อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

สุนันท์ ไทยพิทักษ์

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology

คุณสุนันท์ ไทยพิทักษ์ ปัจจุบันทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเเละหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Last modified onWednesday, 19 October 2016 17:06
More in this category: « อัญชลี สมสุข