MSITBlog

1 minute reading time (139 words)

ระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า

ระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

1.         เกิดการสะสมของผู้โดยสารในสถานีเนื่องจากรถไฟฟ้าเสีย

2.         ผู้โดยสารเกิดความล่าช้าในการเดินทาง

3.         ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการรถไฟฟ้า

4.         วางแผนในการซ่อมบำรุงยากเนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่ารถไฟฟ้าจะเกิดความเสียหายเมื่อใด

 

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

1.         แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์บนรถไฟฟ้ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่อยู่ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด

2.         แจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดที่รถไฟฟ้าจะต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงตามระยะ

3.         ตรวจสอบดูสถานการณ์ทำงานของรถไฟฟ้า

 

ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน

               การทำงานระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า  แสดงดังรูปที่ มีโครงสร้างของระบบดังนี้

1.      รถไฟฟ้า (Train)

มีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT Sensor ตามจุดต่างๆ ได้แก่ ล้อ ขารับไฟฟ้า

2.      Sensor ตรวจจับการทำงาน (IoT Sensor)

ทำหน้าที่ตรวจจับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถไฟฟ้าและส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์

3.      ไวร์เลสเร้าเตอร์และโมเด็ม(Wireless Router & Modem)

ทำหน้าที่กระจายสัญญาณไวเลสแลน และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

4.      เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server Computer)

ทำหน้าที่รับการติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล และทำหน้าที่เก็บข้อมูลสถานะการทำงานของรถไฟฟ้าและติดต่อกับ IoT Sensor

5.      เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล (Personal Computer)

ทำหน้าที่แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์รถไฟฟ้า และทำหน้าที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

 

 

 

โพรโทคอลที่ใช้ในระบบ

            การทำงานของโพรโทคอลในชั้นแอปพลิเคชันแบ่งเป็น โพรโทคอล  ทำงานในรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Client-Server  และใช้โพรโทคอลในชั้นทรานสปอร์ตคือ TCP ทั้งสองโพรโทคอลเนื่องจากต้องการความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่าง Client-Server

1.         โพรโทคอลการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IoT Sensor กับ Server Computer  ใช้โพรโทคอล AQMP (Advance Queuing Messaging Protocol) ส่งข้อมูลมาที่ Server    Computer อย่างเดียว  แสดงดังรูปที่ 2

2.         โพรโทคอลการสื่อสารระหว่าง Server Computer กับ Personal Computer ใช้โพรโทคอล HTTP ในการส่งข้อมูลระหว่างกัน  แสดงผลผ่าน Web browser  แสดงดัง    รูปที่ 2

 
 
การทำงานของระบบเริ่มจาก IoT Sensor จะส่งข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนตัวรถไฟฟ้า เช่น ล้อรถ ประตูรถ ขารับไฟฟ้า เป็นต้น  ผ่านทางโพรโทคอล AQMP มาที่ Server Computer แบบ Real-time  เมื่อ Server Computer ได้รับข้อมูลก็จะมีการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจาก IoT Sensor เทียบกับค่ามาตรฐานของแต่ละอุปกรณ์ว่ามีสถานะการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ และ Lifetime ของอุปกรณ์ต่างๆ  ข้อมูลดังกล่าวจะถูกสร้างเป็นรายงานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลผ่านทาง Personal Computer  ในรูปแบบ Web Application
 
 

โพลโทคอล AQMP (Advance Queuing Messaging Protocol)

เป็น open protocol สำหรับการส่งข้อมูลผ่าน queue แบบ asynchronous มีโครงสร้างการทำงานดังรูปที่ 3

 

จากรูปที่ 3

Producer จะทำการส่งข้อมูลไปยัง Broker จากนั้น Broker จะส่งข้อมูลไปยัง consumer ต่อไป  แต่ใน Broker นั้นจะมี component ชื่อว่า Exchange ทำการส่งข้อมูลที่ได้รับเข้ามาไปยัง (routing) queue ตามที่กำหนดในข้อมูล  ดังนั้นการส่งข้อมูลจะต้องทำการกำหนดค่าต่าง ๆ มาตามที่ต้องการ (Smart Producer)  ส่วน Consumer ก็ทำตามข้อมูลที่ส่งเข้ามา (Dumb consumer)

 

โพรโทคอล HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

โพรโทคอลสื่อสารสำหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต โดยหลักแล้วใช้ในการรับเอกสารข้อความหลายมิติที่นำไปสู่การเชื่อมต่อกับ World Wide Web(WWW )จะใช้เมื่อเรียกโปรแกรมweb browser เช่น Firefox, Google Chrome, Safari,Opera และ IE Microsoft Internet Explorer เรียกดูข้อมูลหรือเว็บเพจ โปรแกรมบราวเซอร์ดังกล่าวจะใช้โปรโตคอล HTTP ซึ่งโปรโตคอลนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาให้บราวเซอร์ตามต้องการ และบราวเซอร์จะนำข้อมูลมาแสดงผลบนจอภาพได้อย่างถูกต้อง

 

 

ผู้จัดทำ

นายอธิพร  พุ่มนิคม  รหัสนักศึกษา 6217810016

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

แหล่งอ้างอิง

-        http://www.somkiat.cc/note-kafka-101-part-1-messaging-system/

-        https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5

-        https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2046-http-https-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
การศึกษาการทำงานของ application Mentimeter

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020