MSITBlog

1 minute reading time (249 words)

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ปัญหาและแรงจูงใจ

ปัจจุบันการแสกนนิ้วเข้างานใช้กันที่ และบางครั้งเกิดการสแกนไม่ติด อาจจพเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น นิ้วมือเปลียกน้ำ นิ้วมือลอก และอื่นๆอีก

ข้าพเจ้าจึงคิดระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานขึ้น โดยใช้กล้องที่ติดตามตึกต่างๆ มาใช้ในการแสกนใบหน้าของเรา เพื่อเช็คเชื่อการเข้างาน เพราะตามตึกหรือทางเดิน มีกล้องติดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย จึงนำกล้องพวกนี้มาทำการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเข้ากับเซิฟเวอที่ติดตั้งโปรแกรมระบบตรวจสอบใบหน้า และจัดเก็บใบหน้าของพนักงาน

คุณสมบัติและการทำงานของระบบ

1. ใช้กล้องวงจรปิดในการตรวสสอบใบหน้าว่าเป็นพนักงานหรือไม่ และเช็คการเข้างาน ผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก
2. สามารถสแกนใบหน้าผ่านกล้องที่ติดตั้งตามทางเดิน ทางเข้าอาคาร ได้เลย โดยไม่ต้องสแกนนิ้วอีก

ภาพรวมการทำงานของแอพลิเคชัน

           การทำงานระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ มีดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รับการติดต่อจากสมาร์ทโฟน ทำหน้าที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ทำงานและติดต่อกับกล่องควบคุมหรือแผงวงจรต่างๆ

2. กล้อง ซีซีทีวี

ทำหน้าที่ตรวจวัดค่าความชื้นของพื้นผิวดิน เพื่อนำค่าตัวเลขมาตรวจสอบว่าพืชผักได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่

 

 

โครงสร้างการทำงานของระบบรดน้ำพืชผักอัตโนมัติ


รูปที่ 1 โครงสร้างการทำงานระบบสแกนใบหน้าเช็คชื่อเข้างาน

 

โปรโตคอลที่ใช้ในระบบ

               การทำงานของโปรโตคอลในชั้นแอพลิเคชันนี้   ซึ่งทำงานในรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Camera -Server และใช้โปรโตคอลชั้นทรานสปอตคือ TCP  เนื่องจากต้องการความถูกต้องของการส่งข้อมูลระหว่าง Camera กับ Server

        1. โปรโตคอลการสื่อสารระหว่างกล้อง กับ Server โปรโตคอลนี้เรียกว่า FDSP(Face Detection System Protocol) มีลักษณะข้อความที่ใช้สื่อสารกัน 2 รูปแบบคือ FDSP Tracking และ FDSP Image โดยอุปกรณ์กล้องทำหน้าที่ จับภาพ และเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็น Server ตัวตรวจเช็คใบหน้า


รูปที่ 2 ลักษณะการทำงานของโพรโตคอลที่ใช้ในแอพลิเคชัน

การทำงานของระบบจะเริ่มต้นจากกล้องถ่ายภาพเป็นวีดีโอส่งไปยัง เครื่อง Server ที่เปิดอยู่ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ผ่านโปรโตคอล FDSP เพื่อตรวจสอบใบหน้ากับ ตรงกับ พนักงานที่ลงทะเบียนใบหน้าใน เครื่อง Server
           เมื่อ
Server ได้รับคำสั่งให้ทำการตรวจสอบใบหน้า จะทำการค้นหาใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่อง Server ผ่านโปรแกรม Tracking ว่ามีใบหน้าเหมือกับรูปที่ส่งมาจากกล้องหรือไม่ เพื่อเช็คการเข้างานของพนักงานคนนั้น

โพรโตคอล FDSP(Face Detection System Protocol)

           เป็นโพรโตคอลที่ทำงานด้วยรหัส ASSCII ทั้งหมดในทุกฟิลด์ ทั้ง FDSP Track และ FDSP Image

 

 

 

 

 

FDSP Track


รูปที่ 3 ลักษณะการทำงานของโพรโตคอล FDSP Track

จากรูปที่ 3 การทำงานของโพลโทคอล FDSP Track จะเป็นการทำงานของกล้องวงจร ที่ทำการ tracking ใบหน้าของพนักงานที่เดินผ่านกล้องตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลรูปภาพ แล้วทำการเข้ารหัสเพื่อส่งรูปภาพไปยังส่วนของ server เพื่อทำการตรวจสอบใบหน้าว่าตรงกับพนักงานที่ลงทะเบียนใบหน้ากับระบบ หรือไม่

รูปแบบการบันทึกข้อมูลโพรโตคอล FDSP Track

Code

          ความหมาย

01

รหัสการ Track

02

รหัสรูปภาพ Image_ID

03

Token  คือการเข้ารหัส ASCII

 

 

 

 

FDSP Image


รูปที่ 4 ลักษณะการทำงานของโพรโตคอล FDSP Image

จากรูปที่4 จะเห็นว่าเป็นส่วนของโพรโตคอล ที่ใช้ตรวจสอบทางฝั่ง server ที่ถูกส่งมาจาก กล้องวงจร ทาง server จะทำการถอดรหัสที่ได้จาก กล้อง นำรูปถ่ายมาเทียบใบหน้าของพนักงานที่ลงทะเบียนไว้ใน server ว่ามีใบหน้าที่ตรงกันหรือไม่แล้วทำการเช็คชื่อให้กับพนักงานคนนั้น แล้วเก็บลงฐานข้อมูลผ่านระบบ FDSP(Face Detection System Protocol)

รูปแบบการบันทึกข้อมูลโพรโตคอล FDSP Image

Code

          ความหมาย

01

รหัสพนักงาน

02

สถานะการเข้างาน

03

วัน เดือน ปี

04

รูปภาพ

05

รหัสรูปภาพ Image_ID (มาจากกล้องที่ส่งมา)

 

 

ส่วนสุดท้ายถ้าระบบ FDSP(Face Detection System Protocol)


รูปที่ 4 ขั้นตอนสุดท้ายของระบบ FDSP(Face Detection System Protocol) ส่ง SMS

เมื่อ Server ทำการตรวจสอบใบหน้าว่าตรงกับพนักงานแล้ว จะทำการส่งข้อความเป็น SMS แจ้งเตือนไปหากับพนักงานคนนั้น ว่าท่านได้ เช็คชื่อเข้างานเรียบร้อยแล้ว เป็นอันจบขั้นตอนของระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ FDSP(Face Detection System Protocol)

 

 

 

จัดทำโดย

นายเมธาวินทร์   แถมสุข  6217690006

การออกแบบโปรโตคอล GS1 BR (GS1 Barcode Recommender)
ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020