อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2563 Featured

การสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2563 (*** การสัมภาษณ์รอบถัดไปจะมีขึ้นในวันวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 10.00-12.00น.)

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร 
หลักฐานการลงทะเบียน 

รหัสสมัคร

ชื่อ-สกุล

เวลา

สาขา

ผลสอบ

631017680001

สุรีย์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว MSIT  ผ่าน

631017680002

xxxxxx.

NA MSIT - ไม่ผ่าน

631017690002

จิรายุ บ.

สัมภาษณ์แล้ว MSIT ผ่าน 

631017690001

รัชศานนท์ ศ.

NA

MSIT

-

631017690001

อุดร ผ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน 

631017680003

กรวิชญ์ ล.

TBA

MSIT

 

 -

631017680004

นันท์นภัส ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน 

631017690004

นวกาญจน์ น.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSIT

-

631017770001

ธนายง ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

631017680005

 

อัครเศรษฐ์ ห.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

631017680006

ปิติ น.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

631017690002

ปริญญา ส.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSIT

 

-

631017660001

ฟารีด ห.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660002

สุพัตรา บ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660003

ธีรพงศ์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660004

วุธวรรธ อุ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660005

 

นฤนาท ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

 

ผ่าน 

631017660006

ปิยวิทย์ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660007

 

อังคาร ภ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

 

ผ่าน

631017660008

ศรัณย์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660009

ณัฐพงษ์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

ผ่าน 

631017660010

ปรรณพันธ ว.

29/2/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

631017660011

นิพิฐพนธ ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSCS

 ผ่าน

631017810016

 

มนัสชนก น.

 

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

 

631017660003

เกษม น.

29/2/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

631014120014

สุนทร จ.

29/2/63

10.00-12.00น

MSCS

 ผ่าน

631017660007

 

คมิก

 

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

 

631017660007

 

ฐาณวีร์ ม.

 

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

 

631017810014

อานันท์ บ.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

-

631017810015

อรัณยดา จ.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

MSCS

 

-

631017660005

ทรงภพ ศ.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

-

631017660006

กษิดิษ ส.

28-29/3/63

10.00-12.00น.

 

MSCS

-

631019910001

พัชรพล ก.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

 ผ่าน

631019910002

วิมลลักษณ์ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

 ผ่าน

 

=======================================================================

การสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2562  

รหัสสมัคร

ชื่อ-สกุล

เวลา

สาขา

ผลสอบ

611017810002

ทักพงศ์ บ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017810003

ศักรินทร์ ก.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017810004

ฐานเรศ จ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 


621017810005

วัชรินทร์ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน


621017680006

สันติสุข ท.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680007

จรัสพงศ์ ท.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680008

เสาวนิตย์ จ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680009

พรชนก อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680010

กฤตกร พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน 

621017680011

วัชรินทร์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680012

xxxxxxx

NA

MSNE-IS

ไม่ผ่าน

621017680013

ดารารัตน์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621017680014

วีระชาติ ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621019220001

เรืองศักดิ์ ท.

สัมภาษณ์รอบถัดไป

MSNE-IS

-

621019910015

ช้าง อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660001

ภูริภัทร์ ล.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660002

เอกวุฒิ ช.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660003

วิษณุ ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017660004

ณัฐ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017800005

เสถียร พ.

NA

MSNE-IS

 

621017800006

ธีร์วรเวธน์ ศ.

NA

MSNE-IS

 

621017810017

สุนันทา ล.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

 ผ่าน

621017810018 

หชล ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017810019

แบ๊งค์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

 ผ่าน

621017810020

ธีรพงศ์ ช.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 ผ่าน

621017810021

ธีรวัฒน์ จันกัน

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

ผ่าน

621019720002

ภูรีภัทร ส.

 

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSNE-IS

 

ผ่าน

621019220001

ณัฐวุฒ์ ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSNE-IS

 

ผ่าน 

621017680001

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680002

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680003

อุธารัตน์  .

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680004

เอกชัย ซ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680005

ธนพงษ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680007

xxxxxxxx

NA

MSIT

ไม่ผ่าน

621017680008

มนัสชัย ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680009

วารุณี ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680010

พรรณทิพา ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680011

จุฑามาศ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680012

วีรยา อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680013

วิภู ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680014

ปีติกร ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680015

อดุล ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690002

ชูรัช ร.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680015

จตุรงค์ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680016

ธิดามาศ ง.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680017

 

พีรวุฒ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

 ผ่าน

621017680018

ชัชกร ม.

สัมภาษณ์รอบถัดไป

MSIT

-

 

621017670001

สุรศักดิ์ ธ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017670002

วรพจน์ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

 MSIT

 ผ่าน

621017690002

กรกช ส.

NA

MSIT

-

621017690001

เมธะพนธ์ ส.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690004

สุภาวี ค.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017690006

สัมพันธ์  ป.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017800003

ธนา ช.

NA

MSIT

-

621017690008 พีรพล ด.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017690007 จักรกฤษ ถ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017690009 กรพัชร์ ส

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

ผ่าน

 

621017680019  ศิริรัตน์ ม.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680020

วัชรบูลศักดิ์ ถ.  

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 ผ่าน

621017680021

มนต์สุดา ส.

สัมภาษณ์แล้ว

 

MSIT

 

 ผ่าน

 621017680022

ชุณห์วัชร ว.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

ผ่าน

621017680023

วรางคณา ต.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT

 

ผ่าน
621017680024 สรีดภงช์ ด.

สัมภาษณ์ 

18/5/62

10-12.00น.

MSIT -
621017680025 พรรณปพร จ. สัมภาษณ์แล้ว MSIT ผ่าน

621017680026

จิรายุ พ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT  ผ่าน

621017680027

อดุลย์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

MSIT ผ่าน

621017680028

วิญาดา พ.

รอนัดสัมภาษณ์

MSIT  

621017680029

วุฒินันท์ อ.

รอนัดสัมภาษณ์

MSIT  

621017690011

วทัญญู ย.

     

621019910001

อนุสรณ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910002

ชวิศ ว.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910003

กิตติ ท.

NA

PHD

-

621019910004

สุวเดช ม.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910006

เกียรติศักดิ์ อ.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

ผ่าน

621019910005

วาทิท ป.

สัมภาษณ์แล้ว

PHD

 ผ่าน

 

------------------

Read more...

ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ - วันเสาร์ที่ 29 เเละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 Featured

ประกาศการสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 29 เเละวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
601017810017
มนัสชนก นาสุข

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  N/A
601017810027
ธนพล หัตถภูมิเกษตร
10.00น.
6/5/60
MSNE-IS  
601017810019

ณัฐนนท์ นาคสุขศร

10.00น. 30/4/60 MSNE-IS  ผ่าน

601017810008

ชัยนันท์ จันทขัมมา N/A MSNE-IS  N/A

601017810020

ภัทรกร ภูปภาดา 10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017810021

เมธัส แสงเพชร 10.00น.
30/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017810022

รัตนโชติ พันธุ์วิไล N/A MSNE-IS  N/A
601017810024 ปฐมพงษ์ ใคร้วานิช
10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810025
สุธีร์ แซ่เตีย
10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810026 วีรบูรณ์ ศักดิ์อมตพันธ์ 10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017660006
ธนกฤต กลีบผึ้ง

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017660007
จำรัส บุญเจริญ

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017680004

วศินี ชาญณรงค์  10.00น.
29/4/60
MSIT  N/A
601017670006 อานนท์ ธนานันท์ 10.00น.
29/4/60

MSIT  N/A
601017680006
ธวัชชัย จตุภาดรกุล
10.00น.
6/5/60
MSIT  
60101991006
สุพจน์ พ่วงกำเหนิด


10.00น.
29/4/60
PhD  ผ่าน
60101991005
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ

10.00น. 29/4/60
PhD  ผ่าน

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ วันเสาร์ที่ 25 เเละวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
601017710001
ณัฐพงษ์ โยธาไพ

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810015

ศุภสิทธิ์ สิงห์บุญ

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017810016
ชลระธี เจริญทรัพย์

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810017
มนัสชนก นาสุข

10.00น.
26/3/60
MSNE-IS  29/4/60
601017810018
พงศ์ภัทร์ รักเดช

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810019

ณัฐนนท์ นาคสุขศร

29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810008

ชัยนันท์ จันทขัมมา 10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A

601017810020

ภัทรกร ภูปภาดา 29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810021

เมธัส แสงเพชร 29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810022

รัตนโชติ พันธุ์วิไล 10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017730001
ธิติ สายจันทร์

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017810014 ธนภัทร รอดพ่วง
10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017680004

วศินี ชาญณรงค์  10.00น.
26/3/60
MSIT  N/A

601017680003

สุรสิทธิ์ พุ่มเจริญ 10.00น.
26/3/60
MSIT  ผ่าน
60101768005
ภูวดล วิรุฬห์ลือชา
10.30น.
1/4/60
MSIT  ผ่าน
601017670005
รุ้งตะวัน หวังศิริ

10.00น.
26/3/60
MSIT
 ผ่าน
601017670006 อานนท์ ธนานันท์ 10.00น.
25หรือ 26/3/60
MSIT  N/A
601017690010
ปัณณพัฒน์ ชัยสิริเดชานนท์

10.00น.
26/3/60
MSIT
 ผ่าน

60101991003

สุทธิรักส์ ศุขเกษม 10.00น.
26/3/60
PhD  ผ่าน
60101991004
ธีระตา ตุลาพันธุ์

10.00น.
25/3/60
PhD  ผ่าน
60101991005
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ

29/4/60
PhD  29/4/60

ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบเเรก - วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เเละ 4 มีนาคม 2560

 

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
60101781002
รมย์รวินท์ ศรีรัตน์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781003

จารุกิตต์ สุขประเสริฐ

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781004
อานนท์ สุขดิษฐ

10.00น. MSNE-IS  N/A
60101781005
ธวัชชัย ฤกษ์ประจักษ์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781006
พงศ์ธัช รัศมี

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781007

ธนบดี สมิตะเกษตริน

10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781008

ชัยนันท์ จันทขัมมา 4/3/60 MSNE-IS  N/A

60101781009

ฐิตารีย์ กุลอาจศรี 26/2/60 MSNE-IS ผ่าน

60101781010

ยุทธนันต์ บิลอุเส็น 10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781011

พรพิชัย   ทนคง 10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781012

ธนากรณ์ สังข์ทอง  4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101781013

มังกร วรางคณาภรณ์ 3/3/60 MSNE-IS ผ่าน
60101766001
ชยพล สรธนานนท์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101766002
ธีรัช สุทธวิจิตร

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101766003
สุรนิตย์ แสนบุดดา

10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101766004

ศักดา กองสุข 4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101766005

พบธรรม พันธ์ครุฑ 4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101773001

ธิติ สายจันทร์ 4/3/60 MSNE-IS  N/A
60101769001
กิตติภพ หมายนอก

10.00น. MSIT ผ่าน
60101769003
สรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์

10.00น. MSIT N/A
60101769005
นันท์นภัส ศรีแจ้

11.00น. MSIT  N/A
60101769006
อภิชาต ไทยนิทัศกุล

11.00น. MSIT  N/A
60101769007
ซูฟียัน แวดือรามัน

11.00น. MSIT ผ่าน
60101769008
วีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์

11.00น. MSIT ผ่าน
60101769009
วินัสนันท์ จันทะบุตร

4/3/60
MSIT N/A

60101769010

ปัณณพัฒน์ ชัยสิริเดชานนท 4/3/60 MSIT N/A

60101769011

สุวิทย์ กระสี 4/3/60 MSIT ผ่าน 
60101767001
วชรพร สีหะ

11.00น. MSIT ผ่าน

60101767002

ซานดรา พรทิพย์ ถนอมเขต 11.00น. MSIT ผ่าน

60101767003

ปุริมวัฒก์ เพลามี 11.00น. MSIT ผ่าน
60101768001
ปมณณัศ เชาว์วาทิน

11.00น. MSIT  N/A
60101769004
ณัฐวดี ซื่อตรง

11.00น. MSIT  N/A
60101991001
คมสัน โกเสนตอ

11.00น. PhD ผ่าน
60101991002
ปองเดช กวินปัถย์

11.00น. PhD  N/A

 

Read more...

ขั้นตอนการรับสมัคร Featured

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Master of Science Program in Information Technology, MSIT)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Master of Science Program in Cyber Security, MSCS)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

รับสมัคร                                 15 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563

สมัครออนไลน์:                         http://admission.reg.mut.ac.th

กำหนดการวันสอบสัมภาษณ์                         

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 21,28 เเละ วันอาทิตย์ที่ 22,29 ธันวาคม2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

                                    วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 

 

                                        วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

* สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนภายใน 29 ธันวาคม (ได้ส่วนลด 15%)

   สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม (ได้ส่วนลด 10%) 

 *ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)        30-31 พฤษภาคม 2563

 เริ่มเปิดการเรียนการสอน      ต้นเดือน มิถุนายน 2563

 

ขั้นตอนการสมัครและสอบสัมภาษณ์

1.      การสมัคร Online

1)                 สมัคร online ได้ที่ http://admission.reg.mut.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทภายใน วัน

2)                 ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)                 สอบสัมภาษณ์ (นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์)  ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีสอบข้อเขียนวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย

4)                 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้ 

2.      การสมัครด้วยตนเอง

1)           ซื้อและกรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์        ชั้น 1 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2)           ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)           สอบสัมภาษณ์(นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์) ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีสอบข้อเขียนวัดความรู็ภาษาอังกฤษด้วย

4)           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้อง   ลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวัน   ประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการสอบสัมภาษณ์

1)     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2)     ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

a.     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโท

b.     ผลงานวิจัยที่ผ่านมาในรูปแบบบทความ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

3)     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการลงทะเบียน

  ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

1)     หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

 

  

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

 

หลักสูตร / สาขาวิชา

 

จำนวนที่

คาดว่าจะรับ

เวลาเรียน

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

-        แผน ก   

 

-        แผน ข มี 4 แขนงวิชา

     ข.1 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)

     ข.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation)

     ข.3 การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management)

     ข.4 การพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation)

 

45

 

5

40

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 -        แผน ก   

-        แผน ข มี 2 แขนงวิชา

   ข1. วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Engineering)    

 

   ข2. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Management)

45

5

40

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร Q ห้อง 307 โทร. 0-2988-3655 0-2988-3666 ต่อ 4111

ติดต่อ บัณฑิตศึกษษ email: msitgradThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail.com

สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  อาคาร  A ชั้น  1  โทร. 02-988-3655,

02-988-3666 ต่อ  1105 -1107

สำนักทะเบียน  อาคาร  F  ชั้น  3  โทร. 02-988-365502-988-3666 ต่อ  2311-2317

 

Read more...

ประมาณค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร Featured

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Master of Science in Information Technology ,MSIT)

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

167,400

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

49,400

96,000

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,600

       
       

แขนง การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

71,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,600

       
       

แขนง การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management) 

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

43,000

99,600

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

164,200

       
       

แขนง การพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,600

46,200

92,800

2

37,400

37,200

13,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

167,400

       
       

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

46,200

92,800

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,400

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineering)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

49,400

96,200

2

37,400

37,200

74,600

   

รวมตลอดหลักสูตร 

170,800

       
       

แขนง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

46,800

46,200

91,000

2

34,200

34,000

68,400

   

รวมตลอดหลักสูตร 

161,200

       
       
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

(เน้นการทำวิจัย)

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

40,400

32,200

72,600

2

47,700

47,500

95,200

3

47,700

47,500

95,200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

257,600

       

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 

   

 

     

 

ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

300

 บาท

 

ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)  ป.โท / ป.เอก

5,000

 บาท

 

ค่าลงทะเบียน (ต่อหน่วยกิต)  ป.โท / ป.เอก

3,000/4,500

 บาท

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท(ต่อภาคการศึกษา)

2,000

 บาท

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

2,200

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง) 

1,000

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนต่างสถาบัน (ต่อวิชา) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ต่อวัน) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 

1,000

 บาท

 

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีทำบัตรหาย) 

100

 บาท

 

ค่าใบรับรองต่างๆ 

 20

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2,200

 บาท

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ต่อวิชา) 

3,200

 บาท

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ(ครั้งเดียว)

4,000

 บาท

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา) 

200

บาท 

 

             
             

Read more...
Subscribe to this RSS feed