MSITBlog

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ปัญหาและแรงจูงใจ

            ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ด้อยโอกาส ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้ง ต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้าง ในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตามากเพียงพอ ซึ่งที่มีอยู่และวางจำหน่ายยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกแก่คนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติการทางานของระบบ

            1. สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีสิงกีดขวางในระยะที่กำหนด

Continue reading
  222 Hits
  0 Comments
Tags:
222 Hits
0 Comments