อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

อัญชลี สมสุข

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology

คุณอัญชลี สมสุข ปัจจุบันทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Last modified onWednesday, 19 October 2016 17:04