อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2562

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2562:

  • Date: 31 - 23 
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file/2.62.pdf

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 1/2562

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ (24-25/10/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2 
- นศ.ที่ขึ้นสอบและไม่ได้รับ line ส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- เอกสารแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ F-AAO-014 ที่มีผลการตรวจที่คล้ายกับงานอื่นไม่เกิน 40% และมีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562)
Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2562

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2562:

  • Date: 8 - 26 
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file/1.62.pdf

 

              ระดับปริญญาโท

 

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวันเสาร์ ที่  13 กรกฎาคม 2562
ก่อนเวลา
12.00น.

เสนอหัวข้อ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่ลง IS1/Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้องเสนอหัวข้อ F-GIT-001 พร้อมแนบเอกสารแนบ Project Proposal ที่มีลายเซ็นต์ อ.ที่ปรึกษา 3 ชุด และ เตรียม presentation 10 นาที เพื่อนำเสนอ proposal เพื่อให้กรรมการตรวจสอบขอบเขต โดยมีกำหนดระยะเวลาการ defend ขอบเขต ดังนี้

 

วันเสาร์ 13/7/62 

หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องที่ 1 – ผศ.ดร.สุรณพีร์, .เชาวริน,.ศศิวิมล

57-61xx ประมาณ 10 คน 9.30 - 12.30.

วันอาทิตย์ 14/7/62 

วท.ม. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงฯ และ วท.ม. ความมั้นคงฯ

ห้องที่ 1 – ดร.เอกรัฐ, .มุกระวี, อ สุรการ

57-61xx ประมาณ 12-15 คน 15.30 - 18.30.

ห้องที่ 2 - ผศ.ดร.สุรณพีร์,.ทรงพล, .ณัฐพงษ์

57-61xx 12-15 คน 15.30 - 18.30.

* ลำดับการสอบ defend ให้นักศึกษาลงชื่อหน้าห้องสอบ นักศึกษาที่ลงชื่อก่อนจะได้สอบก่อน (First Come First Serve)

**กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมา defend ขอบเขตตามเวลาที่บัณฑิตกำหนดได้ ให้แจ้งผู้อำนวยการบัณฑิต ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถ้านักศึกษาแจ้งหลังจากนั้นและนักศึกษาไม่ได้ทำการสอบ defend นศ จะโดนหัก 1 ประจุ

- นักศึกษาที่ลง IS2/Thesis2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น.

- IS1/Thesis 1 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น - IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

วัน อังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 19-20 ตุลาคม 2562

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปริญญาเอก

 

กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ภายในวันอาทิตย์ ที่  14 กรกฎาคม 2562
ก่อนเวลา 17.00น.

นักศึกษาที่ลง Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับที่ปรึกษา และส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอเเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-005

ภายในวัน จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น. แ

ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-015, F-GIT-016, F-GIT-017 หรือ F-GIT-018 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

ภายในวัน อังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562

ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

สอบวิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 3/2561

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 3/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS2

- นศ.ที่ขึ้นสอบผ่านหมด (เกรด ไม่น้อยกว่า B)

- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์นี้ เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 3/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 3/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

22(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายใน วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562)
Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS ระดับปริญญาโท 3/2561

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2561:

  • Date: 3 - 31
  • Venue: อาคาร Q

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS2 ระดับปริญญาโท 3/2561

ภายในวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 

- นักศึกษาที่ลง IS2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562

- IS2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008  และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (เมื่อ นศ.ผ่าน IS2 ให้จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และส่งพร้อมการส่งเล่มดำ)

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 สอบการค้นคว้าอิสระ

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 2/2561

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้ (25/3/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2

- นศ.ที่ อ เป้ง ไม่ได้แจ้งเป็นการส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด

- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2562

- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์นี้ 30/3/62 เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 27-28 เมษายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

27(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562)
Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2561

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2561:

  • Date: 3 - 31
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file//2.61.pdf

ระดับปริญญาโท

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวันอาทิตย์ ที่  2 ธันวาคม 2561
ก่อนเวลา 17.00น.

เสนอหัวข้อ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่ลง IS1/Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้องเสนอหัวข้อ F-GIT-001 พร้อมเอกสารแนบ Project Proposal ที่มีลายเซ็นต์ อ.ที่ปรึกษา (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- นักศึกษาที่ลง IS2/Thesis2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- IS1/Thesis 1 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น - IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ 22-23-24 มีนาคม 2562

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปริญญาเอก

กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ภายในวันอาทิตย์ ที่  2 ธันวาคม 2562
ก่อนเวลา 17.00น.

นักศึกษาที่ลง Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับที่ปรึกษา และส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอเเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-005

ภายในวัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-015, F-GIT-016, F-GIT-017 หรือ F-GIT-018 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

ภายในวัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562

ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562

(ถ้ากรรมการสอบไม่ว่างจะจัดสอบในช่วงอื่น)

สอบวิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

Read more...

ประกาศผลสอบเเละกำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 1/2561

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันพรุ่งนี้ 9.00น.(3/11/61)
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา  เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2 

***นักศึกษาทุกคนผ่าน IS2 (c+ ขึ้นไป)
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว **นศ.ผ่าน IS2 ให้จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 โดยมีลายเซ็นต์อาจารย์ที่ปรึกษาและส่งพร้อมการส่งเล่มดำ

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า 

กำหนดการสอบ Comprehensive  กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2561) 
Read more...
Subscribe to this RSS feed