ผลการสอบสัมภาษณ์รอบ#3 2561

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบเดือนเมษายน - วันเสาร์ที่ 28 เเละ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 Featured

ระกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบสองวันวันเสาร์ที่ 28 เมษายน  2561 (*** การสัมภาษณ์รอบถัดไปจะมีขึ้นในวันเสาร์เเละอาทิตย์ที่ ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 (10.00-12.00น.))

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
หลักฐานการลงทะเบียน 

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

=======================================================================

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
611017810008 อภิรัต เขียวขำแสง 10.00น.
28-29/4/61
MSNE-IS ผ่าน  
611017810015 ยุทธพล คุณโคตร์ 10.00น.
28/4/61
MSNE-IS ผ่าน  
611017810016 วิษณุ สมีแจ้ง 10.00น.
28/4/61
MSNE-IS ผ่าน  

611017660017

วรธน เจริญผล 10.00น.
28/4/61
MSNE-IS ผ่าน  

611017680006

อุเทน พระพิมล 10.00น.
28/4/61
MSIT ผ่าน  
611017670006 สุภรัชต์ สุวรรณโครธ 10.00น.
28/4/61
MSIT ผ่าน  
611017690006 จักราวุธ ตันติถาวร 10.00น.
1/5/61
MSIT สัมภาษณ์ 1/5/61
601017680001 สุดากาญจน์ ติดตะ 10.00น.
28-29/4/61
MSIT
 NA
601017680009 เพชรนิดา งามสิริ 10.00น.
28-29/4/61
MSIT ติดต่อไม่ได้
611017690003 พิเชษฐ์ อุทธสิงห 10.00น.
28-29/4/61
MSIT  NA
611017690001 อภิชาต ไทยนิทัศกุล 10.00น.
28-29/4/61
MSIT  NA
611014120008 ธงรบ กาญจนลักษณ 10.00น.
28-29/4/61
MSIT  NA
611019910001 สุวิทย์เมาะราษี 10.00น.
28-29/4/61
PhD
NA
611019910001 รณภพ 10.00น.
28-29/4/61
PhD  สัมภาษณ์รอบถัดไป

 

 

------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบสองวันวันเสาร์ที่ 24 เเละ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม  2561 

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป (ลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคมจะมีส่วนลดค่าเทอม 10% ค่ะ) 

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
หลักฐานการลงทะเบียน 

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
611017810008 อภิรัต เขียวขำแสง 10.00น.
24/3/61
MSNE-IS สัมภาษณ์รอบถัดไป
611017810013 วีรภัทร วังเวชช 10.00น.
17/3/61
MSNE-IS ผ่าน 
611017810014 ดุลวรรณ์ สกุลดี 10.00น.
24/3/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017660004

ชิษณุพงศ์ ทนินทร 10.00น.
24/3/61
MSNE-IS ผ่าน  

611017660005

ณัฐพัชร์ กระดี่ 10.00น.
24/3/61
MSNE-IS ผ่าน  
611019720003 อดิพงษ์ จินดามณีกรกุล  10.00น.
24/2/61
MSNE-IS ผ่าน 
601017680001 สุดากาญจน์ ติดตะ 10.00น.
24/3/61
MSIT
สัมภาษณ์รอบถัดไป
601017680005 ณัฏฐพจน์ สุวรรณศรี 10.00น.
24/3/61
MSIT ผ่าน  
601017680006 กอบเกียรติ์ ชาญจำลอง 10.00น.
24/3/61
MSIT ผ่าน  
601017680007 นงลักษณ์ ทับศร 10.00น.
25/3/61
MSIT ผ่าน  
611017670004 พรชัย แซ่อึ้ง 10.00น.
25/3/61
MSIT ผ่าน 
611017690003 พิเชษฐ์ อุทธสิงห 10.00น.
25/3/61
MSIT N/A
611017690004 พรวิไล พิทักษ์วงษ์ 10.00น.
25/3/61
MSIT
ผ่าน  
611017690001 อภิชาต ไทยนิทัศกุล 10.00น.
25/3/61
MSIT N/A
611017690002 สัญพัชญ์ มุกด์ธนะอนันต์  10.00น.
25/3/61
MSIT ผ่าน
611017690005 ชัยพัฒน์ 10.00น.
25/3/61
MSIT ผ่าน
611014120008 ธงรบ กาญจนลักษณ 10.00น.
24/2/61
MSIT  N/A
611019910001 สุวิทย์เมาะราษี 10.00น.
24/2/61
PhD N/A

611019910001 รณภพ 10.00น.
24/3/61
PhD สัมภาษณ์รอบถัดไป

 

------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบสองวันวันเสาร์ที่ 24 เเละ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (การสัมภาษณ์รอบถัดไปจะมีขึ้นในช่างปลายเดือนมีนาคม)

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 2 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (ลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคมจะมีส่วนลดค่าเทอม 10% ค่ะ) 

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
หลักฐานการลงทะเบียน 

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
611017810008 อภิรัต เขียวขำแสง 10.00น.
24/2/61
MSNE-IS  
611017810009 ศุภณัฐ ฤทธิพรพันธ์ 10.00น.
3/3/61
MSNE-IS ผ่าน 
611017810010 เฉลิมวุฒิ ลิขสิทธิ์วงศ์ 10.00น.
24/2/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810011

พงศ์พัฒน์ เพ็ชรไชย 10.00น.
24/2/61
MSNE-IS ผ่าน

611017660003

ชวิศว์ พฤกษ์งามพันธ์  10.00น.
24 หรือ 25/2/61
MSNE-IS ผ่าน
601017680001 สุดากาญจน์ ติดตะ 10.00น.
24 หรือ 25/2/61
MSIT
สัมภาษณ์รอบถัดไป
601017680002 ธนากฤต บุรพกุศลศร 10.00น.
24/2/61
MSIT ผ่าน 
601017680003 อนันต์พล ชื่นชม 10.00น.
24/2/61
MSIT ผ่าน 
601017680004 ปุญญพัฒน์ รักมั่น 10.00น.
25/2/61
MSIT ผ่าน 
611017670004 ชัยพล สัมภาาณ์เเล้ว certifcate ผ่าน
611017670001 ไชโย ปะสาวะเท 10.00น.
24/2/61
MSIT
ผ่าน 
611017690001 อภิชาต ไทยนิทัศกุล 10.00น.
24 หรือ 25/2/61
MSIT สัมภาษณ์รอบถัดไป
611014120008 ธงรบ กาญจนลักษณ 10.00น.
24/2/61
MSIT สัมภาษณ์รอบถัดไป
611019910001 สุวิทย์เมาะราษี 10.00น.
24/2/61
PhD
สัมภาษณ์รอบถัดไป
611019910001 รณภพ 10.00น.
3/3/61
PhD  

------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบเเรกวันวันเสาร์ที่ 27 เเละ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 1สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคมจะมีส่วนลดค่าเทอม 10% ค่ะ) 

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
หลักฐานการลงทะเบียน

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
611017810001 รักษพล ลีลาฉัตร สัมภาษณ์เเล้ว MSNE-IS ผ่าน
611017810002 วรวิช คำเวียงจันทร์  10.00น.
27/1/61
MSNE-IS ผ่าน 
611017810003 มัชฌิมา ชื่นสาตร 10.00น.
27/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810004

สิทธิพร เฉลียวกลาง 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810005

ศิริมงคล วงค์ฟ 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810006

ธนพัฒน์ อ่อนส 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 

611017810007
กิจนที ทวีธนโกศล Wake in MSNE-IS ผ่าน
611017810008 พรณรงค์ สัมภาษณ์เเล้ว Certificate ผ่าน 

611017660001

อัศวิน คุ้มเรือง สัมภาษณ์เเล้ว MSNE-IS ผ่าน 
611017660002 สุราษฎร์ กิจพงษ์ศร 10.00น.
28/1/61
MSNE-IS ผ่าน 
611017660003 ชวิศว์ พฤกษ์งามพันธ  10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
MSNE-IS สัมภาษณ์รอบถัดไป
601017810026 สุดากาญจน์ ติดตะ 10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
MSIT
สัมภาษณ์รอบถัดไป 
611017670001 ไชโย ปะสาวะเท กุมภาพันธ์ MSIT
สัมภาษณ์รอบถัดไป 
611017670002 จริยะ ชาวเวียง 10.00น.
27/1/61
MSIT
ผ่าน 

611017670003

ณรงค์พล จึงสงวนสิทธ 10.00น.
27/1/61
MSIT ผ่าน 
611017670004 ประยุทธ์ สัมภาษณ์เเล้ว MSIT  ผ่าน
611017690001 อภิชาต ไทยนิทัศกุล 10.00น.
27/1/61
MSIT สัมภาษณ์รอบถัดไป 
611017690002 ณัฐกร ธานิยจันทร์ สัมภาษณ์เเล้ว MSIT ผ่าน 
611014120008 ธงรบ กาญจนลักษณ 10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
MSIT N/A 
611019910001 สุวิทย์เมาะราษี 10.00น.
27/1/61 หรือ
10.00น.
28/1/61
PhD N/A 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.