MSITBlog

1 minute reading time (215 words)

ผังเชื่อมโยง (Affinity Diagram) (2)

บล็อกที่แล้ว เราคุยกันถึงแนวทางในการทำ Affinity Diagram หรือ ผังเชื่อมโยงกันแล้ว ... บล็อกนี้เรามาดูผ่านทางตัวอย่างกันบ้างนะครับ

ผมขอสมมติว่า บริษัทหนึ่งต้องการจะทำการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยผู้จัดการทราบดีว่า พนักงานในองค์กรย่อมได้ข้อมูลต่าง ๆ มาจากลูกค้าบ้าง ซัพพลายเออร์บ้าง เพื่อนคู่ค้าบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น ตัวผู้จัดการจึงอยากให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมโดยช่วยกันคิดว่า เรื่องที่ต้องนำมากำหนดในวิสัยทัศน์ขององค์กรควรจะมีเรื่องใดบ้าง ผู้จัดการจึงได้ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้

หลังจากได้ตั้งทีมขึ้นมาและได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นแล้ว (เช่น บัตรข้อมูล) ก็ดำเนินการประชุม เรามาดูฉากสถานการณ์ (ที่ผมสมมติขึ้นมา) กันครับ

1) ขั้นตอนแรกก็ทำการกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะช่วยกันระดมความคิด (ซึ่งเราทราบอยู่แล้ว ตามที่สมมติขึ้นมา)

เรากำหนดประเด็นไว้ว่า เรื่องใดบ้างที่จำเป็นต่อการกำหนดวิสัยทัศน์” … ดังนั้นหัวหน้าทีม (ซึ่งอาจจะเป็นผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ก็ต้องอธิบายให้สมาชิกในที่ประชุมเข้าใจว่า ประเด็นของเรื่องคืออะไร และต้องการอะไรจากการประชุมในครั้งนี้ … สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าสมาชิกผู้จะมาช่วยระดมความคิดไม่เข้าใจเรื่อง ปม ประเด็น ที่ยกขึ้นมาแล้ว การคิดมันก็จะไปคนละทิศคนละทาง

โดยส่วนตัว เมื่อผมอธิบายถึงประเด็นและความต้องการแล้ว ก็จะถามว่า ใครยังไม่เข้าใจตรงไหนที่อยากจะให้ผมอธิบายเพิ่มเติมบ้าง ... ตรงนี้สมาชิกมักจะพยักหน้าหรือเงียบอันแสดงว่า เข้าใจแล้ว ... ตรงนี้ก็อย่าเพิ่งวางใจครับว่าทุกคนเข้าใจแล้วจริง ๆ ... ผมมักจะสุ่มเลือกสมาชิกขึ้นมาสัก 2 - 3 คน แล้วขอให้เขาอธิบายให้ผมฟังว่า ที่เขาเข้าใจนั้น เขาเข้าใจว่าอย่างไร

ถ้า 2 - 3 คนนี้อธิบายออกมาเหมือนกัน ก็พอจะวางใจได้ว่า สมาชิกทั้งหมดเข้าใจแล้ว ... แต่ถ้า 2 - 3 คนนี้อธิบายแตกต่างกัน อันนี้ผมต้องอธิบายซ้ำอีกครั้งแล้วครับ   

เมื่อสมาชิกเข้าใจกันแล้ว ก็ได้เขียนหัวข้อเรื่องลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ดังรูปด้านล่าง

2) ขั้นตอนต่อไปก็คือสมาชิกช่วยกันระดมความคิด แล้วเขียนความคิดลงในบัตรข้อมูล

จากนั้นหัวหน้าทีมก็ได้ขอให้สมาชิกทุกคนช่วยกันระดมความคิด แล้วเขียนความคิดลงบนกระดาษหรือบัตรข้อมูล

การเขียนประโยคหรือถ้อยคำควรเขียนให้กระชับ อ่านแล้วได้ใจความ นึกภาพออกได้ชัดเจน (เพราะต่อไปสมาชิกคนอื่น ๆ จะต้องมาอ่าน มาทำความเข้าใจ สิ่งที่เราเขียนด้วย) โดยเขียน 1 ถ้อยคำต่อบัตรข้อมูล 1 ใบ และให้สอดคล้องกับปัญหาที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก ข้อความที่เขียนขึ้นมานั้นมักจะเกิดจากความรู้สึก หรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เขียน

จากนั้นสมาชิกก็นำบัตรข้อมูลมาวางเรียงกันบนแผ่นกระดาษ หรือ โต๊ะ หรือ ผนัง เพื่อให้ทุกคนมองเห็นอย่างชัดเจน สมมติว่า เป็นดังรูปด้านล่าง

3) ต่อไปก็ทำการจัดกลุ่มบัตรข้อมูลที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาอยู่ด้วยกัน

ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันอ่านบัตรข้อมูลแต่ละใบ แล้วช่วยกันจัดกลุ่มโดยให้ข้อความที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันมารวมอยู่ด้วยกัน (ผมล้อมกรอบเอาไว้ด้วยเส้นสีน้ำเงิน) ส่วนข้อความที่เข้ากลุ่มกับใครไม่ได้ ก็ให้แยกออกมาต่างหาก

4) จากนั้นก็ช่วยกันคิดและเขียนประโยคเชื่อมโยง (Affinity Statement) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลแต่ละกลุ่ม

ต่อไป ทีมก็ช่วยกันเขียนประโยคเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้น ๆ ประโยคเชื่อมโยงก็จะหมายถึง ประโยคนั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในกลุ่มนั้น ๆ เข้าด้วยกันได้ตามลักษณะของข้อมูลทั้งกลุ่ม ตัวอย่างของกลุ่มแรก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียว มันมีเรื่องคุณภาพด้วย มันเป็นเรื่องของคุณค่า (Value) ที่เราต้องส่งมอบให้กับลูกค้า เราจึงเขียนประโยคเชื่อมโยงว่า Customer Value หรือ คุณค่าที่เราต้องส่งมอบให้กับลูกค้าดังรูปด้านล่าง

เราก็ทำไปจนครบทุกกลุ่มนะครับ สมมติว่าได้ผลออกมาตามรูปด้านล่าง

เราอาจจะพอแค่นี้ก็ได้ หรือ เราอาจจะจับกลุ่มอีกครั้งแล้วเขียนประโยคเชื่อมโยงอีกก็ได้ เช่น เราพิจารณาแล้วว่า Customer Value กับ Customer Service มันก็ต้องทำให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า หรือ ก็คือการเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งเพื่อดูว่าลูกค้าต้องการอะไร (Customer Focus) นั่นเอง เราก็เขียนประโยคเชื่อมโยงใหม่เป็น Customer Focus

5) แล้วก็สรุปประเด็นครับ

หลังจากกำหนดประโยคเชื่อมโยงแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่า เรื่องที่จำเป็นต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อก้าวเดินไปในอนาคตจะมี 4 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ

1) Customer Focus หรือ การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า

2) Work Environment หรือ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3) ROI หรือ การพิจารณาถึงผลตอบแทนในการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสีย

4) Product Technology and Innovation หรือ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า

สังเกตไหมครับ ... ตอนที่เราทำการระดมความคิดออกมาครั้งแรกนั้น ข้อมูลมันจะเยอะและสบสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูก เมื่อเราทำการจับกลุ่มข้อมูลและเขียนประโยคเชื่อมโยงขึ้นมาเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้น ๆ ก็จะทำให้เรามองเห็นเรื่องราวได้ชัดเจนมากขึ้น

แล้วคุยกันต่อในเรื่อง Interrelationship Diagram นะครับ

 

ผังความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interrelationship Diagr...
ผังเชื่อมโยง (Affinity Diagram) (1)

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 18 September 2019