ผลการสอบสัมภาษณ์ 2562

Admin

Admin

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบแรก - ถึง 30 เมษายน 2562

ระกาศผลการสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2562 (*** การสัมภาษณ์รอบถัดไปจะมีขึ้นในวันเสาร์เเละอาทิตย์ที่ ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 (10.00-12.00น.))

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป 

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
หลักฐานการลงทะเบียน 

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

=======================================================================

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รหัสสมัคร

ชื่อ-สกุล

เวลา

สาขา

ผลสอบ

611017810002

ทักพงศ์ บ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017810003

ศักรินทร์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017810004

ฐานเรศ จ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 


621017810005

วัชรินทร์ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน


621017680006

สันติสุข ท.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680007

จรัสพงศ์ ท.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680008

เสาวนิตย์ จ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680009

พรชนก อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680010

กฤตกร พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680011

วัชรินทร์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680012

xxxxxxx

NA

MSNE-IS

ไม่ผ่าน

621017680013

ดารารัตน์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680014

วีระชาติ ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621019220001

เรืองศักดิ์ ท.

สัมภาษณ์รอบถัดไป

MSNE-IS

-

621019910015

ช้าง อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660001

ภูริภัทร์ ล.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660002

เอกวุฒิ ช.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660003

วิษณุ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660004

ณัฐ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017800005

เสถียร พ.

NA

MSNE-IS

 

621017800006

ธีร์วรเวธน์ ศ.

NA

MSNE-IS

 

621017810017

สุนันทา ล.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

 ผ่าน

621017810018 

หชล ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017810019

แบ๊งค์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

 ผ่าน

621017810020

ธีรพงศ์ ช.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017810021

ธีรวัฒน์ จันกัน

สัมภาษณ์ 

18/5/62

10-12.00น.

MSNE-IS

-

621019720002

ภูรีภัทร ส.

 

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSNE-IS

 

ผ่าน

621019220001

ณัฐวุฒ์ ร.

สัมภาษณ์ 

26/5/62

10-12.00น.

MSNE-IS

 

 

621017680001

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680002

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680003

อุธารัตน์  .

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680004

เอกชัย ซ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680005

ธนพงษ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680007

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680008

มนัสชัย ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680009

วารุณี ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680010

พรรณทิพา ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680011

จุฑามาศ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680012

วีรยา อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680013

วิภู ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680014

ปีติกร ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680015

อดุล ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690002

ชูรัช ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680015

จตุรงค์ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680016

ธิดามาศ ง.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680017

 

พีรวุฒ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

 ผ่าน

621017680018

ชัชกร ม.

สัมภาษณ์รอบถัดไป

MSIT

-

 

621017670001

สุรศักดิ์ ธ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017670002

วรพจน์ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

 MSIT

 ผ่าน

621017690002

กรกช ส.

NA

MSIT

-

621017690001

เมธะพนธ์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690004

สุภาวี ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690006

สัมพันธ์  ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017800003

ธนา ช.

NA

MSIT

-

621017690008 พีรพล ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017690007 จักรกฤษ ถ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017690009 กรพัชร์ ส

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

ผ่าน

 

621017680019  ศิริรัตน์ ม.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680020

วัชรบูลศักดิ์ ถ.  

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680021

มนต์สุดา ส.

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

 ผ่าน

 621017680022

ชุณห์วัชร ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017680023

วรางคณา ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 

ผ่าน
621017680024 สรีดภงช์ ด.

สัมภาษณ์ 

18/5/62

10-12.00น.

MSIT -
621017680025 พรรณปพร จ.

สัมภาษณ์ 

18/5/62

10-12.00น.

MSIT

621017680026

จิรายุ พ.

รอนัดสัมภาษณ์

MSIT  

621017680027

อดุลย์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT ผ่าน

621017680028

วิญาดา พ.

รอนัดสัมภาษณ์

MSIT  

621017680029

วุฒินันท์ อ.

รอนัดสัมภาษณ์

MSIT  

621017690011

วทัญญู ย.

     

621019910001

อนุสรณ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910002

ชวิศ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910003

กิตติ ท.

NA

PHD

-

621019910004

สุวเดช ม.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910006

เกียรติศักดิ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910005

วาทิท ป.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

 ผ่าน

 

------------------

Read more...

อ.พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

Phatwarat Pipatthanaudomdee

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยผ.อ.บัณฑิตศึกษาฝ่ายงานประกันฯ
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q312

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : -
 • ปริญญาโท : วศ.ม.ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ม.เทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
 • 2550 - ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน SAS Software
 • 2551 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการสอน คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2550 - 2552 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร คณะวิทยาการและเทคโนโลยี-สารสนเทศ
 • 2550 - 2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2550 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยฯ
 • 2545 - 2549 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2547 - 2551 คณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศ E-Portfolio ของมหาวิทยาลัยฯ
 • 2545 - 2551 คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยฯ
 • 2545 - 2552 คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2545 - 2548 รองคณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2545 - ปัจจุบัน Lecturer, Department of Information Technology
 • 2544 - 2547 3COM Instructor (High Speed LAN Solutions)
 • 2544 - ปัจจุบัน 3COM NetPrep Instructor (Internet Technologies)
 • 2539 - 2544 Lecturer of Computer Engineering Department
 • 2540 - 2545 Assistant Head of Computer Research and Service Center

 

ผลงานวิจัย 
 • Pipatthanaudomdee T. and Kurutach W.," Hybrid Method of Fuzzy Sets and Medical Principles for Illness Diagnostic," The 2nd National Conference on Information Technology 2008 (NCIT2008), Grand Mercure Fortune Bangkok Hotel, Bangkok, THAILAND, November 6-7, 2008.
 • Pipatthanaudomdee T. and Kurutach W.,"Decision Support for Discovery the Customer Target Group using Fuzzy Set Technique," The 11st National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2007), Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, THAILAND, November       19-21, 2007, pp. 230-236.
 • Pipatthanaudomdee T. and Kurutach W.,"Knowledge Discovery in MedicalDatabase based on Rough Set and Property Set Model," The 11st National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2007), Miracle Grand Convention Hotel,Bangkok, THAILAND, November          19-21, 2007, pp. 742-748.
 • Pipattanaudomdee T. and Kurutach W., Illness Diagnostic Decision Using Techniques of Rough Set and Fuzzy set Theories, Proc. of EECON 2001, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, 22-23 November 2001, pp. 1368-1373.
 • Kurutach W. and Pipattanaudomdee T., "A Novel Illness Diagnostic using Fuzzy Binary Relation Technique" , Proc. of NCSEC 2002, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand,    28-31 SEP 2001, pp. 240-247.

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Medical Information and Data Engineering
 • Using SAS Software in Business Intelligent
 • Applying Data Mining Techniques Using SAS Enterprise Miner
 • Data Mining
 • Fuzzy Logic
 • Rough Sets
 • Fuzzy Set Theory and Rough Sets and their applications
 • Strategic IT Planning
 • IT Management
 • Information Retrieval
 • Decision Support System
 • Internet Technology
 • Computer Communications

 

Professional Activities :
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษาในการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ CAT001 CAT009 MyPrepaid MyPostpaid ให้กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปี 2557-2558
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ CAT001 CAT009 MyPrepaid MyPostpaid ให้กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปี 2557-2558
 • คณะที่ปรึกษาในการจัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) และรายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าให้กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปี 2557-2558
 • วิทยากรและที่ปรึกษาพิเศษให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ในหลักสูตร SAS Business Intelligent Platform(SAS Enterprise Guide, SAS Information Delivery Portal, SAS BI Dashboard, SAS OLAP Cube Studio, SAS Web Report Studio, SAS Data Integration, SAS Information Map Studio, SAS Management Console and Administration, SAS Microsoft Add-In)
 • คณะที่ปรึกษาในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS & EIS) สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 - 2555
 • คณะที่ปรึกษาในการจัดทำต้นแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 - 2555
 • คณะที่ปรึกษาในการจัดทำต้นแบบคลังข้อมูลย่อย (Data Mart) ในส่วนงานที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 - 2555
 • คณะที่ปรึกษาในการจัดทำต้นแบบคลังข้อมูลย่อย (Data Mart) ในส่วนงานจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังปีงบประมาณ 2554 - 2555
 • คณะที่ปรึกษาในการจัดทำต้นแบบคลังข้อมูลย่อย (Data Mart) ในส่วนงานด้านต่างๆ ของสายที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 - 2555
 • ผู้จัดการโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS & EIS) สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 - 2555
 • คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF หลักสูตรปี 2555 (คำสั่งแต่งตั้งลงวันที่ 24 มีนาคม 2552)
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการยกร่างหลักสูตรสาขาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2553
 • กรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงานประชุมวิชาการ NCIT2008
 • คณะที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะที่ปรึกษาการจัดทำโครงร่างแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะที่ปรึกษาโครงการวางจัดทำแผนบูรณาการสารสนเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะที่ปรึกษาการจัดทำรายงานแผนงานมาตรฐานของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะที่ปรึกษาการจัดทำรายงานแผนงานการดำเนินงานและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะที่ปรึกษาการจัดทำรายงานด้านนโยบายและแผนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) และด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy)
 • คณะที่ปรึกษาการจัดทำรายงานแผนงานการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ และแผนการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2548)
 • Program Commitee of National Conference on Information Technology (NCIT) 2006.
 • Publication Co-Chairs of National Computer Science and Engineering Conference 2002.

  

ผลงานแต่งตำรา
 • Introduction to Computer
 • C Language Computer Programming
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ

ปริญญาตรี

 • ITEC2401 Decision Support System (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC2412 IT Management(B.Sc., Information Technology)
 • ITEC1313 Management Information System (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC1314 Operating System Lab (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC1224 Modern Programming Language (Java Programming) (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC1211 Internetworking Technology (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC0214 Discrete Mathematics (B.Sc., Information Technology)
 • SCMA0004 Discrete Mathematics (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC0110 Introduction to computer (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC0120 Introduction to Computer Programming (C, C# Programming) (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC0210 Information Laboratory I (PHP Programming) (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC0220 Information Laboratory II (JSP and Servlet Programming) (B.Sc., Information Technology)
 • ITEN1220 Management Information System (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC0221 Information Technology Laboratory I(PHP) (B.Sc., Information Technology)
 • ITEC0222 Information Technology Laboratory II(JSP) (B.Sc., Information Technology)
 • EECP0421 Programming Languages (B.Eng., Information Technology)
 • Operating System (B.Eng., Information Technology)
 • Modern Programming Language(B.Eng., Information Technology)
 • AI and Prolog Programming(B.Eng., Information Technology)
 • Introduction to Computer(B.Eng., Information Technology)
 • Introduction to Computer Programming(B.Eng., Information Technology)
 • Engineering Lab I(B.Eng., Information Technology)
 • Engineering Lab II(B.Eng., Information Technology)
 • Perl Programming Language (B.Eng., Information Technology)
 • Enterprise Resource Planning and Data Intregration

ปริญญาโท

 • SAS Enterprise Miner(M.Sc., Information Technology)
 • SAS Enterpirse Guide(M.Sc., Information Technology)
 • SAS OLAP Cube Studio(M.Sc., Information Technology)
 • SAS Programming Language(M.Sc., Information Technology)
 • SAS Business Intelligence Application(M.Sc., Information Technology)
 • Using SAS Data Integration to Build Data Mart from Data Sources (M.Sc., Information Technology)
 • ITEC0731 Decision Support System and Business Intelligent Tools (M.Sc., Information Technology)
 • ITEC3614 Decision Support System and Business Intelligent (M.Sc., Information Technology)
 • ITEC0520 Web Technology and Implementation (M.Sc., Information Technology)
 • NETE0516 Network Operating System Lab (M.Sc., Network Engineering)
 • NETE0513 Network Programming Lab (M.Sc., Network Engineering)
 • NETE0515 Network Laboratory (M.Sc., Network Engineering)
 • C# and Web Technology(M.Sc., Information Technology)
Read more...

ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

Asst. Prof. Mudarmeen Munlin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : -
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q307

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : Ph.D. Computer Science, The University of Leeds, UK
 • ปริญญาโท : -
 • ปริญญาตรี : B.Sc. Physics, Prince of Songkla University, Thailand

 

ประวัติการทำงาน
 • Present: Assistant Professor, Faculty of Information Science and Technology, Mahanakorn University of Technology.
 • 2007 - 2008: Assistant Professor, Prince of SongKla University, Suratthani Campus, Thailand.
 • 1998 - 2006: Assistant Professor, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand.
 • 2006: Adjunct Faculty, MSIT program, Mahanakorn University of Technology, Thailand.
 • 2003: Adjunct Faculty, MSIT program, Walailak University, Thailand.
 • 2000 - 2005: Adjunct Faculty, MSIT program, Eastern Asia University, Thailand.
 • 1999: System Manager, SIIT, Thailand. 1996-1998: Adjunct Faculty Member, SIIT, Thailand.
 • 1996-1998: Project Engineer, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand. 1995: Research/Software Engineer, Leeds University, UK.

 

ผลงานวิจัย [ชื่อแรก]
 • M. Munlin, " ANGLE SEQUENCING ALGORITHMS FOR FIVE-AXIS MACHINING", 26th International Conference of CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future (CARs&FOF 2011), 26-28 July 2011, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • M. Munlin and S.S. Makhanov, "Iterative Tool Path Optimization for Five-Axis Machines with Optimal Point Insertion",International Conference on Computer-Aided Design & Applications, June 27-30, 2011, Taipei, Taiwan.
 • M. Munlin, "Five-Axis Tool Path Optimization Using Rotations and Orientation",the 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2010), June 29th - July 2nd, 2010, Orlando, Florida, USA.
 • M. Munlin and S. S. Makhanov, "Iterative Shortest Path Angle Sequencing for Five-Axis Machining", International Conference on Manufacturing Research (ICMR09), 8-10 September 2009, Warwick, United Kingdom.
 • M. Munlin and S. S. Makhanov, "Angle Optimization Algorithms for Five-Axis Milling Machine", Journal of Advanced Manufacturing Technology, V1, N1, Nov - Dec 2007, Pages 1-13.
 • M. Munlin and S. S. Makhanov, "Angle Correction Algorithms for Five-Axis Milling Machine", Proceedings of International Conference on Engineering and ICT, 26 - 28 November 2007, Melaka, Malaysia.
 • S.S. Makhanov and M. Munlin, "Optimal sequencing of rotation angles for five-axis machining", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, November 2007, V35, Pages 41 - 54.
 • Chu A My, Erik L J Bohez, Stanlislav S Makhanov, M Munlin, Huynh N Phien, Mario T. Tabucanon, "On 5-Axis Freeform Surface Machining Optimization:Vector Field Clustering Approach, International Journal of CAD/CAM, V5, N1, 2005.
 • M. Munlin, S. S. Makhanov and E.L. J. Bohez, "Optimization of Rotations of a Five-Axis Milling Machine Near Stationary Points", Computer-Aided Design. Volume 36, Issue 12, October 2004, Pages 1117-1128.
 • Sergey A. Ivanenko, Stanislav S. Makhanov and M. Munlin, "New numerical algorithms to optimize cutting operations of a five-axis milling machine", Applied Numerical Mathematics, Volume 49, Issues 3-4, June 2004, Pages 395-413.
 • M. Munlin, "Virtual 5-Axis Milling Machine: Tool Path Generation and Simulation", Thammasat International Journal of Science and Technology, Volume 9, Number 1, January-March 2004, Pages 1-11.
 • M. Munlin, "Virtual 5-Axis Milling Machine: Error Estimator", Thammasat International Journal of Science and Technology, Volume 7, Number 1, January-April 2002, Pages 40-49.
 • M. Munlin, "Interactive Constraint-Based Assembly Modeling", Thammasat International Journal of Science and Technology, Volume 6, Number 1, January-April 2001, Pages 36-45.
 • M. Munlin, "Interactive Engineering Assembly within a Virtual Environment", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Volume 12, Number 3, 2001, Pages 37-47.
 • T. Fernando, M. Fa, P. M. Dew and M. Munlin, "Constraint-based 3D Manipulation Techniques for Virtual Environments". "Virtual Reality Applications, Ed. by R. A. Earnshaw, J. Vince and H. Jones", Academic Press, Pages 71-89, 1995.
 • M. Munlin and S. S. Makhanov, "Correction of Rotations for Five-Axis Machining", ICPR 18, July 31 - Aug 4, 2005, Italy.
 • S. S. Makhanov and M. Munlin, "Five Algorithms to Optimize and Correct the Tool Path of the Five-Axis Milling Machine", ECTI 2005, May 12-13, 2005, Thailand.
 • S. S. Makhanov, M. Munlin, and E. Bohez, "Methods to Optimize the Tool Path of the Five-Axis Milling Machine Developed by the SIIT-AIT Research Group "5 Axis Thai" ", ACIAR 2005, May 11-13, 2005, Thailand.
 • M. Munlin, and S. S. Makhanov, "Tool Path Generation, Simulation and Optimization of a Five-Axis Milling Machine", IEEE TENCON 2004, 21-24 November 2004, Thailand.
 • M. Munlin, and S. S. Makhanov, "Angle Correction for Five-Axis Milling Near Singularities", International conference on Control, Automation, and Systems (ICCAS'04), 25-27 August 2004, Thailand.
 • M. Munlin, S. S. Makhanov and E.L. J. Bohez, "Optimization of Rotations Near Stationary Points of A Five-Axis Milling Machine", 19th International conference on CAD/CAM, Robotics and Factory Of the Future (CAR&FOF), 22-24 July 2003, Malaysia, pp. 431-442.
 • M. Munlin, "Errors Estimation and Minimization for a 5-Axis Milling Machine", Proc. Of 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology, Bangkok, 11-14 December 2002.
 • M. Munlin, "Tool Path Simulation Using a Virtual 5-Axis Milling Machine" Proc. Of 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology, Bangkok, 11-14 December 2002.
 • M. Munlin, "Interactive Engineering Assembly Using Allowable Motion", Proc. Of 16th International Conference on Production Research, Prague 29 July-3 August 2001.
 • M. Munlin, "A Constraint-Based Virtual 5-Axis Milling Machine Simulator", Proc. Of 16th International Conference on Production Research, Prague 29 July-3 August 2001.
 • M. Munlin and S. S. Makhanov, "Software for Simulation of Inverse Kinematics of a 5-Axis Milling Machine", Proc. Of 16th International Conference on Production Research, Prague 29 July-3 August 2001.
 • S. S. Makhanov, S.A. Ivanenko and M. Munlin, "Simulation and Optimization of Cutting Operations of a 5 Axis Milling Machine", MASCOT/01 Proceedings of IMACS/ISGG International Workshop, IAC-Istituto per le Applicazioni del Calcolo, Roma, 2001.
 • Makhanov S.S., E. Bohez, M. Munlin and R. Apiwatwaja."Grid Generation as a New Concept to Construct a System of Mathematical Models for Tool-Path Optimization". "Proc. Of International Conference on Computer Integrated Manufacturing", 28-30 March 2000, Singapore.
 • M. Munlin and S.S Makhanov. "Constraint-Based Simulation of a 5-Axis Milling Machine". "Proc. Of Special International Conference on Production Research 2000", August 2000, Thailand.
 • M. Munlin. "Electronic Catalog 2000". "Proc. of Conference on Engineering for the Year 2000", 20-23 November 1997, Bangkok, Thailand.
 • M. Munlin. "MATIC Project: Automobile and its Parts". "Proc. of International Conference on CALS EXPO International", 4-7 November 1997, Tokyo, Japan.
 • M. Munlin. "Interactive Assembly Modeling within a Virtual Environment". "Proc. Of International Conference on Robotics Vision and Parallel Processing for Industrial Automation", Pages 304-310, November 1996, Perak, Malaysia.

 

ผลงานวิจัย [ชื่อรอง]

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • OOP Programming ( C++, C#, .NET , JAVA)
 • 3D Computer Graphics, Solid Modelling Virtual Environment
 • CAD/CAM CNC Machining (3-Axis, 5-Axis)
 • Games, Multimedia, Animation
 • Web, Internet, Mobile Applications  

 

รางวัล :  
 • 2006: Most Outstanding Research Award, Thammasat University.
 • 2006: Extra Research Performance Award, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC).
 • 2005-2006: The Royal Golden Jubilee Scholarship, Ph.D. Program, Thailand Research Fund (TRF).
 • 2002 - 2003: Post Doctoral Scholarship, "The Algorithms for Simulation of Inverse Kinematics of a Five-Axis Milling Machine", Thailand Research Fund (TRF).
 • 1988: Certificate and Medal, Dr. Thab foundation.
 • 1987 - 1995: Development for the Promotion of Science and Technology Talent Project (DPST) Scholarship, Institute of the Promotion of Science and Technology (IPST).
Read more...
Subscribe to this RSS feed