MSITBlog

2 minutes reading time (344 words)
Featured 

Master of Science Program in Information Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีบัณฑิตจบไปทั้งสิ้น 615 คน จาก นักศึกษา 846 คน หลักสูตรยังคงมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม นอกจากนั้น หลักสูตรได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สมำเสมอเพื่อให้มีเนื้อหาของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมของบัณฑิตที่จบการศึกษา ซึ่งเเบ่งเป็น 4 สาขาย่อย ดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล (Big Data) ที่มีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละเเข่งขันทางธุรกิจได้ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กระบวนการการรวบรวมและจัดการช้อมูล (Data Preparation) โดยเฉพาะข้อมูลจาก Social media ที่มีความต่อเนื่องสูงเเบบ unstructured data, วิธีการ (Algorithms)ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Machine Learning/AI ตลอดจนวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปเเบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

รายวิชาเเละอาจารย์
เเผนการศึกษา ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหารเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างรายได้ให้กับองค์กร

รายวิชาเเละอาจารย์
เเผนการศึกษา ค่าใช้จ่าย 


เน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ 

รายวิชาเเละอาจารย์
เเผนการศึกษา | ค่าใช้จ่าย

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

ถาม-ตอบ กับ ผอ.บัณฑิตศึกษา

ถ้าจะเรียน MSIT เเต่ไม่มีพื้นฐาน IT มาเลยจะเรียนได้มั้ยครับ ต้องปรับพื้นอะไรบ้างครับ

ไม่มีปัญหาครับ ความรู้พื้นฐานทาง computer สมัยนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เเทบทุกคนในสาขาอาชีพต่างๆ น่าจะเคยผ่านการทำงานกับระบบที่เกี่ยวข้องกับ IT มาแล้ว จะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป แต่อย่างน้อยต้องเคยผ่านการใช้งานมาแทบทั้งนั้น แน่นอนนอกจากความเป็น users ความรู้พื้นฐานในส่วนอื่นๆ เช่น ส่วนการพัฒนาระบบ IT จะมีความแตกต่างกัน เพื่อนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่ไม่ได้จบสายนี้มาโดยตรง มีพื้นฐานที่สามารถเรียนไปกับทุกคนได้ ทางคณะฯ จะมีหลักสูตรปรับพื้นฐาน ทั้ง problem solving, programming, database, network, computer system ให้ประมาณเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน โดยไม่มีค่าใช้จายเพิ่มเติม เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้าน IT สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาที่เคยเรียนสาย IT มาแล้วได้ ทางคณะฯมีวิชาพิ้นฐานที่สำคัญให้เรียนอยู่แล้ว แต่ก็ต้องขยันในการทำความเข้าใจมากกว่าคนที่มพื้นฐานนะครับ​

สนใจเรียนหลักสูตร MSIT แต่เป็น users ธรรมดา จะเรียนสาขาไหนดีค่ะ 

ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ความถนัด ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ ความสนใจครับ ถ้าในด้านอาชีพขอแนะนำว่าถ้าจะเปลี่ยนการทำงานจาก users เป็น นักพัฒนาระบบ Software (Developer), นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst), Database Admin, หรือ Web Programmer ก็น่าจะเลือกเรียนสาขา Modern Technology Development ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ Software ใน Platform สมัยใหม่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น IoT, Mobile เป็นต้น แต่ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานจาก users เป็น นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์/ปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลในองค์กรที่เรามีมาวิเคราะห์เพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จากกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ได้ เราสามารถกำหนดแเนวทางทำการตลาดตามพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ถูกต้องมากขึ้น เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็น่าจะเลือกเรียนสาขา Data Analytics ซึ่งเป็นศาสตร์ผสมผสาน ต้องใช้ความรู้ที่หลากหลาย โดยมี Data Science Theory เป็นแกนกลาง ผนวกการเขียนโปรเเกรมบ้างเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสาขานี้กำลังมาเเรงเป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบัน สุดท้ายสาขา Management in Digital Economy อันนี้เหมาะกับคนที่เคยทำงานระยะหนึ่งเเล้วกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้างานตลอดจนผู้บริหารรุ่นใหม่ (CIO) จะเรียนรู็เกี่ยวกับการนำ IT เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร เช่น SAP, ERP

ปกติเเล้ว จะเรียนกี่โมง วันไหนบ้างครับ

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ครับ วันหนึ่งเรียนประมาณ 2-3 คาบ คาบละ 3 ชม ครับ ( คาบ 1 9:00-12:00น. คาบ 2 12:30-15:30น. คาบ 3 15:30-18:00น.) แต่ขึ้นอยู่กับเราว่ามีเรียนวันไหนบ้าง และคาบไหนบ้างครับ โดยปกติ นักศึกษาใหม่จะเรียนทั้ง 2 วัน โดย MSNE-IS เรียนทั้ง 2 วัน วันละ 3 คาบ ส่วน MSIT จะเรียน วันเสาร์ 3 คาบ ส่วนวันอาทิตย์จะเรียน 2 คาบเลิก 15.30น. PhD เรียน วันละ 1-2 คาบครับ ในเทอมถัดๆไป จะเรียนน้อยลงเนื่องจากจะมีวิชาโครงงาน/Thesis ด้วย

หลักสูตรปริญญาโท ค่าเทอมเท่าไหร่ครับ

ในส่วนของปริญญาโทค่าเทอมจะรวมค่าใช้จ่ายหน่วยกิตและค่าธรมมเนียมการศึกษาต่างๆ โดยจะอยู่ที่ประมาณ 30.000-50,000 หมื่นบาทต่อเทอม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของปริญญาโท ศึกษาได้จากเว็บนี้เลย http://www.msit.mut.ac.th/index.php/admission/allpaymenttuition

ค่าเล่าเรียนมีแบ่งชำระเป็นเดือนไหมครับผม

มีแบ่งชำระเป็นงวดๆ เเต่ระยะเวลาห่างแต่ละงวดต้องตกลงกับสำนักทะเบียนนะครับ

สมัครเรียนได้ช้าสุดเมื่อไรคะ

ระดับปริญญาโท/ เอกรอบปกติถึงปลายเดือนเมษายน 2563 ครับ

ปีการศึกษา 2563เปิดเรียนเมื่อไหร!!!

เปิดเรียน ต้น มิถุนายน 2563

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

เวลาเรียน

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30 

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ที่นี่ 

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111

Manufacturing Execution System (MES)
ERP (2)
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 07 April 2020