MSITBlog

EGAT Water

EGAT Waterปัญหาและแรงจูงใจ         ในปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ทางเขื่อนวชิราลงกรณได้มีการเปิดบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากจนอาจเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อน พร้อมกับมีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 3 เครื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำที่ระบายต่อวันประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณมาก จึงต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยจนถึงแม่น้ำแม่กลอง โดยจะมีสถานีโทรมาตรในลำน้ำแควน้อยแต่เนื่องจากการส่งข้อมูลและการวัดระดับน้ำในลำน้ำอาจไม่ทันท่วงทีจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข           ดังนั้นจึงทำให้มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาก็คือทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยและทำการส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูล พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อปริมาณระดับน้ำสูงถึงค่าที่กำหนดคุณสมบัติการทำงานของระบบ1.  สามารถตรวจวัดระดับน้ำในแต่ละจุดของสถานีโทรมาตรได้2.  สามารถส่งข้อมูลผ่าน Micro-Controller (Arduino) ที่ทำการติดตั้ง Shield ของ NB-IOT จาก AIS3.  สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนเข้ากับ Smartphone ที่สามารถรองรับ Line Application4.  ส่งข้อมูลระดับน้ำเข้าฐานข้อมูลภายใน กฟผ. เพื่อเป็นการติดตามสถานะการณ์น้ำได้

 

ข้อจำกัดการทำงานของระบบ1. ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำต้องอยู่ใน กลุ่ม Line ชื่อ Stakeholder-VRK2.  สถานีโทรมาตรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าไปตรวจสอบได้ยาก

 

ภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่น1. Micro Controller - Arduino + NB-IOT Shield สำหรับติดต่อรับข้อมูลจาก Ultrasonic และส่งข้อมูลที่ได้ไปยังระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. - Ultrasonic Sensor เป็นอุปกรณ์ที่จะทำการตรวจจับระดับน้ำในลำน้ำ2. Smartphone - ต้องมีโปรแกรม Line Application ในการแจ้งเตือนและอยู่ในกลุ่ม Stakeholder-VRK

 

 

Protocol ที่ใช้ในระบบ1. Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูล กฟผ. TCP Protocol  ใช้การส่งข้อมูลระหว่าง Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. เนื่องจากต้องการ Reliable ในการส่งข้อมูล เพราะ จำเป็นต้องการนำข้อมูลไปคาดการณ์และคำนวณระดับน้ำในลำน้ำ เนื่องจากต้องนำมาปรับการปล่อยน้ำจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway)2. Micro Controller กับ Line Application TCP Protocol ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนเข้า Line Application เมื่อระดับน้ำถึงค่าที่กำหนดในแต่ละสถานีโทรมาตร

 

Continue reading
  269 Hits
  0 Comments
Tags:
269 Hits
0 Comments