MSITBlog

4 minutes reading time (732 words)

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ปัญหาและแรงจูงใจ

            ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ด้อยโอกาส ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้ง ต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้าง ในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตามากเพียงพอ ซึ่งที่มีอยู่และวางจำหน่ายยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกแก่คนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติการทางานของระบบ

            1. สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีสิงกีดขวางในระยะที่กำหนด

            2. สามารถตรวจสอบติดตามผู้พิการว่าอยู่ที่ใด

            3. บันทึกเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่ใช้เป็นประจำ

ภาพรวมการทำงาน

            การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และ ส่วนแอปพลิเคชั่น

1. อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ประกอบด้วย

1.1 เซ็นเซอร์ตรวจสอบระยะวัตถุ(Sensor)
            ทำหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีวัตถุอยู่ในระยะที่ได้กำหนดไว้ และทำงานคู่กับกล่องควบคุม
1.2 ระบบแจ้งเตือน
(Alert)
            ทำหน้าที่แจ้งเตือนด้วยการสั่นสะเทือน เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจับวัตถุได้
1.3 ระบบติดตาม(
GPS)
            ทำหน้าที่ส่งสัญญาณแจ้งตำแหน่งสถานที่ ที่อยู่ขณะนั้นไปยังแอปพลิเคชั่น
1.4 กล่องควบคุม(
Control)
            ทำหน้าที ควบคุมวงจรการส่งสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์ไปยังเครื่องแจ้งเตือน ซึ่งจะเก็บระบบติดตามไว้ด้วย

 

 


รูปที่ 1 แสดงชุดและตำแหน่งของอุปกรณ์

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์แจ้งเตือน

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงการทำงานของเซ็นเซอร์

 

            การทำงานคือเมื่อเซ็นเซอร์ที่มีตัวรับ(Receiver) และตัวส่ง(Emitter) อยู่ในตัวเดียวกัน จะใช้หลักการสะท้อนของแสงอินฟราเรด ตัวส่งยิงแสงออกไปตกกระทบวัตถุสะท้อนกลับเข้าตัวรับที่อยู่ภายใน ตัวรับแสงก็จะทำงาน และส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมเพื่อสั่งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนทำงานในจุดนั้นๆ

โพรโทคอล SAC (Sensor Alert Control)
            การทำงานจะใช้ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language ) คำสั่งที่เป็นเลขฐานสอง (0,1) ในการทำงานโดย เซ็นเซอร์แสงอินฟาเรด  จะมีค่าปกติลอจิกเป็น 1 แต่ถ้าเซ็นเซอร์แสงอินฟาเรด  ตรวจจับวัตถุข้างหน้าได้ จะส่งค่าสัญญาณ digital ลอจิก 0 มาให้ ตัวควบคุม และจะสั่งให้ อุปกรณ์แจ้งเตือนทำงาน 

  LOGIC STATUS
  1 OFF
  0 ON


2. แอปพลิเคชั่น(
Application)
2.1 อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย
            ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง ตัวเครื่องรับสัญญาณ  จะประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุตำแหน่งมากับสัญญาณ
2.2 ดาวเทียม
            ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ โดยสัญญาณดาวเทียมประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ
2.3 โปรแกรมการนำทาง
            โปรแกรมแผนที่และข้อมูลแผนที่ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้ระบุเส้นทางและแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่โดยติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ

 

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System - GCS)

 

รูปที่ 4 แสดงระบบพิกัดภูมิศาสตร์

 

            เป็นระบบที่ใช้กำหนจุดต่างๆบนพื้นโลกด้วยตัวเลข 3 กลุ่ม คือ ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง(elevation) และตัวเลขอีกสองกลุ่มเป็น พิกัดแนวระนาบเป็นค่าระยะเชิงมุม จากเส้นศูนย์สูตร ละติจูด (Latitude) และ ค่าระยะเชิงมุม จากเส้น Prime Meridian เป็นลองจิจูด (Longitude)
            เส้นศูนย์สูตร (Equator) กำหนดขึ้นจากแนวระดับที่ตัดผ่านศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับแกนหมุน ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เส้นละติจูด (Latitude) จะเริ่มจากศูนย์สูตรเป็น 0 องศา ไปจนถึงขั้วโลกเป็น 90 องศาเหนือ และ ใต้
            เส้นพรามเมอริเดียน (Prime Meridian) เป็นเส้นที่กำหนดขี้นโดยลากผ่านเมือง Greenwich ประเทศอังกฤษไปจรดขั้วโลกเหนือและใต้ โดยจะแบ่งโลกออกเป็นซีกตะวันออกและตะวันตก เส้นลองจิจูด (Longitude)จะเริ่มจากเส้นพรามเมอริเดียนเป็น 0 องศา และไปสุดที่ 180 องศา ตะวันออก และ 180 องศาตะวันตก
รูปแแบพิกัดอาจกำหนดได้ดังนี้
hddd.dddddd คือ องศาและจุดทศนิยมขององศา (Decimal)
hddd mm.mmm คือ องศา ลิปดา (arcminute) และทศนิยมของลิปดา
hddd mm ss.s คือ องศา ลิปดา พิลิปดา (arcsecond) และทศนิยมของพิลิปดา

การแปลงหน่วยจาก hddd mm ss.s ไปเป็น hddd.dddddd ทำได้ตามสูตร
d + (m + (s / 60)) / 60)
เช่น 1 องศา 23ลิปดา 45.6 พิลิปดา 1 23' 45.6"
= 1+ (23 + (45.6 / 60))/60
= 1.396

 

ระบบพิกัดกริด (Grid Coordinate) หรือ UTM (Universal Transverse Mercator)

 

รูปที่ 5 แสดงระบบพิกัดกริด

 

            ระบบนี้สร้างขึ้นจากการยืดส่วนโค้งทรงกลมของโลกให้เป็นทรงกระบอกแล้วแผ่ให้เป็นระนาบแบน แล้วจะใช้ตารางแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆ โดยเริมจากขั้วโลกใต้ โดยแนวตั้งจากใต้ไปเหนือตามแนวเส้นละติจูดแทนด้วยตัวอักษร C - X ยกเว้น I และ O (ส่วน A,B เป็นขัวโลกใต้ Y,Z เป็นขั้วโลกเหนือ) เริ่มจาก C ที่ ละติจูด 80 องศาใต้ (ช่วงละ 8 องศาไปจนถึงเส้นขนานละติจูด 72 องศาเหนือ และจากเส้นละติจูด 72-84 องศาเหนือ เป็นช่องละ 12 องศา) ทั้งหมด 20 ส่วน จนถึง X ที่ ละติจูด 84 องศาเหนือ และแบ่งแนวตะวันตกไปตะวันออก เขตละ 6 องศา รวมเป็น 60 เขต (Zone) แทนด้วยตัวเลขเริมจากเส้น Meridian 180 องศาตะวันตก เป็น 01 ไปจนถีง 174 องศาตะวันตก เป็น 60 ทำให้บนพื้นโลก แต่ละช่วงเป็นตารางพื้นที่สี่เหลี่ยมเรียกว่า เขตกริด (Grid zone) ซึ่งมีทั้งหมด 1,200 โซน แล้วจะใช้ชุดเลขพิกัด Northing (เหนือ ตามแนวตั้ง) และ Easting (ตะวันออก ตามแนวนอน) บอกตำแหน่ง โดยเลขของ Northing และ Easting จะมีหน่วยเป็นเมตร
            สำหรับประเทศไทย อยู่ในโซน 47 และ 48 โดยเส้นแบ่งโซนนี้อยู่ระหว่างจังหวัด เลย หนองบัวลาภู (บางส่วน) ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี และ นราธิวาส (บางส่วน)

 

รูปที่ 6 แสดงรูปแบบการระบุตำแหน่งเช่น UTM (WGS84) 47P E.676027 N.1521184

 

 Map Datum

 

รูปที่ 7 แสดง Map Datum

 

ในประเทศไทยมีการใช้ Map Datum หลักอยู่สองแบบ คือ
            1. แบบ Indian1975 ซึ่งเป็นระบบเก่า เริ่มใช้เมื่อปี คศ. 1975 หรือ พ.ศ.2518 โดยองค์การแผนที่ กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center : DMAHTC) ในแผนที่ของหน่วยงานฉบับเก่าๆยังอาจมีการอ้างอิงจาก Map Datum นี้อยู่
            2. WGS84 ( World Geodetic System | WGS 1984 | EPSG:4326) เป็น Map Datum ที่เริ่มใช้เมื่อปี คศ. 1984 และปรับปรุงเมื่อ ปี 2004 เป็นระบบที่นำมาใช้กับ GPS โดยปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนของพื้นผิวของโลกที่ความผันแปรของระดับน้ำทะเล (geoid) ความสูงต่ำของพื้นผิว (topography) และลักษณะทรงรี (ellipsoid) ของโลก โดยอาศัยจุดอ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของโลก ทำให้การคำนวณพิกัดต่างๆของดาวเทียมที่ โคจรอยู่รอบโลก หรือการดำน้ำของเรือดำน้ำ แม่นยำขี้น และสามารถใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์โลกได้ละเอียดขึ้น ในประเทศไทยกรมแผนที่ทหารเป็นผู้เริ่มนำ WGS84 มาใช้ และหน่วยงานราชการต่างๆและเอกชนก็ได้หันมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
            การกำหนด Map Datum ให้ถูกต้องมีความสำคัญมากต่อความถูกต้องในการระบุพิกัด เพราะถ้าอ้างอิง Map Datum ต่างกัน ค่าที่ได้จะแตกต่างกัน มาก
  

การใช้งานแอปพลิชั่น
            ดาวน์โหลดแอปพลิชั่น บน
 Play Store หรือ App Store และทำการติดตั้งก่อนซึ่งระบบจะทำการดาวน์โหลดแผนที่มาไว้ที่เครื่องและสามารถเปิดใช้งานเพื่อดูระบบติดตามตัว ว่าผู้ที่ติดตั้งเครื่องติดตามอยู่ที่ใด

 

รูปที่ 8 แสดงรูปการส่งสัญญาณของ GPS ไปที่แอปพลิเคชั่น

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงรูปแบบแอปพลิเคชั่น

 

 

 

รูปที่ 10 แสดงการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

 

  

                                                                                                                                                                                                                              ผู้จัดทำ

                                                                                                                                                                                                                                 นายฐานเรศ จุปะมัตตัง รหัสนักศึกษา 6217810001

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

 

อ้างอิงจาก

https://www.pneumax.co.th/article-sensor

https://www.global5thailand.com/thai/gps.htm

https://www.codebee.co.th/labs/%E0%B8%97%E0%B8%B3-mobile-apps-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-gps/

 

WealthEasy: ระบบการค้นหาและจับคู่ผู้ต้องการลงทุน แ...
ระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020