อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology
  • Degrees: PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wale, วศ.ม. ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วศ.บ.ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Asst. Prof. Dr. Woraphon Lilakiataskun 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติส่วนตัว

ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
ห้องพัก : Q307

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : 
PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wale

ปริญญาโท : 
วศ.ม. ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : 
วศ.บ.ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประวัติการทำงาน

2547 - ปัจจุบัน : CCNA Instructor

มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2543 - 2547 : ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ.University of New South Wales

2533 - 2547 : อาจารย์ประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Last modified onThursday, 05 October 2017 15:31