ผลการสอบสัมภาษณ์ 2563

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2563 Featured

การสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2563 (*** การสัมภาษณ์รอบถัดไปจะมีขึ้นในวันวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 10.00-12.00น.)

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร 
หลักฐานการลงทะเบียน 

รหัสสมัคร

ชื่อ-สกุล

เวลา

สาขา

ผลสอบ

631017680001

สุรีย์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว MSIT  ผ่าน

631017680002

xxxxxx.

NA MSIT - ไม่ผ่าน

631017690002

จิรายุ บ.

สัมภาษณ์แล้ว MSIT ผ่าน 

631017690001

รัชศานนท์ ศ.

NA

MSIT

-

631017690001

อุดร ผ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน 

631017680003

กรวิชญ์ ล.

TBA

MSIT

 

 -

631017680004

นันท์นภัส ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน 

631017690004

นวกาญจน์ น.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSIT

-

631017770001

ธนายง ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

631017680005

 

อัครเศรษฐ์ ห.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

631017680006

ปิติ น.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

631017690002

ปริญญา ส.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSIT

 

-

631017660001

ฟารีด ห.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660002

สุพัตรา บ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660003

ธีรพงศ์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660004

วุธวรรธ อุ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660005

 

นฤนาท ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

 

ผ่าน 

631017660006

ปิยวิทย์ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660007

 

อังคาร ภ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

 

ผ่าน

631017660008

ศรัณย์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660009

ณัฐพงษ์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660010

ปรรณพันธ ว.

29/2/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

631017660011

นิพิฐพนธ ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

 ผ่าน

631017810016

 

มนัสชนก น.

 

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

 

631017660003

เกษม น.

29/2/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

631014120014

สุนทร จ.

29/2/63

10.00-12.00น

MSCS

 ผ่าน

631017660007

 

คมิก

 

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

 

631017660007

 

ฐาณวีร์ ม.

 

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

 

631017810014

อานันท์ บ.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

-

631017810015

อรัณยดา จ.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

-

631017660005

ทรงภพ ศ.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

-

631017660006

กษิดิษ ส.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

-

631019910001

พัชรพล ก.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

 ผ่าน

631019910002

วิมลลักษณ์ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

 ผ่าน

 

=======================================================================

การสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2562  

รหัสสมัคร

ชื่อ-สกุล

เวลา

สาขา

ผลสอบ

611017810002

ทักพงศ์ บ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017810003

ศักรินทร์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017810004

ฐานเรศ จ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 


621017810005

วัชรินทร์ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน


621017680006

สันติสุข ท.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680007

จรัสพงศ์ ท.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680008

เสาวนิตย์ จ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680009

พรชนก อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680010

กฤตกร พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680011

วัชรินทร์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680012

xxxxxxx

NA

MSNE-IS

ไม่ผ่าน

621017680013

ดารารัตน์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680014

วีระชาติ ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621019220001

เรืองศักดิ์ ท.

สัมภาษณ์รอบถัดไป

MSNE-IS

-

621019910015

ช้าง อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660001

ภูริภัทร์ ล.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660002

เอกวุฒิ ช.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660003

วิษณุ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660004

ณัฐ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017800005

เสถียร พ.

NA

MSNE-IS

 

621017800006

ธีร์วรเวธน์ ศ.

NA

MSNE-IS

 

621017810017

สุนันทา ล.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

 ผ่าน

621017810018 

หชล ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017810019

แบ๊งค์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

 ผ่าน

621017810020

ธีรพงศ์ ช.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017810021

ธีรวัฒน์ จันกัน

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621019720002

ภูรีภัทร ส.

 

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSNE-IS

 

ผ่าน

621019220001

ณัฐวุฒ์ ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

ผ่าน 

621017680001

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680002

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680003

อุธารัตน์  .

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680004

เอกชัย ซ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680005

ธนพงษ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680007

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680008

มนัสชัย ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680009

วารุณี ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680010

พรรณทิพา ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680011

จุฑามาศ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680012

วีรยา อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680013

วิภู ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680014

ปีติกร ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680015

อดุล ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690002

ชูรัช ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680015

จตุรงค์ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680016

ธิดามาศ ง.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680017

 

พีรวุฒ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

 ผ่าน

621017680018

ชัชกร ม.

สัมภาษณ์รอบถัดไป

MSIT

-

 

621017670001

สุรศักดิ์ ธ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017670002

วรพจน์ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

 MSIT

 ผ่าน

621017690002

กรกช ส.

NA

MSIT

-

621017690001

เมธะพนธ์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690004

สุภาวี ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690006

สัมพันธ์  ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017800003

ธนา ช.

NA

MSIT

-

621017690008 พีรพล ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017690007 จักรกฤษ ถ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017690009 กรพัชร์ ส

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

ผ่าน

 

621017680019  ศิริรัตน์ ม.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680020

วัชรบูลศักดิ์ ถ.  

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680021

มนต์สุดา ส.

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

 ผ่าน

 621017680022

ชุณห์วัชร ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017680023

วรางคณา ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 

ผ่าน
621017680024 สรีดภงช์ ด.

สัมภาษณ์ 

18/5/62

10-12.00น.

MSIT -
621017680025 พรรณปพร จ. สัมภาษณ์แล้ว MSIT ผ่าน

621017680026

จิรายุ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT  ผ่าน

621017680027

อดุลย์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT ผ่าน

621017680028

วิญาดา พ.

รอนัดสัมภาษณ์

MSIT  

621017680029

วุฒินันท์ อ.

รอนัดสัมภาษณ์

MSIT  

621017690011

วทัญญู ย.

     

621019910001

อนุสรณ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910002

ชวิศ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910003

กิตติ ท.

NA

PHD

-

621019910004

สุวเดช ม.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910006

เกียรติศักดิ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910005

วาทิท ป.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

 ผ่าน

 

------------------

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.