MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Production Dashboard

 

Production Dashboard

 ความเป็นมาและเหตุผล 

ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถดูรายงานผลผลิตในภาพรวมและเหตุการณ์ที่ผิดปกติในรูปแบบ Real Time ของกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ต้นทุนที่สูง - ต่ำกว่ามาตรฐาน  ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจักรในรูปแบบ Real Time ในกรณีหยุดการผลิตสินค้า เช่น หยุดเพื่อรอซ่อม  หยุดเพื่อรอวัตถุดิบ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 รูปที่ 1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

Continue reading
  0 Hits
  0 Comments
Tags:
0 Hits
0 Comments

iDrone (Inventory Drone)

ปัญหาและแรงจูงใจ

 

สินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ง ซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการคลังสินค้า คลังสินค้าสมัยใหม่เป็นจำนวนมากที่เริ่มนำเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) และผนวกการทำงานร่วมกับ โดรน (Drone) หรือเครื่องบินขนาดเล็กบิน

1. ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการคลังสินค้า โดยทำให้เกิดการจัดเก็บหรือนำผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นยำ และลดจำนวนพนักงาน2. เพื่อให้มีข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) สามารถนำไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการคิดต้นทุน และงานด้านบัญชีภายในโรงงาน ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง3. เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคลังสินค้าที่มีชั้นจัดเก็บสินค้าสูงมากคุณสมบัติการทำงานของระบบ

1. สามารถตรวจสอบสถานะของ RFID Tags ในพื้นที่ของคลังสินค้าได้ในเวลาอันสั้น โดยใช้โดรน

2. สามารถตรวจเช็คข้อมูลสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบันได้ถูกต้องแม่นยำภาพรวมการทำงาน

1. โดรนจะทำหน้าที่ในการนำตัว Reader เข้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ของคลังสินค้า 2. ส่งข้อมูลจากตัว Reader ผ่านสัญญาณ Wifi ไปยัง Server3. ฐานข้อมูลของคลังสินค้าทำการตรวจเช็คว่าข้อมูลที่อ่านได้จาก RFID Tags สินค้าดังกล่าวยังมีอยู่ในฐานข้อมูลถูกต้องหรือไม่Protocol ที่ใช้ในระบบ การทำงานรูปแบบ Client-Server และใช้ Protocol คือ TCP เนื่องจากระบบต้องการความถูกต้องของการส่งข้อมูลที่ได้รับ โดย Protocol จะทำการสื่อสารระหว่างตัว Reader กับ Database Server สำหรับ Protocol นี้เรียกว่า RDP (Reader RFID Protocol) มีลักษณะการสื่อสารกัน 2 แบบ คือ RDP Request และ RDP Response โดยตัว Reader ทำหน้าที่เป็น Client และDatabase Server ทำหน้าที่เป็น Server Reference https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6164036/
  265 Hits
  0 Comments
Tags:
da
265 Hits
0 Comments

Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

การออกแบบ Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

ปัญหาและแรงจูงใจ

                เนื่องจากในปัจจุบัน การนำรถยนต์เข้าไปทำธุระในเมืองนั้น มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหาที่จอด ไม่ว่าจะเป็นการ ไม่มีที่จอดรถ หรือ ราคาของที่จอดนั้นมีราคาแพง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการคิดโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหา ที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการที่จอดรถ เพื่อความสะดวกในการนำรถไปธุระในเมือง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

 

Continue reading
  297 Hits
  0 Comments
297 Hits
0 Comments

โทรศัพท์ ระบบอัลตราโซนิค

 

โทรศัพท์ ระบบอัลตราโซนิค

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

 

Continue reading
  261 Hits
  0 Comments
261 Hits
0 Comments

ระบบติดตามรถบรรทุก

ระบบติดตามรถบรรทุก

 ปัญหาและแรงจูงใจ

            เนื่องจากปัจจุบันเราจะพบว่าบนท้องถนนจะมีรถบรรทุกวิ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีการวิ่งปะปนกับรถยนต์สาธารณะอื่นๆ และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่นตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์บนท้องถนน หรือรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟบนถนนที่ห้ามรถบรรทุกเข้า รวมถึงบนทางหลวงเวลามีรถบรรทุกวิ่ง ก็พบปัญหาว่ามีรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาวิ่งบนทางหลวง โดยที่ไม่ได้ทำการชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลให้อายุการใช้งานของถนนสั้นลง จึงต้องการให้รถบรรทุกมีระบบติดตามที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจสอบระยะเวลา และเส้นทางที่รถบรรทุกใช้วิ่ง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

ระบบมี Map ที่จะแสดงเฉพาะเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งได้เท่านั้นระบบมีการจัดเก็บข้อมูลของรถบรรทุก เช่น เจ้าของรถ, ทะเบียนรถ, ต้นทางที่รถออก และปลายทางที่รถจะมุ่งหน้าไปถึงระบบมีการแจ้งเตือน หากพบว่ารถบรรทุกออกนอกเส้นทาง หรือไม่เข้าสถานีช่างน้ำหนักระบบมีการรับ-ส่งข้อมูลถึงรถบรรทุกข้างเคียงที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร เพื่อความแม่นยำของข้อมูล

ภาพรวมของการทำงาน

Continue reading
  248 Hits
  0 Comments
248 Hits
0 Comments

Near Field Communication (NFC)

 

 

Near Field Communication (NFC)

 

 

Continue reading
  289 Hits
  0 Comments
289 Hits
0 Comments

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

 

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เนื่องจากการโดยสารแท๊กซี่ อาจทำให้บางครั้งผู้โดยสารลืมทรัพย์สินมีค่าไว้บนรถ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบเสียหายอย่างมาก เช่น ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติลืมพาสปอร์ตไว้บนรถแท๊กซี่จนทำให้ตกเที่ยวบิน ไม่สามารถบินกลับประเทศได้ เพราะบางครั้งแท๊กซี่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วอาจมีผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการต่อ แล้วแอบเก็บทรัพย์สินมีค่าของผู้โดยสารที่ลืมไว้กลับไป ทำให้ไม่สามารถตามหาได้

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

Continue reading
  183 Hits
  0 Comments
183 Hits
0 Comments

ระบบแจ้งเตือนฝนตกผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปัญหาและแรงจูงใจ     เมื่อเราตากผ้า หรือตากสิ่งของ ไว้กลางแดด ซึ่งเราคงไม่ต้องการจะให้เปียกฝน เรามีอุปกรณ์ตรวจจับน้ำฝนอยู่ แต่อุปกรณ์ที่ได้มานั้น  เมื่อเวลาฝนตกจะแจ้งเตือนเป็นเสียง  ซึ่งถ้าเราอยู่ในห้องปิด หรือนอนหลับอยู่ หรืออยู่ในที่ไกลๆ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงเตือน ดังนั้นเราต้องการที่จะให้มีการแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรา โดยผ่านแอพเคชันบนโทรศัพท์มือถือเราเอง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ1.สามารถส่งการแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์มือถือได้ Real Time2. สามารถดูสถานะการแจ้งเตือนแบบ  Real Time

                                                                แสดงดังรูปที่ 1 มีโครงสร้างของระบบ ดังนี้

ภาพรวมการทำงานของแอพลิเคชันการทำงานระบบแจ้งเตือนฝนตกผ่านโทรศัพท์มือถือ Real Time  จะมีโครงสร้างระบบดังนี้   1.ชุดวงจรตรวจจับฝนตก  ทำหน้าที่ตรวจจับน้ำฝน ว่า ณ เวลานั้นมีฝนตกหรือเปล่า และส่งค่ามาที่ NodeMCU   2.NodeMCU   ทำหน้าที่ในการติดต่อกับชุดวงจรตรวจสอบฝนตก  เพื่อรับค่า โดยส่งค่าไปยัง Server  และยังรับคำสั่งจาก Server เพื่อเช็คสถานะ ภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้  และขาสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก  และสามารถเขียน โปรแกรม Arduino  เพื่อติดต่อกับ Server    3.เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์ที่รับ ค่าจาก  NodeMCU  และทำหน้าที่เก็บข้อมูลสถานะฝนตกและรับการติดต่อจากโทรศัพท์ มือถือ   4.Wireless Router & Modem   ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Internet และกระจายสัญญาณ   5.โทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่แสดงผลแจ้งเตือนสถานะว่าฝนตกหรือเปล่า โดยเชื่อมต่อกับแอพพลิแค่ชันบนเซิฟเวอร์

Protocol ที่ใช้ในระบบ

Continue reading
  6064 Hits
  0 Comments
6064 Hits
0 Comments

EGAT Water

EGAT Waterปัญหาและแรงจูงใจ         ในปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ทางเขื่อนวชิราลงกรณได้มีการเปิดบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากจนอาจเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อน พร้อมกับมีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 3 เครื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำที่ระบายต่อวันประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณมาก จึงต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยจนถึงแม่น้ำแม่กลอง โดยจะมีสถานีโทรมาตรในลำน้ำแควน้อยแต่เนื่องจากการส่งข้อมูลและการวัดระดับน้ำในลำน้ำอาจไม่ทันท่วงทีจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข           ดังนั้นจึงทำให้มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาก็คือทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยและทำการส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูล พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อปริมาณระดับน้ำสูงถึงค่าที่กำหนดคุณสมบัติการทำงานของระบบ1.  สามารถตรวจวัดระดับน้ำในแต่ละจุดของสถานีโทรมาตรได้2.  สามารถส่งข้อมูลผ่าน Micro-Controller (Arduino) ที่ทำการติดตั้ง Shield ของ NB-IOT จาก AIS3.  สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนเข้ากับ Smartphone ที่สามารถรองรับ Line Application4.  ส่งข้อมูลระดับน้ำเข้าฐานข้อมูลภายใน กฟผ. เพื่อเป็นการติดตามสถานะการณ์น้ำได้

 

ข้อจำกัดการทำงานของระบบ1. ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำต้องอยู่ใน กลุ่ม Line ชื่อ Stakeholder-VRK2.  สถานีโทรมาตรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าไปตรวจสอบได้ยาก

 

ภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่น1. Micro Controller - Arduino + NB-IOT Shield สำหรับติดต่อรับข้อมูลจาก Ultrasonic และส่งข้อมูลที่ได้ไปยังระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. - Ultrasonic Sensor เป็นอุปกรณ์ที่จะทำการตรวจจับระดับน้ำในลำน้ำ2. Smartphone - ต้องมีโปรแกรม Line Application ในการแจ้งเตือนและอยู่ในกลุ่ม Stakeholder-VRK

 

 

Protocol ที่ใช้ในระบบ1. Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูล กฟผ. TCP Protocol  ใช้การส่งข้อมูลระหว่าง Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. เนื่องจากต้องการ Reliable ในการส่งข้อมูล เพราะ จำเป็นต้องการนำข้อมูลไปคาดการณ์และคำนวณระดับน้ำในลำน้ำ เนื่องจากต้องนำมาปรับการปล่อยน้ำจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway)2. Micro Controller กับ Line Application TCP Protocol ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนเข้า Line Application เมื่อระดับน้ำถึงค่าที่กำหนดในแต่ละสถานีโทรมาตร

 

Continue reading
  396 Hits
  0 Comments
Tags:
396 Hits
0 Comments

Quick Pass : Intimate partner expressway

 

ปัญหา และ แรงจูงใจ

                รถติด เดินทางใช้เวลานาน ทำให้ทุกวันนี้เราใช้เวลาไปกับการเดินทางบนท้องถนนมากเกินความจำเป็น การแก้ปัญหาในการเดินทาง คนที่มีรถยนต์นิยมใช้ทางด่วนเป็นตัวช่วยลดระยะเวลา และ ระยะทางในการเดินทาง แต่ถ้านึกภาพ หากผู้ใช้รถมารวมตัวกันที่ปากทางเข้าทางด่วน พร้อมๆกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยลักษณะของช่องเก็บเงิน และ รูปแบบการรับชำระ ทำให้ไม่มีความคล่องตัว และ รถติดที่ด่านเก็บเงิน การที่เรายังคงเก็บเงินในรูปแบบเดิมๆ คือ การจ่ายเงินสด หรือ การจ่ายแบบ Easy pass ที่ต้องรอตัดเงินและยกไม้กั้น เพื่อให้รถผ่าน  การรอเพื่อให้ไม้กั้นยกขึ้น ใช้เวลา 1 นาที เพื่อให้รถผ่านได้ 2-3  คัน ซึ่งหากไม่มีไม้กั้น รถผ่านได้ 10 คัน ต่อ 1 นาที ดังนั้น หากเรามีกระบวนการใหม่ๆที่มาช่วยลดขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ลดปัญหาลดติดโดยไม่จำเป็นได้

  

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

Continue reading
  237 Hits
  0 Comments
237 Hits
0 Comments

Capacity Planner

 

Capacity Planner

Problem and Motivation

Continue reading
  312 Hits
  0 Comments
312 Hits
0 Comments

SSSOP (Simple Single Sign On Protocol)

 

การออกแบบโพรโทคอล

SSSOP (Simple Single Sign On Protocol)

ปัญหาและแรงจูงใจ

          การใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนบนโลกอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน อีกทั้งการจดจำข้อมูลการเข้าใช้งาน เช่น Username/Password หรือการทำ Soft Token หายโดยที่ไม่มีการทำ Backup ไว้ ทำให้การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเป็นเรื่องที่ยากต่อการใช้งาน โดยส่วนใหญ่มักจะใช้งานระบบ Forgot Password เพื่อให้ระบบส่งข้อมูลการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่อีกครั้งให้ไปยัง Email ที่เคยสมัครไว้ แต่ก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ก็ลืมรหัสผ่านเข้า Email ที่ใช้สมัครบริการนั้นๆเช่นกัน ซึ่งหากระบบต่างๆที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตมีโพรโทคอลกลางที่สามารถเชื่อถือได้สำหรับใช้งานจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

Continue reading
  246 Hits
  0 Comments
Tags:
246 Hits
0 Comments

Travel Planner : Your Travel Buddy

 

Travel Planner  แอพพลิเคชั่นช่วยออกแบบ และ จัดการแผนการท่องเที่ยว

  

ปัญหา และ แรงจูงใจ

 

Continue reading
  235 Hits
  0 Comments
Tags:
da
235 Hits
0 Comments

ระบบ Automatic Car Cap

ระบบ Automatic Car Cap

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ปัญหาและแรงจูงใจ    

 

            ในปัจจุบันที่จอดรถบางส่วนหรือที่จอดรถของคอนโดมิเนียมเป็นกลางแจ้ง ไม่มีหลังคา ซึ่งปัญหาของรถทีต้องจอดกลางแจ้ง ตัวอย่างเช่น  

1. อะไหล่รถยนต์เสื่อมสภาพ เช่น ยางปัดน้ำฝน  

 

Continue reading
  321 Hits
  0 Comments
Tags:
321 Hits
0 Comments

ระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบสาระสนเทศภายในองค์กร โดยโปรโตคอล Omni

-               ฟิลด์ Message คือ คำอธิบาย ฟิลด์ Code

-               ฟิลด์ Token คือ Token ที่ได้จากระบบ

-               ฟิลด์ Expire คือ เวลาที่ Token หมดอายุ

-               SP คือ รหัสแอสกี้ช่องว่าง

-               CR คือ รหัสแอสกี้ Carriage Return

Continue reading
  262 Hits
  0 Comments
Tags:
262 Hits
0 Comments

Welcome Application -ระบบการบริหารเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

0 0 1 231 1317 thai 10 3 1545 14.0 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Calibri;}

 “Welcome Application -ระบบการบริหารงานเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ”

ปัจจัยและแนวทางการพัฒนา “Welcome Application” “ระบบบริหารงานเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ”

1. ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น นักศีกษาเห็นถึงแนวโน้มการเติบโต จึงต้องการพัฒนาระบบการบริหารงานเครื่องซักผ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. จากการศึกษาถึง พฤติกรรมของผู้ใช้งานเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญพบว่า ประสบปัญหาเรื่องการชำระเงิน เพราะต้องมีเหรียญเพื่อมาทำการชำระเงินที่เครื่องซักผ้า ทำให้มีผลต่อการชำระเงินและใช้เงินเครื่องฯ เป็นอย่างมาก

Continue reading
  441 Hits
  0 Comments
Tags:
da
441 Hits
0 Comments

Auto Goods Receiving

 

 

Auto Goods Receiving

By Robotic Process Automation (RPA)

Continue reading
  304 Hits
  0 Comments
304 Hits
0 Comments

Automation Farming

Automation Farming

 

Automation Farming

แปลงเกษตรกรรมอัตโนมัติ

ปัญหาและแรงรูงใจ

 

Continue reading
  236 Hits
  0 Comments
236 Hits
0 Comments

Application ตลาดกลางสำหรับเกษตรกร

Application ตลาดกลางสำหรับเกษตรกร

ปัญหาและแรงจูงใจ

เป็นที่รู้กันว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย และในปี 2559 กว่า 10% ของประชากรไทยได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งถือได้ว่าเกษตรกรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

                ปัญหาของเกษตรกรไทยที่พบเห็นมาตลอดคือ การถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีข้าว และมีส่วนน้อยมากที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงตลาดการขายข้าวได้โดยตรง นี่จึงเป็นแรงจูงใจและเป็นโอกาสที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรและเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงตลาดได้ด้วยตัวเอง

 

Continue reading
  246 Hits
  0 Comments
246 Hits
0 Comments

ระบบแสดงผลจากคลื่นสมอง (Brain Wave)

 ปัญหาและแรงจูงใจ

ประชากรผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่มีลูกหลานคอยดูแล แต่ไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลูกหลานไม่สามารถดูแลได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่ว่า "จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถติดตาม แจ้งเตือน อาการเจ็บป่วยหรือกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เราต้องการดูแลได้"

 คุณสมบัติของระบบ

1. สามารถรับคลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่ส่งออกมาจากสมองแล้ววิเคราะห์ และแปลงเป็นข้อมูลเพื่อส่งไปยัง Application บน Smart Device ได้ 

2. ประเภทคลื่นความถี่ของสมองมี 4 ประเภท ดังนี้

Continue reading
  854 Hits
  0 Comments
Tags:
854 Hits
0 Comments