MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เเละนักศึกษาได้รับการตอบรับเเละนำเสนอผลงานวิจัยที่ NCIT

8

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาเเละอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับการตอบรับเเละนำเสนอผลงานวิจ้ยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT) ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ที่ มหาวิทยาลัยมหืดล ในปีนี้มีงานวิจัยท่ได้รับการตอบรับทั้งหมด 66 ผลงานจาก 103 ผลงานที่ส่งมา หรือคิด acceptance rate เป็น 64% ในจำนวนนี้มี 4 งานวิจัยที่มาจากคณะ IT มหานคร โดย 1 ในนั้นเป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโท (MSIT) ที่ถูกคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ใน Journal of Information Science and Technology (JIST) อีกด้วย

(1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้านโดยใช้ ESP8266 (***งานวิจัยที่ถูกคัดเลือกเพือตีพิมพ์ใน JIST)

ไพโรจน์ เหลืองวงศกร, อ.โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท, อ.สุเทพ วิเชียรดิลกกุล, อ.ไชยณัฐ จามรมาน

(2) วิธีการเเบบผสมผสานระหว่างรูปเเบบโดยลำดับเเละฟัซซี่เซตในการวิจัยวินิจฉัยโรค

อ.พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี, ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์, อ.อุไรพร เจตนชัย

(3) ระบบรดนำอัจฉริยะควบคุมผ่านราสเบอรี่พาย

เมธาพร กิตยาลักษ์, กวิน การวิชา, อ.มุกระวี มะดะเรส, อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

(4) ระบบบริหารจัดการช่วยในการตัดสินใจสำหรับร้านขายยยาศรีอนันต์ฟาร์มา

ประอร คล้ายภู่, สมฤทัยเเละมิตร, อ.พฤกษา ดวงผาสุข, อ.สุรการ ดวงผาสุข, อ.กบูร ทองทา 

 

Rate this blog entry:
เทคโนโลยีเว็บ ทำให้ลมตีกลับ
Collaborative Commerce
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 16 December 2017