อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

Asst. Prof. Dr. Panom Petchjatuporn 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติส่วนตัว

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
ห้องพัก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิขาวิศวกรรมระบบวัดคุม

โทร. 02-9883655 ต่อ 1113

โทรสาร 02-9884040

 

การศึกษา

- วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

ปริญญาตรี

-METR0400  Management and Quality Assurance

-EECI0400    Management and Quality Assurance

 ปริญญาโท

-ITEC0707 IT Information Technology for Organization Management

-ITEC0771 Supply Chain Management in Digital Economy

-ITEC0770 Information Technology in Business Management

 

-ITEC0773 Enterprise Resource Planning

 

 

การทำงาน

พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน  อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Last modified onMonday, 16 October 2017 06:42