ผมสอบสัมภาษณ์รอบเมษายน

Super User

Super User

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

Dr. Nanta is a lecturer in the Faculty of Information Sciences and Technology, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand. She got her BSc in Mathematics from Burapha University in 1993 and her MSc, in Information Technology from Mahanakorn University of Technology in 2007 and PhD in Information Technology from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang in 2016. Her research interests are in information security, audit and compliance including Blockchain technology.

Read more...

ดร. ภากร จูเหล็ง

Dr. Pakorn is a lecturer in the Faculty of Information Sciences and Technology, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand. He received his master degree in Computer Engineering and Business Administration from King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang and Bangkok University, respectively and doctoral degree in electrical engineering from King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. His research interests are in the field of embedded system design and development, communication system, optical cryptography, nonlinear optical communication and hybrid computing system.

Read more...

ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ - วันเสาร์ที่ 29 เเละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

ประกาศการสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 29 เเละวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
601017810017
มนัสชนก นาสุข

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  N/A
601017810027
ธนพล หัตถภูมิเกษตร
10.00น.
6/5/60
MSNE-IS  
601017810019

ณัฐนนท์ นาคสุขศร

10.00น. 30/4/60 MSNE-IS  ผ่าน

601017810008

ชัยนันท์ จันทขัมมา N/A MSNE-IS  N/A

601017810020

ภัทรกร ภูปภาดา 10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017810021

เมธัส แสงเพชร 10.00น.
30/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017810022

รัตนโชติ พันธุ์วิไล N/A MSNE-IS  N/A
601017810024 ปฐมพงษ์ ใคร้วานิช
10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810025
สุธีร์ แซ่เตีย
10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810026 วีรบูรณ์ ศักดิ์อมตพันธ์ 10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017660006
ธนกฤต กลีบผึ้ง

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017660007
จำรัส บุญเจริญ

10.00น.
29/4/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017680004

วศินี ชาญณรงค์  10.00น.
29/4/60
MSIT  N/A
601017670006 อานนท์ ธนานันท์ 10.00น.
29/4/60

MSIT  N/A
601017680006
ธวัชชัย จตุภาดรกุล
10.00น.
6/5/60
MSIT  
60101991006
สุพจน์ พ่วงกำเหนิด


10.00น.
29/4/60
PhD  ผ่าน
60101991005
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ

10.00น. 29/4/60
PhD  ผ่าน

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ วันเสาร์ที่ 25 เเละวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
601017710001
ณัฐพงษ์ โยธาไพ

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810015

ศุภสิทธิ์ สิงห์บุญ

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017810016
ชลระธี เจริญทรัพย์

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810017
มนัสชนก นาสุข

10.00น.
26/3/60
MSNE-IS  29/4/60
601017810018
พงศ์ภัทร์ รักเดช

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน
601017810019

ณัฐนนท์ นาคสุขศร

29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810008

ชัยนันท์ จันทขัมมา 10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A

601017810020

ภัทรกร ภูปภาดา 29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810021

เมธัส แสงเพชร 29/4/60 MSNE-IS  29/4/60

601017810022

รัตนโชติ พันธุ์วิไล 10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017730001
ธิติ สายจันทร์

10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  N/A
601017810014 ธนภัทร รอดพ่วง
10.00น.
25/3/60
MSNE-IS  ผ่าน

601017680004

วศินี ชาญณรงค์  10.00น.
26/3/60
MSIT  N/A

601017680003

สุรสิทธิ์ พุ่มเจริญ 10.00น.
26/3/60
MSIT  ผ่าน
60101768005
ภูวดล วิรุฬห์ลือชา
10.30น.
1/4/60
MSIT  ผ่าน
601017670005
รุ้งตะวัน หวังศิริ

10.00น.
26/3/60
MSIT
 ผ่าน
601017670006 อานนท์ ธนานันท์ 10.00น.
25หรือ 26/3/60
MSIT  N/A
601017690010
ปัณณพัฒน์ ชัยสิริเดชานนท์

10.00น.
26/3/60
MSIT
 ผ่าน

60101991003

สุทธิรักส์ ศุขเกษม 10.00น.
26/3/60
PhD  ผ่าน
60101991004
ธีระตา ตุลาพันธุ์

10.00น.
25/3/60
PhD  ผ่าน
60101991005
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ

29/4/60
PhD  29/4/60

ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบเเรก - วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เเละ 4 มีนาคม 2560

 

การเดินทาง http://www.msit.mut.ac.th/index.php/about/contacts 

รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล เวลา สาขา ผลสอบ
60101781002
รมย์รวินท์ ศรีรัตน์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781003

จารุกิตต์ สุขประเสริฐ

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781004
อานนท์ สุขดิษฐ

10.00น. MSNE-IS  N/A
60101781005
ธวัชชัย ฤกษ์ประจักษ์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781006
พงศ์ธัช รัศมี

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101781007

ธนบดี สมิตะเกษตริน

10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781008

ชัยนันท์ จันทขัมมา 4/3/60 MSNE-IS  N/A

60101781009

ฐิตารีย์ กุลอาจศรี 26/2/60 MSNE-IS ผ่าน

60101781010

ยุทธนันต์ บิลอุเส็น 10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781011

พรพิชัย   ทนคง 10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101781012

ธนากรณ์ สังข์ทอง  4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101781013

มังกร วรางคณาภรณ์ 3/3/60 MSNE-IS ผ่าน
60101766001
ชยพล สรธนานนท์

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101766002
ธีรัช สุทธวิจิตร

10.00น. MSNE-IS ผ่าน
60101766003
สุรนิตย์ แสนบุดดา

10.00น. MSNE-IS ผ่าน

60101766004

ศักดา กองสุข 4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101766005

พบธรรม พันธ์ครุฑ 4/3/60 MSNE-IS ผ่าน

60101773001

ธิติ สายจันทร์ 4/3/60 MSNE-IS  N/A
60101769001
กิตติภพ หมายนอก

10.00น. MSIT ผ่าน
60101769003
สรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์

10.00น. MSIT N/A
60101769005
นันท์นภัส ศรีแจ้

11.00น. MSIT  N/A
60101769006
อภิชาต ไทยนิทัศกุล

11.00น. MSIT  N/A
60101769007
ซูฟียัน แวดือรามัน

11.00น. MSIT ผ่าน
60101769008
วีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์

11.00น. MSIT ผ่าน
60101769009
วินัสนันท์ จันทะบุตร

4/3/60
MSIT N/A

60101769010

ปัณณพัฒน์ ชัยสิริเดชานนท 4/3/60 MSIT N/A

60101769011

สุวิทย์ กระสี 4/3/60 MSIT ผ่าน 
60101767001
วชรพร สีหะ

11.00น. MSIT ผ่าน

60101767002

ซานดรา พรทิพย์ ถนอมเขต 11.00น. MSIT ผ่าน

60101767003

ปุริมวัฒก์ เพลามี 11.00น. MSIT ผ่าน
60101768001
ปมณณัศ เชาว์วาทิน

11.00น. MSIT  N/A
60101769004
ณัฐวดี ซื่อตรง

11.00น. MSIT  N/A
60101991001
คมสัน โกเสนตอ

11.00น. PhD ผ่าน
60101991002
ปองเดช กวินปัถย์

11.00น. PhD  N/A

 

Read more...

MSIT-MISS-MSNE SPORT DAY

รายละเอียดกิจกรรม:

  • Date: -
  • Venue: โรงยิม อาคาร J

จบไปเเล้วสำหรับ MSMSUT SPORT DAY ที่เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 1 กับ ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 2 ศิษย์เก่าเเละอาจารย์ ผลการเเข่งขันปรากฎว่า

  • Basketball ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 2 ศิษย์เก่าเเละอาจารย์ ชนะ 14:13
  • Football ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 1 ชนะ 10:5
  • Badminton ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 1 ชนะ
  • ปิงปอง ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 1 ชนะ

สนุก อบอุ่น รุ่นน้อง รุ่นพี่ อาจารย์ ตาม style MSMUT ค่ะ

Read more...
Subscribe to this RSS feed