MSITBlog

1 minute reading time (290 words)

ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน

 

ระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

       Notification for Hearing Handicapped (NHH)

 

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง หูหนวก หูดับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง ผู้ที่สูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยิน เนื่องจากอวัยวะการได้ยินเช่น ประสาทหูเสื่อมหรือพิการทำให้ไม่ได้ยินเสียงต่าง ๆ หรือได้ยินไม่ชัดและสูญเสียการได้ยินระหว่าง 26-90 เดซิเบล ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลนั้น ๆ

                อุปสรรคของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องการสื่อสารที่ใช้เสียงเป็นสื่อหลักของมนุษย์ ถึงแม้ว่าจะมีภาษามือที่ใช้ทดแทนการสื่อสารด้วยเสียง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางที่ใช้สื่อสารและภาษามือจำเป็นต้องสื่อสารกันซึ่ง ๆ หน้า อุปสรรคเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เช่น เมื่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องเลี้ยงเด็กเล็กที่อยู่อีกห้องหนึ่งแต่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเด็กเล็กกำลังร้องไห้เสียงดังอยู่ เมื่อมีรถบีบแตร เมื่อมีคนตะโกนใกล้ ๆ หรือแม้กระทั้งเสียงสัญญานเตือนภัย เป็นต้น

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

1.      1. สามารถตรวจจับเสียงที่มีความดังผิดปกติได้ และส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันได้

2.     2.  สามารถรับการแจ้งเตือนจาก Micro controller ได้

3.     3.  สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนเข้ากับ Smartphone และ Smartwatch

4.     4.  แจ้งเตือนตามระดับความดังของเสียงผ่านทางหน้าจอ Smartphone หรือ Smartwatch และระบบสั่น

5.     5.  สามารถส่งข้อความฉุกเฉินไปยังผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันได้

6.     6.  สามารถเรียกดูประวัติการแจ้งเตือนและการแจ้งเหตุฉุกเฉินย้อนหลังในแอปพลิเคชันได้

ข้อจำกัดการทำงานของระบบ

1.     1.  Smartphone จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา

2.     2.  แหล่งพลังงานสำรองสำหรับ Micro controller

ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน

1.       ส่วนของ Micro controller

-          NodeMCU

สำหรับติดต่อสื่อสารบนมาตรฐาน Wi-Fi และสามารถติดต่อเซนเซอร์ตรวจจับเสียง

-          Sensor

โมดูลสำหรับตรวจจับเสียง จับระดับความดังของเสียง

2.       ส่วนของ Smartphone

-          สำหรับแสดงผลในรูปแบบการสั่งและแถบสีตามระดับความดังของเสียง

-          สำหรับเรียกดูประวัติการแจ้งเหตุฉุกเฉินจากผู้พิการผ่านแอปพลิเคชัน

-          สำหรับรับข้อความแจ้งเตือนจากผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินผ่านแอปพลิเคชันได้

3.       ส่วนของ Smartwatch

-          สำหรับรับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันที่มาจาก Smartphone

 

-          สำหรับแสดงผลในรูปแบบการสั่งและแถบสีตามระดับความดังของเสียง

 

โพรโทคอลที่ใช้ในระบบ

ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน Notification for Hearing Handicapped (NHH) มีการทำงานของโพรโทคอลในชั้นแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 2 โพรโทคอล ทำงานในรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Client-Cloud และใช้โพรโทคอลในชั้นทรานสปอร์ตคือ TCP ทั้งสองโพรโทคอลเนื่องจากต้องการความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่าง Client-Cloud

 

ตัวแปลสำคัญสำหรับ Internet of Things ที่ใช้ในการสื่อสารนั้นไม่เพียงแต่ Internet network เพียงเท่านั้นแต่ยังมีตัวแปลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนั่นคือ Sensor node ต่างๆจำนวนมากที่ทำให้เกิด wireless sensor network (WSN) ให้กับอุปกรณ์ต่างๆสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ ซึ่งเจ้า WSNs นี่เองสามารถตรวจจับปรากฏการณ์ต่างๆ (physical phenomena) ในเครือข่ายได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น แสง อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น เพื่อส่งค่าไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทำงานหรือสั่งงานอื่นๆต่อไป

การออกแบบอุปกรณ์ส่วนของการตรวจจับเสียง

 

         การทำงานเริ่มจากเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียง วัดค่าความดังของเสียงที่ได้จากบริเวณใกล้เคียงของผู้ใช้ แล้วส่งค่าของเสียงไปยังบอร์ดเพื่อประมวลผลข้อมูลในการส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน

 

 

โพรโทคอล Notification for Hearing Handicapped (NHH)

                    1) ผู้ดูแลระบบ กำหนด User Token, Firebase key, Firebase Host, SSID, Password, เพื่อเชื่อมต่อ Hotspot ของผู้ใช้

                    2) High Sensitivity Sound Microphone Sensor Detection Module ตรวจจับเสียง input ไปยัง Node MCU

                    3) เมื่อค่าของเสียงดังเกินระดับ NodeMCU ส่งค่าการแจ้งไปยัง Firebase

                    4) Firebase ส่ง Notification ไปยัง Application

ภาพรวมการทำงานของระบบ Notification for Hearing Handicapped (NHH)

 

       การทำงานในส่วนของการแจ้งเตือนเริ่มจาก การเชื่อมต่อ User Token, Firebase key , Firebase Host , SSID, Password ของผู้ใช้ และเปิดใช้งาน Sensor รับความดังของเสียงมาตรวจสอบว่าเสียงดังตามที่กำหนดถึงจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Firebase และเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนบนฐานข้อมูลใน Firebase ด้วย

 

ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยินในส่วนของแอปพลิเคชัน

- ส่วนของเมนูหลักจะแสดงปุ่มการทำงานหลัก ๆ ของแอปพลิเคชัน โดยจะมีปุ่มข้อมูลส่วนตัว ที่เป็นปุ่มด้านบนสุด พร้อมแสดงชื่อของผู้ใช้งานด้านล่างปุ่ม, ปุ่มประวัติการแจ้งเตือน, ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน, ปุ่มฮอตสปอต, ปุ่มตั้งค่า ซึ่งหน้าเมนูหลักของผู้พิการและผู้ปกครองจะไม่เหมือนกัน โดยหน้าเมนูหลักของผู้ปกครองจะไม่มีปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสำหรับผู้พิการมี

 

- ส่วนของประวัติการแจ้งเตือนจะแสดงรายการการแจ้งเตือนที่ผ่านมาของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้พิการใช้เรียกดูเมื่อต้องการทราบการแจ้งเตือนที่ผ่านมา โดยจะบอกถึงระดับการแจ้งเตือน วันที่และเวลาที่การแจ้งเตือนเกิดขึ้น สามารถเลือกปุ่มลูกศรด้านซ้ายบนเพื่อกลับหน้าเมนูหลัก

 

 

ผู้จัดทำ

นางสาวสุภาวี โคมน้อย รหัสนักศึกษา 6217690001

 

 

 

 

 

อ้างอิง

 

1.https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/presentation/1315/สัมภาษณ์ผลงานเยาวชน-hear4u-แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้างให้กับผู้พิการทางการได้ยิน-16224

2.http://www.112alarm.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B9%8D/

 

3.https://www.aware.co.th/iot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 

 

 

 

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโ...
ระบบตรวจวัดสุขภาพดวงตาผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020