อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

 • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology
 • Degrees: PhD, in computer sciences and engineering from the University of New South Wales, M.Sc. in information sciences, the University of Pittsburgh, B.Eng. in computer engineering, Chulalongkorn University

Asst. Prof. Dr. Suronapee Phoomvuthisarn 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Dr. Suronapee is a lecturer in the Faculty of Information Sciences and Technology, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand. He received his MS degree in information sciences from the University of Pittsburgh in 2007 and PhD in computer sciences and engineering from the University of New South Wales in 2011. His research interests include service economics, trust computing, and software architecture. He is currently the director of Graduate School (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) of the Faculty of Information Sciences and Technology at Mahanakorn University.

ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q307

 

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : Ph.D., Computer Science and Engineering, University of New South Wales, Australia.
 • ปริญญาโท : M.Sc., Information Science, University of Pittsburgh, USA.
 • ปริญญาตรี : B.Eng., Computer Engineering, Chulalongkorn University, Thailand.

 

ประวัติการทำงาน
 • 01/11/2011 – Present : Lecturer, Faculty of Information Sciences and Technology, Mahanakorn University of Technology, Thailand.
 • 15/03/2008 –31/8/2011 : Studying doctoral degree at University of New South Wales -- on conjoint with National ICT Australia (NICTA), Australia.
 • 15/03/2007 – 15/3/2008 : Lecturer, Faculty of Information Sciences and Technology, Mahanakorn University of Technology, Thailand.
 • 01/05/2006 –17/12/2006 : Graduate Student Researcher (GSR), Laboratory of Education and Research on Security Assured Information System (LERSAIS), Information Sciences Department, University of Pittsburgh, USA.
 • 01/05/2006 -30/09/2006 : Programmer and System Administrator, Health Information Management Department, University of Pittsburgh, USA.

 

ผลงานวิจัย
Journal
 • ไพโรจน์ เหลืองวงศกร, วรพล ลีลาเกียรติสกุล, สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร และ พัชรวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี, "การประยุกต์ใช้ ESP8266 สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้าน", Journal of Information Science and Technology, Volumn 7, No.2, pp. 44-55, July - December, 2017.
 • Phoomvuthisarn, S., Liu, Y., Zhu, L. and Jeffery, R. ,"Integrating a market-based model in trust-based service systems", Tsinghua Science and Technology, Volumn 18, Issue 6, pp. 554-567, 6 Dec, 2013.
 • Phoomvuthisarn, S.,"A Survey study on Reputation-based Trust Mechanisms in Service-Oriented Computing", Journal of Information Science and Technology, Volumn 2, No.2, pp. 1-12, July - December, 2011. 
Conference Proceedings (First Author)
 • Phoomvuthisarn, S., Liu, Y. and Zhu, L., “An Architectural Approach to Composing Reputation-based Distributed Services", the 4th European Conference on Software Architecture (ECSA), pp. 133-149, Copenhagen, Denmark, 23-26 Aug, 2010. (acceptance rate 25.33% (19 out of 75))
 • Phoomvuthisarn, S., Liu, Y. and Han, J.,” An Architectural Approach to Composing Reputation-based Trustworthy Services", the 21st Australian Software Engineering Conference (ASWEC), Auckland, pp. 117-126, Auckland, New Zealand, 6-9 Apr, 2010. (acceptance rate 36.36% (24 out of 66) )
 • Phoomvuthisarn, S. and Liu, Y., “An Architecture Approach to Dependable Trust-based Service Systems,” in PhD Symposium of the 6th International Conference on Service Oriented Computing (ICSOC), Sydney, Australia, 1-5 Dec, 2008. (IBM Travel Award)
 • Phoomvuthisarn, S., “Trust and Role Based Access Control for Secure Interoperation (“TracSI”)”, the 7th IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies, pp. 1458 – 1463, Sydney, Australia, 17-19 Oct, 2007.  
Conference Proceedings (Author)
 • Buranasing, W., Phoomvuthisarn, S., "Information extraction for cultural heritage knowledge acquisition using word vector representation", the 33rd International Conference on Information Networking, pp. 419-430, Matsue, Japan, 4-7 Jan, 2018.
 • Sangsanit, K., Phoomvuthisarn, S., "REST Web Service Composition: A Survey of Automation and Techniques", the 12th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, pp. 116-121, Chiengmai, Thailand, 10-12 Jan, 2018.
 • Thammarat, C., Kurutach, W. and Phoomvuthisarn, S., "A Secure Lightweight and Fair Exchange Protocol for NFC Mobile Payment Based on Limited-Use of Session Keys", the 17th International Symposium on Communication and Information technologies, pp. 279-284, Cairns, Australia, 25-27 Nov, 2017.
 • Thammarat, C., Kurutach, W. and Phoomvuthisarn, S., "A Secure Lightweight Protocol for SMS Mutual Authentication Protocols Based on Symmetic-Key Encryption", the 17th International Symposium on Communication and Information technologies, pp. 267-272, Cairns, Australia, 25-27 Nov, 2017.
 • Buranasing, W., Phoomvuthisarn, S. and Buranarach, M., "Information Extraction and Integration for Enriching  Cultural Heritage Collections", the 11th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, pp. 58-63, Yogyakarta, Indonesia, 10-12 Nov, 2016.
 • วรวัช วาสนปรีชา และสุรณพีร์  ภูมิวุฒิสาร, "การยอมรับระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการหากฎความสัมพันธ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒ (NCCIT2016), หน้า ๒๐๐-๒๐๕, โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์, ขอนแก่น, ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙.
 • นพเดช อยู่พร้อม และสุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบอีดีเอลทีวีในจังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗ (NCIT2015), หน้า ๒๒๘-๒๓๓, โรงแรมเลอ เมอริเดีย, เชียงใหม่, ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘.
 • วรวัช วาสนปรีชา และสุรณพีร์  ภูมิวุฒิสาร, "การยอมรับเทคโนโลยีด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล",  การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗ (NCIT2015), หน้า ๙๓-๙๘, โรงแรมเลอ เมอริเดีย, เชียงใหม่, ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘.
 • Kurutach, W., Fooprateepsiriand, R. and Phoomvuthisarn, S., "A Highly Robust Approach Face Recognition Using Hansdorff-Trace Transfermation," the 17th International Conference on Neural Information Processing, Vol. 6444, pp. 549-556, Sydney, Australia, 22-25 Nov, 2010.
 • Chuang, M., S Phoomvuthisarn and Joshi, James B. D.,”.An Integrated Framework for Trust-Based Access Control for Open Systems”, the 2nd International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing, pp. , Atlanta, USA, 17-20 Nov, 2006.

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Sofrware Architecture
 • Trust Computing
 • Service Economics 

 

Professional Activities :
Academics
 • Program Committee
  • The 1st International Workshop on Software-driven Big Data Analytics (2017)
  • The 2nd International Conference on Information Technology (InCIT 2017)
  • The IEEE International Conference on Cloud and Big Data (2015)
  • การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2012 - present)
  • Journal of Information Science and Technology (2012 - present) 
  • ICWS Program Committee (2012).
 • SSME – ITSC Working Committee (April 06 – March 08) .
 • I-Fest Paper Competition at Information Sciences Department, University of Pittsburgh (Nov 06).
 • Acknowledgement of GTRBAC Implementation paper, IEEE (Dec, 2005). 

 

Industry 
 • SAP consultant for MEA (Jan 07 – March 08) .
 • Security consultant for BAAC (Jan 07 – March 08).
 • Created requirement-based trust framework application for open source software using JAVA P2Pand web services (May 06 – Dec 06) .
 • Created GTRBAC application for open source software using JAVA (May 06 – Dec 06).
 • Published Cu-Mind map Application as open source, Chula (Mar 04).

 

รางวัล (Awards) :
 • Received NICTA Research Project Award (NRPA) scholarship, National ICT Australia (March 08 – March 11).
 • Received NICTA International Postgraduate Award (NIPA) scholarship, National ICT Australia (March 08 – March 11).
 • Received the scholarship as Graduate Student Researcher (GSR), Information Sciences, University of Pittsburgh (May 06 –Dec 06).

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ (Teaching) :
ปริญญาตรี
 • Project Management
 • IT Management
 • Design Patterns
 • Object-oriented System Construction 
 • Mobile Application Programming with Android
ปริญญาโท
 • Network Information System
 • Research Methodology
 • Mobile Business and Implementation
 • Modern Related Technology on Mobile Devices
 • Machine Learning
ปริญญาเอก
 • Mathematics for Research
 • Seminar
Last modified onThursday, 19 July 2018 06:30