ประกาศการสอบสัมภาษณ์รอบมกราคม 2561

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 - วันเสาร์ที่ 27 เเละ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 Featured

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบเเรกวันวันเสาร์ที่ 27 เเละ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 1สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคมจะมีส่วนลดค่าเทอม 10% ค่ะ) 

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
หลักฐานการลงทะเบียน

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
611017810001 รักษพล ลีลาฉัตร สัมภาษณ์เเล้ว MSNE-IS ผ่าน
611017810002 วรวิช คำเวียงจันทร์  10.00น.
27/1/61
MSNE-IS ผ่าน 
611017810003 มัชฌิมา ชื่นสาตร 10.00น.
27/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810004

สิทธิพร เฉลียวกลาง 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810005

ศิริมงคล วงค์ฟ 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810006

ธนพัฒน์ อ่อนส 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810007
กิจนที ทวีธนโกศล Wake in MSNE-IS ผ่าน
611017810008 พรณรงค์ สัมภาษณ์เเล้ว Certificate ผ่าน 

611017660001

อัศวิน คุ้มเรือง สัมภาษณ์เเล้ว MSNE-IS ผ่าน 
611017660002 สุราษฎร์ กิจพงษ์ศร 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 
611017660003 ชวิศว์ พฤกษ์งามพันธ  10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
MSNE-IS สัมภาษณ์รอบถัดไป
601017810026 สุดากาญจน์ ติดตะ 10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
MSIT
สัมภาษณ์รอบถัดไป 
611017670001 ไชโย ปะสาวะเท กุมภาพันธ์ MSIT
สัมภาษณ์รอบถัดไป 
611017670002 จริยะ ชาวเวียง 10.00น.
27/1/61
MSIT
ผ่าน 

611017670003

ณรงค์พล จึงสงวนสิทธ 10.00น.
27/1/61
MSIT ผ่าน 
611017670004 ประยุทธ์ สัมภาษณ์เเล้ว MSIT  ผ่าน
611017690001 อภิชาต ไทยนิทัศกุล 10.00น.
27/1/61
MSIT สัมภาษณ์รอบถัดไป 
611017690002 ณัฐกร ธานิยจันทร์ สัมภาษณ์เเล้ว MSIT ผ่าน 
611014120008 ธงรบ กาญจนลักษณ 10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
MSIT N/A 
611019910001 สุวิทย์เมาะราษี 10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
PhD N/A 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.