MSITBlog

ระบบประมวลผลภาพถ่ายจอประสาทตา

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เกิดจากการสนทนาเรื่องผลการตรวจร่างกายในหัวข้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีการตรวจภาพถ่ายจอประสาทตาเพื่อทำการตรวจเบาหวาน ผู้จัดทำจึงคิดว่าจะเป็นการดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถตรวจสอบโรคเบาหวานและสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

1.       มีการใช้ ai ในการประมวลผลภาพถ่ายจอประสาทตา

Continue reading
  208 Hits
  0 Comments
208 Hits
0 Comments

ศึกษาการทำงานของเว็บไซต์ Shoope

 

     (ภาพประกอบ : https://th.wikipedia.org/wiki/ช็อปปี้)        

 

 

Continue reading
  278 Hits
  0 Comments
Tags:
278 Hits
0 Comments