MSITBlog

2 minutes reading time (349 words)

บล็อคเชน (Blockchain) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

blockchain

บล็อคเชน (Blockchain) คืออะไร? ทำไมจึงพูดกันว่า บล็อคเชนเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

Blockchain เป็นเทคโนโลยีทางด้านดิจิตัลยุคใหม่ที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจาก Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสกุลเงินดิจิตัล (cryptocurrency) ที่ชื่อว่า Bitcoin เเต่ในทางเทคนิคเเล้ว Blockchain คืออะไรกันเเน่

Blockchain คือ ลักษณะการเก็บข้อมูลแบบกระจาย (distributed database) โดยที่ข้อมูลจะถูกเก็บลงในสิ่งที่เรียกว่า block ที่มีการยืนยันความถูกต้องด้วยการลงลายเซ็นดิจิตัล (Digital Signature) ในรูปเเบบของการ Hashing เมื่อ block ข้อมูลล่าสุดได้รับการยืนยันแล้ว จะถูก broadcast ให้กับทุกๆ node ในระบบเพื่อนำไปต่อเข้ากับ block ก่อนหน้า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นแบบลูกโซ่ (chain) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่สามารถป้องกันการแก้ไขและระบบสามารถทำการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเองได้โดย node ใดๆ ก็ได้ในระบบ พูดง่าย ๆ ก็คือ ทุกๆ node จะสามารถเป็น trusted node เองได้ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิด Single Point of Failure จากการพึ่งพา mint ซึ่งเป็น trusted node แบบเฉพาะเจาะจง การแก้ไขข้อมูลโดยแฮกเกอร์จะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ จำนวน node ทั้งหมดของ hacker มีจำนวนมากกว่าจำนวน node ของผู้ใช้งานที่แท้จริง

Distributed Banking ที่มาของ Blockchain

ก่อนรู้จัก Blockchain โดยละเอียด เรามาทําความรู้จักกับ distributed banking กันก่อน

Distributed banking systems นันถูกออกแบบขึนมาเพือหลีกเลียงความเสียงของการเกิด Single point of failure ทีอาจเกิดขึนกับ centralized banking systems และลดค่าใช้จ่ายของการทํา ธุรกรรม (fee) ทีต้องจ่ายให้กับระบบ centralized banking ในเบืองต้น เรามาดูกันก่อนว่า Distributed banking systems ทํางานอย่างไร

สมมติว่า Bob ต้องการจะโอนเงินให้กับ Alice $3000 การทํางานของ Distributed banking จะเริมต้นเมือมีการร้องขอทีจะโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Bob ไปยังกระเป๋าเงิน Alice ต่อมาข้อมูลของการร้องขอโอนเงินจาก Bob จะถูกร้องขอทีจะโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Bob ไปยังกระเป๋าเงิน Alice ต่อมาข้อมูลของการร้องขอโอนเงินจาก Bob จะถูก broadcast ให้กับทุกๆ node ใน distributed network โดยหลังจากทีเเต่ละ node ได้รับข้อมูล เเล้ว แต่ละ node ก็จะนําข้อมูลการร้องขอมาตรวจสอบกับ public ledger ว่าเป็นการใช้จ่ายทีถูกต้องหรือไม่ ถ้าหาก ว่าทุก ๆ node ยืนยันว่าถูกต้องโดยการนํา ledger ของการโอนเงินมาต่อท้าย public ledger เดิม ถึงขันตอนนี ข้อมูลจากการทําธุรกรรมจึงถือว่าสําเร็จ และ Alice ก็จะได้รับเงินจาก Bob ด้วยความปลอดภัย ดังรูปข้างล่าง

ในทางกลับกัน หากเกิดกรณีที Alice เหลือเงินอยู่ในกระเป๋าเงินแค่เพียง 2000$ แต่ Alice ทํารายการร้องขอโอนเงินให้กับ Grace เป็นจํานวนเงิน 3000$ ทุกๆ node ในระบบ Distributed banking systems ก็จะยังสามารถปฏิเสธรายการโดยไม่เพิ่ม ledger ของการร้องขอนี้ลง ใน public ledger ดังนัน รายการดังกล่าวนี้ก็จะถูกยกเลิกไปดังรูปข้างล่าง

ดูเหมือนระบบ distributed banking ก็จะดูปลอดภัยดี ถ้าไม่มีการโจมตีทีชือว่า double-spending attack เข้ามา

Blockchain ถูกนำเสนอขึ้นมาโดยชูประเด็นที่ว่า เทคโนโลยีนี้สามารถป้องกันปัญหา double-spending attack ที่เกิดขึ้นกับระบบ distributed banking ในปัจจุบันได้

Double-spending attack คือการโจมตีระบบ electronic payment หรือกระเป๋าเงิน อิเลคทรอนิกส์ ด้วยการสร้าง transaction ของการใช้จ่าย 2 ครังจากยอดเงินเพียง 1 ยอดในเวลาเดียวกัน เช่น Alice มีเงินในกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์อยู่ 2000$ ในเวลา 8.00 am, Alice ได้ทํารายการจ่ายเงินให้กับร้านค้า Charlie 2000$ และเวลาเดียวกันได้ทํารายการจ่ายเงินให้กับร้านค้า Grace 2000$ เมือระบบกระเป๋า อิเลคทรอนิกส์ไม่สามารถตรวจสอบความซําซ้อนได้ ก็ทําการจ่ายเงินให้กับ Charlie และ Grace รวมทังหมด 4000$ อิเลคทรอนิกส์ไม่สามารถตรวจสอบความซําซ้อนได้ ก็ทําการจ่ายเงินให้กับ Charlie และ Grace รวมทังหมด 4000$ ทําให้เกิดภาวะขาดทุนกับสถาบันการเงินทีเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์นัน ๆ ปัญหานีแก้ไขได้โดยการใช้ระบบตรวจสอบ และยืนยันการใช้จ่าย แต่ระบบดังกล่าวจะต้องใช้ผู้ตรวจสอบทีเชือถือได้ ซึงก่อให้เกิดปัญหา Single Point of Failure กลับมา

Blockchain ทำงานอย่างไร

เห็นประโยชน์ของ Blockchain เเล้ว มาดูการทำงานของ Blockchain กันดีกว่า สมมติว่า Bob ต้้องการจะโอนเงินให้กับ Alice การทำงานของ Blockchain จะเริ่มต้นเมื่อมีการร้องขอที่จะโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Bob ไปยังกระเป๋าเงิน Alice ต่อมาข้อมูลของการร้องขอโอนเงินจาก Bob จะถูก broadcast ให้กับทุกๆ node ใน chain โดยหลังจากที่เเต่ละ node ได้รับข้อมูลเเล้ว แต่ละ node ก็จะนำข้อมูลของการร้องขอเชื่อมต่อลงไปต่อใน block chain ของตัวเอง จากนั้นเเต่ละ node จะคำนวณหาค่า proof-of-work (จะกล่าวโดยละเอียดอีกครั้งในบทความถัดไป) เมื่อคำนวณเสร็จ เเต่ละ node ก็จะทำการ broadcast block นั้นไปให้กับทุกๆ node ซึ่งทุกๆ node ก็จะตรวจสอบและแสดงการยอมรับโดยการนำ block ใหม่เชื่อมต่อกับ Blockchain เดิม ถึงขั้นตอนนี้ข้อมูลจากการทำธุรกรรมจึงถือว่าสำเร็จ และ Alice ก็จะได้รับเงินจาก Bob ด้วยความปลอดภัย

Proof-of-Work คืออะไร ทำงานอย่างไร / Blockchain ปลอดภัยจริงหรือไม่ พิสูจน์ได้อย่างไร ติดตามได้ในบทความถัดไปนะคะ

"การแก้ไขข้อมูลโดยแฮกเกอร์จะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ จำนวน node ทั้งหมดของ hacker มีจำนวนมากกว่าจำนวน node ของผู้ใช้งานที่แท้จริง"

บทความโดย ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/professors/item/314-nunta

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Master of Science Program in Network Engineering and Information Security แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security):
http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/security

ระดับปริญญาโท - เอก: www.msit.mut.ac.th

ค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร: goo.gl/ZxZTkn

#MSMUT #MSNE-IS #MSIT #PhDIT 

การเข้ารหัสรับเชิงเเสง (Optical Cryptography)

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 28 February 2020