MSITBlog

WealthEasy: ระบบการค้นหาและจับคู่ผู้ต้องการลงทุน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ปัญหาและแรงจูงใจ

                ประชากรไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดความรู้เรื่องการออมและการลงทุน จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดระบุว่าคนไทยมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั้งสิ้น 88 ล้านบัญชี มีเงินฝากรวมกัน 12 ล้านบ้านบาท (GDP ประเทศไทยล่าสุดที่ประมาณ 16.3 ล้านล้านบาทต่อปี) และมีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาทสูงถึง 88% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมด หรือประมาณ 77 ล้านบัญชี และมีเพียง 1% ที่มีเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท

                ทั้งนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว ปัจจุบันให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียง 0.375% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนที่น้อยมากกว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่เฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี ซึ่งปัญหาการฝากเงินจำนวนมากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนมากเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนที่เหมาะสม และไม่ทราบว่าการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทางการเงินต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยหากประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงินช่องทางอื่นๆ ได้แต่  ลงทุนผ่านตลาดพัธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงต่ำ หรือลงทุนในเงินฝากประจำ หรือลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉลี่ยจะได้ผลตอลแทนประมาณ 1%-8% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นปริมาณผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์สูงถึง 920,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเน้นการลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าคนไทยมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ ปี 2556 – 2561 สลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งเงินได้ให้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 15,082 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 40,850 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นถึง 171% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดข้อมูลทางสถิติพบว่าคนไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 136,444 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าการลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1.417% เท่านั้น และโอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 มีเพียง 0.0001% ซึ่งน้อยกว่าโอกาสที่จะได้กำไรจากการลงทุนในสินทรัยพ์ทางการเงิน ในตลาดทุนซึ่งมีโอกาสทำกำไรสูงถึง 70% โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8% ต่อปี นี้

Continue reading
  205 Hits
  0 Comments
205 Hits
0 Comments