อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ - วันเสาร์ที่ 29 เเละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 Featured

ประกาศการสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 29 เเละวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
601017810017
มนัสชนก นาสุข

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  N/A
601017810027
ธนพล หัตถภูมิเกษตร
10.00น.
6/5/60
MSNE-IS  
601017810019

ณัฐนนท์ นาคสุขศร

10.00น. 30/4/60 MSNE-IS  ผ่าน

601017810008

ชัยนันท์ จันทขัมมา N/A MSNE-IS  N/A

601017810020

ภัทรกร ภูปภาดา 10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017810021

เมธัส แสงเพชร 10.00น.
30/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017810022

รัตนโชติ พันธุ์วิไล N/A MSNE-IS  N/A
601017810024 ปฐมพงษ์ ใคร้วานิช
10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810025
สุธีร์ แซ่เตีย
10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810026 วีรบูรณ์ ศักดิ์อมตพันธ์ 10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017660006
ธนกฤต กลีบผึ้ง

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017660007
จำรัส บุญเจริญ

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017680004

วศินี ชาญณรงค์  10.00น.
29/4/60
MSIT  N/A
601017670006 อานนท์ ธนานันท์ 10.00น.
29/4/60

MSIT  N/A
601017680006
ธวัชชัย จตุภาดรกุล
10.00น.
6/5/60
MSIT  
60101991006
สุพจน์ พ่วงกำเหนิด


10.00น.
29/4/60
PhD  ผ่าน
60101991005
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ

10.00น. 29/4/60
PhD  ผ่าน

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ วันเสาร์ที่ 25 เเละวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
601017710001
ณัฐพงษ์ โยธาไพ

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810015

ศุภสิทธิ์ สิงห์บุญ

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017810016
ชลระธี เจริญทรัพย์

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810017
มนัสชนก นาสุข

10.00น.
26/3/60
MSNE-IS  29/4/60
601017810018
พงศ์ภัทร์ รักเดช

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810019

ณัฐนนท์ นาคสุขศร

29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810008

ชัยนันท์ จันทขัมมา 10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A

601017810020

ภัทรกร ภูปภาดา 29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810021

เมธัส แสงเพชร 29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810022

รัตนโชติ พันธุ์วิไล 10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017730001
ธิติ สายจันทร์

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017810014 ธนภัทร รอดพ่วง
10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017680004

วศินี ชาญณรงค์  10.00น.
26/3/60
MSIT  N/A

601017680003

สุรสิทธิ์ พุ่มเจริญ 10.00น.
26/3/60
MSIT  ผ่าน
60101768005
ภูวดล วิรุฬห์ลือชา
10.30น.
1/4/60
MSIT  ผ่าน
601017670005
รุ้งตะวัน หวังศิริ

10.00น.
26/3/60
MSIT
 ผ่าน
601017670006 อานนท์ ธนานันท์ 10.00น.
25หรือ 26/3/60
MSIT  N/A
601017690010
ปัณณพัฒน์ ชัยสิริเดชานนท์

10.00น.
26/3/60
MSIT
 ผ่าน

60101991003

สุทธิรักส์ ศุขเกษม 10.00น.
26/3/60
PhD  ผ่าน
60101991004
ธีระตา ตุลาพันธุ์

10.00น.
25/3/60
PhD  ผ่าน
60101991005
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ

29/4/60
PhD  29/4/60

ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบเเรก - วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เเละ 4 มีนาคม 2560

 

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
60101781002
รมย์รวินท์ ศรีรัตน์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781003

จารุกิตต์ สุขประเสริฐ

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781004
อานนท์ สุขดิษฐ

10.00น. MSNE-IS  N/A
60101781005
ธวัชชัย ฤกษ์ประจักษ์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781006
พงศ์ธัช รัศมี

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781007

ธนบดี สมิตะเกษตริน

10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781008

ชัยนันท์ จันทขัมมา 4/3/60 MSNE-IS  N/A

60101781009

ฐิตารีย์ กุลอาจศรี 26/2/60 MSNE-IS ผ่าน

60101781010

ยุทธนันต์ บิลอุเส็น 10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781011

พรพิชัย   ทนคง 10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781012

ธนากรณ์ สังข์ทอง  4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101781013

มังกร วรางคณาภรณ์ 3/3/60 MSNE-IS ผ่าน
60101766001
ชยพล สรธนานนท์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101766002
ธีรัช สุทธวิจิตร

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101766003
สุรนิตย์ แสนบุดดา

10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101766004

ศักดา กองสุข 4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101766005

พบธรรม พันธ์ครุฑ 4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101773001

ธิติ สายจันทร์ 4/3/60 MSNE-IS  N/A
60101769001
กิตติภพ หมายนอก

10.00น. MSIT ผ่าน
60101769003
สรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์

10.00น. MSIT N/A
60101769005
นันท์นภัส ศรีแจ้

11.00น. MSIT  N/A
60101769006
อภิชาต ไทยนิทัศกุล

11.00น. MSIT  N/A
60101769007
ซูฟียัน แวดือรามัน

11.00น. MSIT ผ่าน
60101769008
วีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์

11.00น. MSIT ผ่าน
60101769009
วินัสนันท์ จันทะบุตร

4/3/60
MSIT N/A

60101769010

ปัณณพัฒน์ ชัยสิริเดชานนท 4/3/60 MSIT N/A

60101769011

สุวิทย์ กระสี 4/3/60 MSIT ผ่าน 
60101767001
วชรพร สีหะ

11.00น. MSIT ผ่าน

60101767002

ซานดรา พรทิพย์ ถนอมเขต 11.00น. MSIT ผ่าน

60101767003

ปุริมวัฒก์ เพลามี 11.00น. MSIT ผ่าน
60101768001
ปมณณัศ เชาว์วาทิน

11.00น. MSIT  N/A
60101769004
ณัฐวดี ซื่อตรง

11.00น. MSIT  N/A
60101991001
คมสัน โกเสนตอ

11.00น. PhD ผ่าน
60101991002
ปองเดช กวินปัถย์

11.00น. PhD  N/A

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.