MSITBlog

7 minutes reading time (1398 words)

ระบบ Automatic Car Cap

ระบบ Automatic Car Cap

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH ปัญหาและแรงจูงใจ   

 

 

            ในปัจจุบันที่จอดรถบางส่วนหรือที่จอดรถของคอนโดมิเนียมเป็นกลางแจ้ง ไม่มีหลังคา ซึ่งปัญหาของรถทีต้องจอดกลางแจ้ง ตัวอย่างเช่น  

1. อะไหล่รถยนต์เสื่อมสภาพ เช่น ยางปัดน้ำฝน  

 

 

2. ระบบแอร์ทำงานหนักเมื่อต้องการใช้งานหลังที่จอดกลางแจ้ง  

 

3. รถยนต์สีซีดลง  

 

4. สัมภาระที่ใส่ไว้ในรถเสื่อมสภาพเร็ว เช่น กาวรองเท้า  

 

            โดยมีการคิดค้นวิธีช่วยแก้ปัญหาคือการเอาร่มมาติดไว้บนหลังคารถยนต์ แต่วิธีการใช้ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยาก เนื่องจากยังเป็นระบบ Manual  ดังนั้นตัวช่วยที่จะทำให้การกางร่มง่ายขึ้นก็ควรเป็นระบบ Automatic ซึ่งจะส่งผลให้การ ใช้งานง่ายมากขึ้นโดยควบคุมผ่านแอพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็ปแล็ต

 

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

 

 

1.     ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็ปแล็ตเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ร่มผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 

 

2.     สามารถตรวจสอบดูสถานะการทำงานของอุปกรณ์ร่มได้

 

3.     สามารถตั้งเวลาเปิด – ปิด อุปกรณ์ร่มได้

 

4.     รองรับอุปกรณ์ได้เพียง 1 อุปกรณ์

 

 

ภาพรวมการทำงานของแอพลิเคชั่น

 

การทำงานของระบบ  Automatic Cap Car แสดงดังรูปที่ 1 มีโครงสร้างของระบบดังนี้

 

1.     Sensor จำนวน 3  ตัว  ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่จับอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม และทำการส่งข้อมูลไปยัง controller

 

 

2.     Controller จำนวน 1 ตัว ในที่นี้เราจะใช้ Raspberry Pi (ราสเบอร์รี่ พาย) เป็น Controller ซึ่งมีหน้าที่เป็น Server เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ร่ม, Sensor และสมาร์ทโฟน

 

3.     อุปกรณ์ร่ม (Car Cap) 1 ตัว ทำหน้าที่รับคำสั่งจาก Controller เพื่อทำการกางร่มและหุบร่ม

 

4.     โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต ทำหน้าที่แสดงผลสถานะและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Controller 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

รูปที่ 1 โครงสร้างการทำงานของระบบ  Automatic Cap Car

 

โพรโทคอลที่ใช้ในระบบ  

การทำงานของโพรโตคอลในชั้นแอพลิเคชั่นนี้แบ่งเป็น 3 โพรโตคอลซึ่งทำงานในรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Client – Server และใช้โพรโตคอลในชั้นทรานสปอร์ตคือ TCP ทั้ง 3 โพรโตคอลเนื่องจากต้องการความถูกต้องของการส่งข้อมูล  ระหว่าง Client กับ Server โดยทั้ง 3 โพรโตคอลมีดังนี้

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

1. HTTP Protocol (Hypertext Transfer Protocol) ซึ่งเป็นโปรโตคอลมาตราฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารระหว่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือ แท๊ปเล็ต กับ Controller โดยอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท๊ปเล็ตทำหน้าที่เป็น Client ส่วน Controller ทำหน้าที่เป็น Server

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH รูปที่ 2 โครงสร้างการทำงานระหว่าง Smart Phone และ Controller

2. ACC เป็นโพรโตคอลที่สื่อสารระหว่าง Sensors กับ Controller โดยมีการเชื่อมต่อกับ Controller แบบ persistent เพื่อให้ Sensor ส่งค่าไปยัง Controller เพื่อประมวลผล 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

รูปที่ 3 โครงสร้างการทำงานระหว่าง Sensors และ Controller ผ่าน โพรโตคอล ACC

3. cACC (Control Auto Car Cap) เป็นโพรโตคอลที่ใช้สื่อสารระหว่าง Controller กับ อุปกรณ์ร่ม เพื่อให้ Controller สามารถส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ร่มเพื่อให้ร่มทำงานได้

รูปที่ 4 โครงสร้างการทำงานระหว่าง Controller และ อุปกรณ์ร่ม ผ่าน โพรโตคอล cACC    

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

ลักษณะการทำงานของ ระบบ Auto Car Cap

การทำงานของระบบเริ่มต้นจากอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท๊ปเล็ตเชื่อมต่อมายัง Controller ผ่าน โพรโตคอล HTTP  เพื่อเลือกใช้ระบบซึ่งมี 2 ระบบด้วยกัน คือระบบอัตโนมัติและระบบ Manual ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


-  ระบบอัตโนมัติ เมื่อ Sensors ที่เราติดตั้งไว้กับตัวรถยนต์สามารถจับค่าอุณหภูมิความร้อนหรือปริมาณน้ำฝน หรือความเร็วของลมในอัตราที่เรากำหนดไว้ก็จะส่งค่าที่ได้รับจาก Sensors มายัง Controller และเมื่อ Controller ได้รับค่าจาก Sensors ก็จะสั่งให้ตัวอุปกรณ์ร่มเปิดหรือปิด ตามสถานการณ์นั้นๆ

-  ระบบ Manual ผู้ใช้สามารถสั่งให้ร่มเปิดหรือปิดได้โดยสั่งผ่านอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท๊ปเล็ต เมื่อ อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท๊ปเล็ตได้รับคำสั่งก็จะเชื่อมต่อไปยัง Controller จากนั้น Controller ก็ จะเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ร่มให้ทำตามคำสั่งของผู้ใช้
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถดูสถานะของอุปกรณ์ร่มว่าเปิดหรือปิดอยู่และค่าของอุณหภูมิความร้อน ความเร็วลม  ปริมาณน้ำฝนที่อุปกรณ์ Sensors จับได้ตลอดเวลา    

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

โพรโตคอล HTTP  (Hypertext Transfer Protocol)

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

 

 

HTTP Request

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

รูปที่ 5 รูปแบบทั่วไปของโพรโตคอล Http Request

 

 

 ฟิลด์ Entity Body เป็นรหัสที่ร้องขอคำสั่งไปยัง Controller ซึ่งมีดังนี้

 

ฟิลด์ Entity Body

ความหมาย

20

เปิดระบบอัติโนมัติ

 30

ปิดระบบอัตโนมัติ

 31

สั่งให้อุปกรณ์ร่มเปิด

 32

สั่งให้อุปกรณ์ร่มปิด

 40

ขอทราบสภาพอากาศล่าสุด

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

HTTP Response  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

รูปที่ 6 รูปแบบทั่วไปของโพรโตคอล Http Response

 

 ฟิลด์ Entity Body เป็นรหัสที่ตอบกลับไปยัง Controller ซึ่งมีดังนี้   

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

ฟิลด์ Entity Body  

ความหมาย  

200  

ระบบดำเนินการเรียบร้อย  

500  

ไม่สามารถอ่านค่า Sensors   

501  

ไม่สามารถติดต่ออุปกรณ์ร่มได้  

โพรโตคอล ACC (Auto Car Cap Protocol)   

เป็นโพรโตคอลที่ทำงานด้วยรหัสแอสกี้ทั้งหมดในทุกฟิลด์

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

ACC

   

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

รูปที่ 7 รูปแบบทั่วไปของโปรโตคอล ACC- ฟิลด์  Value คือ ฟิลด์ที่ระบุค่าที่ได้จาก Sensor

-  ฟิลด์ SP คือ รหัสแอสกี้ช่องว่าง

-  ฟิลด์ CR คือรหัสแอสกี้ Carriage Return

-  ฟิลด์ LF คือรหัสแอสกี้ Line Feed

ฟิลด์ Sensor Type  คือบอกว่าอุปกรณ์ Sensor เป็นชนิดใด

 

Sensor Type  

ความหมาย  

01

Temperature Sensor 

02

Water Sensor

03

Wild Sensor

 

โพรโตคอล CACC (Control Auto Car  Cap Protocol)  

เป็นโพรโตคอลที่ทำงานด้วยรหัสแอสกี้ทั้งหมดในทุกฟิลด์ทั้ง CACC Request และ CACC Response    

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

cACC Request     

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

รูปที่ 8 รูปแบบทั่วไปของโพรโตคอล cACC Request

 

ฟิลด์ Code  เป็นรหัสที่บอกวิธีการติดต่อกับ Controller ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้    

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

ฟิลด์ Code    

ความหมาย

 01

เปิดอุปกรณ์ร่ม  

 02

ปิดอุปกรณ์ร่ม

 03

ขอสถานะร่ม

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

cACC Response  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

รูปที่ 9 รูปแบบทั่วไปของโปรโตคอล CACC Response

 

-   ฟิลด์ Code  เป็นรหัสที่บอกวิธีการตอบกลับ Controller ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้   

ฟิลด์ Code   

ความหมาย

50

เปิดอุปกรณ์ร่มแล้ว

60

ปิดอุปกรณ์ร่มแล้ว

70

อุกรณ์ร่มเปิดอยู่

80

อุปกรณ์ร่มปิดอยู่ 


ฟิลด์ SP คือ รหัสแอสกี้ช่องว่าง

ฟิลด์ CR คือรหัสแอสกี้ Carriage Return

-  ฟิลด์ LF คือรหัสแอสกี้ Line Feed

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

 

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

 

 

 

 

 

Travel Planner : Your Travel Buddy
ระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบสาระสนเทศภายในอง...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020