MSITBlog

1 minute reading time (186 words)

EGAT Water

EGAT Water

ปัญหาและแรงจูงใจ

         ในปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ทางเขื่อนวชิราลงกรณได้มีการเปิดบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากจนอาจเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อน พร้อมกับมีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 3 เครื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำที่ระบายต่อวันประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณมาก จึงต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยจนถึงแม่น้ำแม่กลอง โดยจะมีสถานีโทรมาตรในลำน้ำแควน้อยแต่เนื่องจากการส่งข้อมูลและการวัดระดับน้ำในลำน้ำอาจไม่ทันท่วงทีจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข
          ดังนั้นจึงทำให้มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาก็คือทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยและทำการส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูล พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อปริมาณระดับน้ำ
สูงถึงค่าที่กำหนด

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

1.  สามารถตรวจวัดระดับน้ำในแต่ละจุดของสถานีโทรมาตรได้
2.  สามารถส่งข้อมูลผ่าน Micro-Controller (Arduino) ที่ทำการติดตั้ง Shield ของ NB-IOT จาก AIS
3.  สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนเข้ากับ Smartphone ที่สามารถรองรับ Line Application
4.  ส่งข้อมูลระดับน้ำเข้าฐานข้อมูลภายใน กฟผ. เพื่อเป็นการติดตามสถานะการณ์น้ำได้

 

ข้อจำกัดการทำงานของระบบ

1. ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำต้องอยู่ใน
กลุ่ม
Line ชื่อ Stakeholder-VRK

2.  สถานีโทรมาตรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าไปตรวจสอบได้ยาก

 

ภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่น

1. Micro Controller
- Arduino + NB-IOT Shield สำหรับติดต่อรับข้อมูลจาก Ultrasonic และส่งข้อมูลที่ได้ไปยังระบบฐานข้อมูลของ กฟผ.
-
Ultrasonic Sensor เป็นอุปกรณ์ที่จะทำการตรวจจับระดับน้ำในลำน้ำ

2. Smartphone
- ต้องมีโปรแกรม Line Application ในการแจ้งเตือนและอยู่ในกลุ่ม Stakeholder-VRK

 

 

Protocol ที่ใช้ในระบบ

1. Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูล กฟผ.
TCP Protocol  ใช้การส่งข้อมูลระหว่าง Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. เนื่องจากต้องการ Reliable ในการส่งข้อมูล เพราะ จำเป็นต้องการนำข้อมูลไปคาดการณ์และคำนวณระดับน้ำในลำน้ำ เนื่องจากต้องนำมาปรับการปล่อยน้ำจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway)

2. Micro Controller กับ Line Application
TCP Protocol ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนเข้า Line Application เมื่อระดับน้ำถึงค่าที่กำหนดในแต่ละสถานีโทรมาตร

 

 

การออกแบบอุปกรณ์ส่วนของการวัดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อย 

การทำงานในแต่ละสถานีโทรมาตร Ultrasonic จะทำการวัดค่าระดับน้ำแล้วส่งข้อมูลเข้า Micro Controller แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งเอาไว้ในแต่ละสถานี ถ้าระดับน้ำเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้จะทำการส่งข้อมูลเข้า Line Application และ Line Application จะทำการส่งเข้ากลุ่ม Line Stakeholder-VRK และข้อมูลที่ได้รับการอ่านค่าทั้งหมดจะถูกส่งเข้าฐานข้อมูล เพื่อไปแสดงยัง Application “EGAT WATER” เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยได้

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

1.          https://www.facebook.com/pg/vrkegat.official/photos/?ref=page_internal

2.          http://hyd-app.rid.go.th/hydro7d.html

3.          https://olimex.files.wordpress.com/2018/11/lte_nb-iot.png?w=535

4.          https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24862561_835098493318423_7098486233471261723_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkJHYb6BnG5UpIItB4_0Pa4o8jbOttNjpYU23tMWh6MyGFR3vo5jIkkQW1gc6kUdgk&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=f7d477da6c253a463cbc9f9fbaf1baff&oe=5DFC3D1F

5.          https://i2.wp.com/randomnerdtutorials.com/wp-content/uploads/2013/11/ultrasonic-sensor-with-arduino-hc-sr04.jpg?ssl=1

6.          https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/LINE_logo.svg/1200px-LINE_logo.svg.png

7.          https://media.komchadluek.net/img/size1/2018/08/23/hjfbd65e765bd7ekbj889.jpg

8.          https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2018/08/DJI_0370-1-728x410.jpg

9.          https://www.matichon.co.th/region/news_1619389

10.       https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.praphas.com%2Fimages%2Fstories%2Farduino%2Fepisode-3%2Funor3.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.praphas.com%2Findex.php%2F2008-11-03-14-25-25%2F51-arduino%2F88-arduino-3-proteus&docid=FHMsDYYygrk99M&tbnid=hD5Q2ZZXwDaDhM%3A&vet=12ahUKEwiPyqrf5pHlAhXUV30KHZOUCtE4ZBAzKFgwWHoFCAEQjwE..i&w=300&h=300&bih=742&biw=929&q=arduino%20r3&ved=2ahUKEwiPyqrf5pHlAhXUV30KHZOUCtE4ZBAzKFgwWHoFCAEQjwE&iact=mrc&uact=8

11.       https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fth-test-11.slatic.net%2Fp%2F3pcs-ultrasonic-module-hc-sr04-distance-sensor-for-arduino-uno-mega-r3-mega2560-duemilanove-nano-robot-xbee-zigbee-9923-8846376-8395e551b231084ae0d9cf39135d0bcf-catalog.jpg_250x250q80.jpg_.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Fthaipick.com%2Fproduct%2Flazada%2F35634&docid=7VXOWg4Pcj5ePM&tbnid=tQ6E0o7LmQQnEM%3A&vet=12ahUKEwiPyqrf5pHlAhXUV30KHZOUCtE4ZBAzKDswO3oECAEQaQ..i&w=250&h=250&itg=1&bih=742&biw=929&q=arduino%20r3&ved=2ahUKEwiPyqrf5pHlAhXUV30KHZOUCtE4ZBAzKDswO3oECAEQaQ&iact=mrc&uact=8

 

ผู้จัดทำ :

 

นาย เมธะพนธ์ สิทธิพันธ์ รหัสนักศึกษา 6217690003

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนง Modern Technology Development

 

 

ระบบแจ้งเตือนฝนตกผ่านโทรศัพท์มือถือ
Quick Pass : Intimate partner expressway

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020