MSITBlog

1 minute reading time (154 words)

7 QC Tools

เรามาดูเครื่องมือกลุ่มแรกก่อนคือ 7 QC Tools … โดยเครื่องมือกลุ่มนี้มักจะนำมาใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข

ตัวอย่างเช่น ผมได้รับการว่าจ้างให้ตัดเหล็กเส้นกลม ๆ แบบหลอดดูดกาแฟ สัก 1,000 เส้น โดยกำหนดให้ความยาวแต่ละเส้นเท่ากับ 50 เซนติเมตร +/- 0.5 เซนติเมตร ถ้าเป็นแบบนี้ ผมสามารถวัดเป็นตัวเลขได้ นับจำนวนได้ สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า เหล็กที่ตัดมาทั้งหมด 1,000 อันนี้ มีสั้นไป ยาวไป กี่อัน มีค่าเฉลี่ย (average) ความยาวของเหล็กเส้นทั้งหมดเป็นเท่าใด มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่าใด มีรูปร่างการกระจายตัวเป็นอย่างไร เป็นต้น

ทีนี้พอมันเกิดปัญหาขึ้นมา มันก็ต้องไปดูกระบวนการตัดเหล็กเพื่อหาว่าปัญหาน่าจะเกิดขึ้นที่กระบวนการใด (เช่น การวัด การตัด) แล้วผมก็เข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อไปเก็บข้อมูลเพื่อนำมาดูว่าลักษณะของปัญหาใดเกิดขึ้นมากน้อยเท่าใด และผมควรแก้ปัญหาเรื่องใดก่อน เมื่อกำหนดได้แล้วก็ต้องมาดูต่อไปว่า ปัจจัยใดบ้างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา แล้วผมจึงมาหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นต้น

ก็มีคนเขาคิดเครื่องมือขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังที่ผมกล่าวมาแล้ว เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า 7 QC Tools (แม้ว่ามันจะถูกนำมาใช้ในโรงงานในแง่ของเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า มันใช้กับปัญหาภายนอกโรงงานไม่ได้ กลับกันมันยังคงใช้ได้ดีทีเดียว เพียงแต่คนที่อยู่นอกโรงงานไม่ค่อยรู้จักกัน) ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือ 7 แบบ ได้แก่

1) ผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) … เรานำมาใช้เพื่อดูว่า กระบวนการของเราเป็นอย่างไร ปัญหาเกิดขึ้นที่กระบวนการใดหรือพื้นที่ใด เป็นต้น

2) ใบตรวจสอบ หรือ ใบเก็บข้อมูล (Check Sheet) … ตามชื่อครับ หลัก ๆ แล้วเราก็เอาไว้ช่วยในการเก็บข้อมูล   

3) ฮีสโตแกรม (Histogram) … ก็มักนำมาใช้ดูความขนาดและถี่ห่าง รูปทรง การกระจายตัว แนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

4) ผังพาเรโต (Pareto Chart) … ใช้เพื่อดูว่า สิ่งต่าง ๆ นั้นเรื่องใดมีความสำคัญมากน้อย เราจะได้แก้ปัญหาที่มีนัยสำคัญก่อน

5) ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือผังเหตุและผล (Cause – Effect Diagram) … ก็จะนำมาใช้เพื่อหาสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา

7) ผังควบคุม (Control Chart) … ดูว่า ตัวแปรต่าง ๆ ที่เราสนใจในกระบวนการหนึ่ง ๆ นั้น ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเราหรือไม่

8) ผังการกระจาย (Scatter Plot) … เราใช้เพื่อดูว่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เรากำลังพิจารณานั้น สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด

รูปร่างหน้าตาคร่าว ๆ สามารถแสดงได้ดังด้านล่างนี่แหละครับ

การเรียงลำดับ 1, 2, 3, ... มันจะไม่เหมือนต้นฉบับและรูปที่แสดงไว้ ผมเรียงลำดับตามหัวข้อที่จะพูดและสอดรับกับตัวอย่างการนำมาใช้งานนะครับ

คุยกันต่อในบล็อกหน้านะครับ ...

ผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)
ยังไง ๆ มันก็ต้องช่วยกันคิด

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 15 November 2019