจากบล็อกที่แล้วมาใช้นะครับ

สมมติก่อนว่า ปัจจุบันนี้ เราไม่มีโปรแกรมออกรายงานโดยอัตโนมัติทำให้เราต้องทำรายงานด้วยมือ จึงเสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นเราต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อออกรายงานโดยอัตโนมัติขึ้นมาใช้งาน

ทีมได้เขียนวัตถุประสงค์ (Goal) ลงในบัตรข้อมูลว่า ทำรายงานโดยอัตโนมัติแล้วแปะลงด้านล่างของแผ่นกระดาษ/พื้นโต๊ะ/ฝาผนัง และเขียนจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันลงในบัตรข้อมูลว่า เสียเวลาทำรายงานด้วยมือ แล้วนำไปแปะเอาไว้ด้านบนให้ตรงกัน โดยเว้นที่ระหว่างกลางเอาไว้

จากนั้นทีมได้ช่วยกันระดมความคิดว่า จาก Start ไปบรรลุ Goal นั้น ต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างและเขียนลงในบัตรข้อมูล  จากนั้นสมาชิกของทีมได้ช่วยกันนำบัตรข้อมูลไปแปะอยู่ระหว่าง Start กับ Goal โดยเรียงกันไปตามลำดับ สมมติว่า ได้ออกมาดังรูป

ลองดูตรงนี้สักหน่อยนะครับ เราสามารถดึงข้อมูลกลุ่มนี้มาจากบล็อกที่แล้วได้ เพราะตอนทำผังลูกศรเราพิจารณาเพียงแค่ว่า เราต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าใด และเลือกเส้นทางที่ยาวที่สุดมาเป็นเวลาในการทำโครงการ โดยรู้ว่า กิจกรรมในเส้นทางที่วิกฤติจะล่าช้ากว่าหมายกำหนดการไม่ได้เลย แต่คำถามก็คือ มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้แต่ละกิจกรรมเกิดความล่าช้าบ้าง เราจะได้ป้องกันเอาไว้ก่อน ผังโปรแกรมการตัดสินใจเชิงกระบวนการนี่แหละครับ จะถูกนำมาใช้ในแง่นี้ ลองดูต่อไปนะครับ

สมาชิกของทีมได้ยกกิจกรรม รวมรวมความต้องการ” (หมายถึง ทำการรวบรวมความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในการใช้โปรแกรมที่จะเขียนขึ้นมา) ขึ้นมาพิจารณาว่า กิจกรรมนี้ มันจะเกิดอุปสรรค หรือ ปัญหา อะไรขึ้นได้บ้าง

ทีมสรุปว่า อาจจะรวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน หรือ กว่าจะครบถ้วนก็อาจใช้เวลานานเกินไป ทีมจึงได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและเขียนลงในบัตรข้อมูล แล้วจัดวางลงไปดังรูป

 ต่อไปสมาชิกของทีมได้ยกกิจกรรม “ออกแบบรายงาน/หน้าจอ” ขึ้นมาพิจารณาต่อไป เพื่อดูว่ามันจะเกิดอุปสรรค หรือ ปัญหา อะไรขึ้นได้บ้าง ทีมสรุปว่า เป็นไปได้ว่า หน้าจอที่ออกแบบอาจจะไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน หรือ รายงานที่ได้ออกมาอาจจะไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ทีมจึงได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและเขียนลงในบัตรข้อมูล แล้วจัดวางลงไปดังรูป

ต่อไปก็ “ออกแบบฐานข้อมูล” ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ต่อไปก็คือ จัดทำเอกสารโครงการ… ทีมได้เสนอแนะว่า เพื่อให้เป็นมาตรฐาน จึงควรใช้แนวทางของการจัดการโครงการเชิงซอฟต์แวร์ (Software Project Management) ทีมได้เขียนลงไปดังรูป

ก็พิจารณาไปเรื่อย ๆ จนครบทุกกิจกรรม สมมติว่าได้ออกมาดังนี้

เราจะเห็นว่า มันก็เหมือนการพิจารณาว่า แต่ละกิจกรรมมันอาจจะมีความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดปัญหา/อุปสรรคอะไรได้บ้าง และเราจะมีวิธีการแก้ไข หรือ แผนรับมือ (Countermeasure) อย่างไร

แล้วคุยกันต่อนะครับ

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแมตริกซ์ (Matrix Data Analysi...
ผังโปรแกรมการตัดสินใจเชิงกระบวนการ (Process Decisi...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 07 April 2020