ค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร

ประมาณค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร Featured

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Master of Science in Information Technology ,MSIT)

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

167,400

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

49,400

96,000

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,600

       
       

แขนง การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

71,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,600

       
       

แขนง การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management) 

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

43,000

99,600

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

164,200

       
       

แขนง การพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

13,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

167,400

       
       

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

46,200

92,800

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,400

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineering)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

49,400

96,200

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,800

       
       

แขนง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

46,200

91,000

2

34,200

34,000

68,400

   

รวมตลอดหลักสูตร 

161,200

       
       
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

(เน้นการทำวิจัย)

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

40,400

32,200

72,600

2

47,700

47,500

95,200

3

47,700

47,500

95,200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

257,600

       

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 

   

 

     

 

ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

300

 บาท

 

ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)  ป.โท / ป.เอก

5,000

 บาท

 

ค่าลงทะเบียน (ต่อหน่วยกิต)  ป.โท / ป.เอก

3,000/4,500

 บาท

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท(ต่อภาคการศึกษา)

2,000

 บาท

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

2,200

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง) 

1,000

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนต่างสถาบัน (ต่อวิชา) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ต่อวัน) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 

1,000

 บาท

 

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีทำบัตรหาย) 

100

 บาท

 

ค่าใบรับรองต่างๆ 

 20

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2,200

 บาท

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ต่อวิชา) 

3,200

 บาท

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ(ครั้งเดียว)

4,000

 บาท

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา) 

200

บาท 

 

             
             

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.