MSITBlog

2 minutes reading time (366 words)

การออกแบบโปรโตคอล GS1 BR (GS1 Barcode Recommender)

 

1.       ปัญหาและแรงจูงใจ

เนื่องจากในหน่วยงานประสบปัญหาการรับสายจากทางสมาชิกภายใน 1 วัน มีสมาชิกโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบาร์โค้ดเป็นจำนวนมาก และมักถามคำถามในเรื่องซ้ำๆ โดยวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเลือกบาร์โค้ดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นคำถามส่วนมากที่พบ ซึ่งการตอบคำถามแต่ละครั้งมักไม่สามารถให้คำตอบทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเพราะมีรายละเอียดจำนวนมาก ทำให้อาจต้องติดต่อกันหลายครั้ง สร้างความเหนื่อยล้าให้กับพนักงาน และความไม่สะดวกหรือความสับสนให้แก่ผู้ติดต่อ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจตามมาเป็นลำดับ

 

 

 

2.       คุณสมบัติการทำงานของระบบ

2.1.    เป็นแอพพลิเคชันที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน

2.2.    สามารถนำข้อมูลจากผู้ใช้งานไปวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบและคำแนะนำในการเลือกใช้บาร์โค้ดที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ

2.3.    สามารถแนะนำวิธีการสมัครใช้งานบาร์โค้ดได้ทันทีหลังจากเลือกประเภทบาร์โค้ดแล้ว

 

3.       ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      3.1.    ประโยชน์ของฝั่งของเจ้าหน้าที่ดูแลสมาชิก

3.1.1.  ลดความเหนื่อยล้าจากการรับสายโทรศัพท์

3.1.2.  เพิ่มเวลาในการทำงานอื่นๆ

3.1.3.  เก็บสถิติการสอบถามข้อมูลได้ง่ายขึ้น

3.2.    ประโยชน์ของสมาชิก

3.2.1.  เพิ่มช่องทางในการสอบถาม

3.2.2.  สามารถสอบถามได้ทุกเวลา

3.2.3.  ลดระยะเวลาที่รอคำตอบ

3.2.4.  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 

4.       อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ใช้ประกอบการทำงาน

4.1.    สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android Version 6.0 ขึ้นไป

4.2.    ระบบ AI ซึ่งติดตั้งบน cloud

4.3.    โปรแกรม Android Studio สำหรับเขียนแอพพลิเคชัน

4.4.    โปรแกรม SOAP UI สำหรับทดสอบการรับส่งข้อมูล

5.       การออกแบบแพ็กเก็ตของโปรโตคอล

        5.1.    การออกแบบแพ็กเก็ตที่ใช้รับส่งข้อมูล

PROCESS_NUM/DATETIME

CONN_STAT

SRC

DEST

TXT_SEQ

PROD_USAGE_NUM

TXT_PROD_DETAIL

IMG_SEQ

BIN_IMG

IMG_IDEN

BR_CODE

     

 

ตา

5.2.    อธิบายแพ็กเก็ตและสถานะต่างๆ

5.2.1.  PROCESS_NUM/DATETIME คือส่วนของการบอกเลข process ในการส่งข้อมูลแต่ละครั้งและช่วงเวลาที่เกิด process นั้นขึ้น เช่น 0001/3_10_2019/15:14

5.2.2.  CONN_STAT คือส่วนของการบอกสถานะการรับส่งข้อมูล มี 6 สถานะ คือ

5.2.2.1.  CONN แจ้งสถานะรับส่งข้อมูลได้ปกติ

5.2.2.2.  FAIL แจ้งสถานะไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้

5.2.2.3.  MISS แจ้งสถานะข้อมูลหายระหว่างการส่ง

5.2.2.4.  CORRECT แจ้งสถานะได้รับข้อมูลครบ

5.2.2.5.  WRONG_DATA แจ้งสถานะส่งข้อมูลผิดประเภท

5.2.2.6.  INCOMPLETE_DATA แจ้งสถานะได้รับข้อมูลไม่ครบ

5.2.3.  SRC และ DEST คือข้อมูลฝั่งผู้ส่งและผู้รับ เช่น เลขพอร์ท_เลขไอพี

5.2.4.  TXT_SEQ คือเลขลำดับของข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เช่น 0001

5.2.5.  PROD_USAGE_NUM คือตัวเลขแทนจุดประสงค์การใช้งานสินค้า มี 4 หมายเลข คือ

5.2.5.1.  เลข 1 แทน ขายปลีก

5.2.5.2.  เลข 2 แทน ขายส่ง

5.2.5.3.  เลข 3 แทน นำเข้า-ส่งออก

5.2.5.4.  เลข 4 แทน ตัวแทนผลิต-จำหน่าย

5.2.6.  TXT_PROD_DETAIL คือข้อมูลรายละเอียดของชื่อสินค้าหรือบริการ เช่น สมุด อาหาร หูฟัง

5.2.7.  IMG_SEQ คือลำดับของข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เช่น 0002

5.2.8.  BIN_IMG คือส่วนของภาพที่ถูกแปลงเป็น binary

5.2.9.  IMG_IDEN คือส่วนของ result จากการประมวลผลภาพด้วย AI เช่น จากรหัส binary เมื่อเทียบแล้วระบุว่าเป็นภาพ หูฟังก็จะคืนค่าทั้งคำว่า หูฟังและ ‘headphone’ กลับมาให้  

5.2.10.      BR_CODE คือส่วนของ result จากข้อมูลอื่นๆ ตอบกลับมาเป็นเลขแทนประเภทบาร์โค้ด 5 แบบ คือ

5.2.10.1.              001 บาร์โค้ดประเภท EAN-13

5.2.10.2.              002 บาร์โค้ดประเภท UPC-A, UPC-E

5.2.10.3.             003 บาร์โค้ดประเภท EAN-8

5.2.10.4.              004 บาร์โค้ดประเภท GLN

5.2.10.5.              005 บาร์โค้ดประเภท GS1-128

 

6.       การรับส่งข้อมูล

ภาพที่ 1.1 ลำดับการทำงานของ GS1 BR

6.1.    ช่วงการรับข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งาน

เมื่อผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน ทั้งรูปและตัวอักษร แล้วกดปุ่ม ระบุประเภทบาร์โค้ดข้อมูลต่างๆจะถูกใส่ลงในแพ็กเก็ตเกือบทั้งหมด ยกเว้น BR_CODE แล้วส่งข้อมูลไปประมวลต่อบน AI ที่อยู่ cloud อีกทีหนึ่ง

6.2.    ช่วงการประมวลผลภาพและข้อมูลที่ผู้ใช้งาน ระบุ

AI บน cloud จะนำข้อมูลจาก IMG_SEQ และ BIN_IMG ไปประมวลผลต่อเพื่อแยกแยะภาพว่าควรระบุเป็นภาพอะไร เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วใส่ใน IMG_IDEN แล้วส่งข้อมูลไปเทียบในฐานข้อมูล GS1 DB ซึ่งจะทำการจับคู่เงื่อนไขเพิ่มเติมจาก TXT_SEQ, PROD_USAGE_NUM และ TXT_PROD_DETAIL เมื่อจับคู่ตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว ส่งค่า BR_CODE กลับไปเก็บที่ฝั่ง AI บน cloud ไว้เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ก่อนส่งผลลัพธ์กลับไปที่ผู้ใช้งาน

6.3.    ช่วงการส่งข้อมูลกลับเพื่อแจ้งประเภทบาร์โค้ดที่ใช้ได้

         ข้อมูลที่จะนำส่งกลับให้กับผู้ใช้งาน จะอยู่ใน IMG_IDEN และ BR_CODE เป็นหลัก เพื่อใช้แสดงผลว่าควรเลือกใช้บาร์โค้ดประเภทใดกับสินค้าที่สอบถามมา

6.4.    การเช็คการรับส่งข้อมูล

 

ภาพที่ 1.2 flow chart สำหรับเช็คการรับส่งข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจาก ผู้ใช้งาน จะสามารถนำมาประมวลผลจนได้ผลัพธ์ก็ต่อเมื่อ CONN_STAT ได้รับค่าสถานะเป็น CONN และ CORRECT หากเป็นสถานะอื่นๆตอบกลับมา เช่น FAIL,MISS ในช่วงเช็ค CONN หรือ WRONG_DATA, INCOMPLETE_DATA ในช่วงเช็ค CORRECT จะให้ ผู้ใช้งาน ทำการกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

 

7.       ลำดับภาพบนสมาร์ทโฟนเมื่อมีการใช้งาน

    

ภาพที่ 1.3 ช่วงการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน และการแสดงผลประเภทบาร์โค้ด

 

  

ภาพที่ 1.4 ช่วงการแนะนำบาร์โค้ดและการสมัครสมาชิก

8.       ข้อเสนอแนะและการต่อยอดโปรโตคอล

8.1.    เนื่องจากเป็นโปรโตคอล ตั้งต้น จึงยังไม่ได้มีการกำหนดสิทธิ์หรือระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน อาจศึกษาเรื่องโปรโตคอล อื่นๆเพื่อนำมาปรับใช้ให้ปลอดภัยขึ้น

8.2.    อาจเพิ่มส่วนของการเก็บสถิติการใช้งาน เพื่อสามารถนำไปประมวลผลต่อได้ในอนาคต

8.3    ในส่วนของสมาร์ทโฟน อาจเพิ่มการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการอื่นๆด้วย เช่น iOS

 

จัดทำโดย พรรณปพร จิตจำรูญโชคไชย 6217680016

 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโ...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020