ค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Master of Science Program in Information Technology, MSIT)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครือข่ายเเละความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

(Master of Science Program in Network Engineering and Information Security, MSNE-IS)

รับสมัคร                                  1 มกราคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560

สมัครออนไลน์:                         http://admission.reg.mut.ac.th

สอบสัมภาษณ์                          รอบที่ 1 - วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                               รอบที่ 2 -วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                               รอบที่ 3วันเสาร์ที่ 29 เละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                               รอบสุดท้าย - ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307 (นัดสัมภาษณ์ตามเวลาสะดวกของผู้สมัครเเต่ละคน)

                                                 /*ดูรายชื่อวัน-เวลาการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก www.msit.mut.ac.th*/ (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์)

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ   รอบที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2560, รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รอบสุดท้าย ประกาศ ณ วันสอยสัมภาษณ์

*ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)        29-30 กรกฎาคม 2560

 เริ่มเปิดการเรียนการสอน      วันสาร์ที่ 5 สิงหาคม  2560

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

รับสมัคร                                   1    มกราคม 2560 -30 เมษายน 2560

สอบข้อเขียนเเละสอบสัมภาษณ์                          

-         สอบข้อเขียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ    สอบสัมภาษณ์                          

                                                 รอบที่ 1 - วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                                 รอบที่ 2 -วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                                 รอบที่ 3 - วันเสาร์ที่ 29 เละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                                 รอบสุดท้าย - ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307 (นัดสัมภาษณ์ตามเวลาสะดวกของผู้สมัครเเต่ละคน)

/*ดูรายชื่อวัน-เวลาการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก www.msit.mut.ac.th*/ (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์)

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ   รอบที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2560, รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  รอบสุดท้าย ประกาศ ณ วันสอยสัมภาษณ์

*ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)        29-30 กรกฎาคม 2560

 เริ่มเปิดการเรียนการสอน      วันสาร์ที่ 5 สิงหาคม  2560

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและสอบสัมภาษณ์

1.      การสมัคร Online

1)                 สมัคร online ได้ที่ http://admission.reg.mut.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทภายใน 3 วัน

2)                 ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)                 สอบสัมภาษณ์ (นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์)

4)                 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้ 

2.      การสมัครด้วยตนเอง

1)           ซื้อและกรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์        ชั้น 1 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2)           ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)           สอบสัมภาษณ์(นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์)

4)           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้อง   ลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวัน   ประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการสมัครและการสอบสัมภาษณ์

1)     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2)     รูปถ่าย 1 ใบ

3)     ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

a.     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโท

b.     ผลงานวิจัยที่ผ่านมาในรูปแบบบทความ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

4)     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

 

หลักสูตร / สาขาวิชา

 

จำนวนที่

คาดว่าจะรับ

เวลาเรียน

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

-        แผน ก   

 

-        แผน ข มี 4 แขนงวิชา

     

1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)   

 

2 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management in Digital Economy)

 

3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Modern Technology Development)

80

10

70

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายเเละความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 -        แผน ก   

-        แผน ข มี 2 แขนงวิชา

     

1 ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System)   

 

2 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

40

2

38

วันเสาร์ – อาทิตย์

 

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
 
1. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (มารับได้ที่ธุรการภาคฯ ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร Q โทรมาเช็คก่อนเผื่อธุรการไม่เข้าครับ)
2. ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ใช้รูปเดียวกับที่ติดบนบัตรสอบก็ได้)
6. สำเนา transcript ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด

 

ติดต่อสอบถาม

 

1 บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร Q ห้อง 307 โทร. 0-2988-3655 , 0-2988-3666 ต่อ 4111

ติดต่อ ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  อาคาร  A ชั้น  1  โทร. 02-988-3655,

02-988-3666 ต่อ  1105 -1107

3 สำนักทะเบียน  อาคาร  F  ชั้น  3  โทร. 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ  2311-2317

 

Read more...

ประมาณค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Master of Science in Information Technology ,MSIT)

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

40200

23500

63700

2

35700

28500

64200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

127900

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

40200

36500

76700

2

31200

29000

60200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

136900

       
       

แขนง การจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Management in Digital Economy)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

40200

36500

76700

2

28200

29000

57200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

133900

       
       

แขนง การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ((Modern Technology Development)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

40200

36500

76700

2

34200

26000

60200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

136900

       
       

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Master of Science Program in Network Engineering and Information Security, MSNE-IS)
 

แผน ก. (ทำวิจัย) 

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

43200

23500

63700

2

35700

28500

64200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

130900

       

แผน ข. (ทำโครงงาน/ศึกษาอิสระ) 

 

แขนง ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System)

 

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

43200

39500

79700

2

34200

29000

63200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

145900

       
       

แขนง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ((Cyber Security)

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

43200

39500

76700

2

34200

29000

63200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

145900

       
       
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

(เน้นการทำวิจัย)

   
       

ปีที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม 

1

48700

40500

91200

2

47200

45000

92200

3

47200

45000

92200

   

รวมตลอดหลักสูตร 

273600

       

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 

   

 

     

 

ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

300

 บาท

 

ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)  ป.โท / ป.เอก

3,500/4,500

 บาท

 

ค่าลงทะเบียน (ต่อหน่วยกิต)  ป.โท / ป.เอก

2,500/4,500

 บาท

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท(ต่อภาคการศึกษา)

3,000

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

2,000

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง) 

1,000

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนต่างสถาบัน (ต่อวิชา) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ต่อวัน) 

100

 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 

1,000

 บาท

 

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีทำบัตรหาย) 

100

 บาท

 

ค่าใบรับรองต่างๆ 

 20

 บาท

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

2000

 บาท

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ต่อวิชา) 

3,000

 บาท

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ(ครั้งเดียว)

4,000

 บาท

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา) 

200

บาท 

 

             

              

Read more...
Subscribe to this RSS feed