ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Master of Science Program in Information Technology, MSIT)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Master of Science Program in Cyber Security, MSCS)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

รับสมัคร                                 15 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563

สมัครออนไลน์:                         http://admission.reg.mut.ac.th

กำหนดการวันสอบสัมภาษณ์                         

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 21,28 เเละ วันอาทิตย์ที่ 22,29 ธันวาคม2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

                                    วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 

 

                                        วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

* สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนภายใน 29 ธันวาคม (ได้ส่วนลด 15%)

   สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม (ได้ส่วนลด 10%) 

 *ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)        30-31 พฤษภาคม 2563

 เริ่มเปิดการเรียนการสอน      ต้นเดือน มิถุนายน 2563

 

ขั้นตอนการสมัครและสอบสัมภาษณ์

1.      การสมัคร Online

1)                 สมัคร online ได้ที่ http://admission.reg.mut.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทภายใน วัน

2)                 ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)                 สอบสัมภาษณ์ (นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์)  ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีสอบข้อเขียนวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย

4)                 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้ 

2.      การสมัครด้วยตนเอง

1)           ซื้อและกรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์        ชั้น 1 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2)           ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)           สอบสัมภาษณ์(นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์) ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีสอบข้อเขียนวัดความรู็ภาษาอังกฤษด้วย

4)           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้อง   ลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวัน   ประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการสอบสัมภาษณ์

1)     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2)     ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

a.     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโท

b.     ผลงานวิจัยที่ผ่านมาในรูปแบบบทความ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

3)     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการลงทะเบียน

  ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

1)     หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

 

  

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

 

หลักสูตร / สาขาวิชา

 

จำนวนที่

คาดว่าจะรับ

เวลาเรียน

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

-        แผน ก   

 

-        แผน ข มี 4 แขนงวิชา

     ข.1 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)

     ข.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation)

     ข.3 การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management)

     ข.4 การพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation)

 

45

 

5

40

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 -        แผน ก   

-        แผน ข มี 2 แขนงวิชา

   ข1. วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Engineering)    

 

   ข2. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Management)

45

5

40

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร Q ห้อง 307 โทร. 0-2988-3655 0-2988-3666 ต่อ 4111

ติดต่อ บัณฑิตศึกษษ email: msitgradThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail.com

สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  อาคาร  A ชั้น  1  โทร. 02-988-3655,

02-988-3666 ต่อ  1105 -1107

สำนักทะเบียน  อาคาร  F  ชั้น  3  โทร. 02-988-365502-988-3666 ต่อ  2311-2317

 

Read more...

ประมาณค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Master of Science in Information Technology ,MSIT)

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

167,400

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

49,400

96,000

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,600

       
       

แขนง การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

71,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,600

       
       

แขนง การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management) 

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

43,000

99,600

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

164,200

       
       

แขนง การพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

13,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

167,400

       
       

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

46,200

92,800

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,400

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineering)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

49,400

96,200

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,800

       
       

แขนง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

46,200

91,000

2

34,200

34,000

68,400

   

รวมตลอดหลักสูตร 

161,200

       
       
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

(เน้นการทำวิจัย)

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

40,400

32,200

72,600

2

47,700

47,500

95,200

3

47,700

47,500

95,200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

257,600

       

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 

   

 

     

 

ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

300

 บาท

 

ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)  ป.โท / ป.เอก

5,000

 บาท

 

ค่าลงทะเบียน (ต่อหน่วยกิต)  ป.โท / ป.เอก

3,000/4,500

 บาท

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท(ต่อภาคการศึกษา)

2,000

 บาท

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

2,200

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง) 

1,000

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนต่างสถาบัน (ต่อวิชา) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ต่อวัน) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 

1,000

 บาท

 

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีทำบัตรหาย) 

100

 บาท

 

ค่าใบรับรองต่างๆ 

 20

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2,200

 บาท

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ต่อวิชา) 

3,200

 บาท

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ(ครั้งเดียว)

4,000

 บาท

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา) 

200

บาท 

 

             
             

Read more...
Subscribe to this RSS feed