โครงงาน

โครงงาน

โครงงาน (การค้นคว้าอิสระ) 

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงงานสามารถดาวน์โหลดตาม Link ด้านล่าง
 
รายการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
1. แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงงานในวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-001
Template ProjectProposal
เเนวทางการยื่นหัวข้อโครงงาน

2. แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002
3. แบบฟอร์มขอส่งรายงาน F-GIT-004
4. แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ ป โทเเผน ก F-GIT-026
5. แบบฟอร์มขอส่งวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์  โทเเผน ก F-GIT-027 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
เเนวทางการทำโครงงาน
 
1. เเนวทางการทำโครงงานสาขา MSIT MSNE-IS
  
การเผยแพร่สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
 
เอกสารงานปฐมนิเทศ
 
วิทยานิพนธ์ (เเผน ก)
 
1. แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงงานในวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-001
2. แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ ป โทเเผน ก F-GIT-026
3. แบบฟอร์มขอส่งวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์  โทเเผน ก F-GIT-027
เเนวทางการทำโครงงาน
 
 
 
วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
 
รายการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
1. รายชื่อวารสารวิชาการนานาชาติ ตามรายการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศยอมรับ (Conferences)
2. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย F-PSO/PA-010
3. แบบฟอร์มข้อมูลการประชุมย้อนหลัง 3 ปี พร้อมจำนวนบทความในแต่ละปี F-RIO-007
4. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 1 F-GIT-015
5. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 2 F-GIT-016
6. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 3 F-GIT-017
7. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 4 F-GIT-018
8. รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (research Proposal) สำหรับ Thesis 1 download 
9. รูปแบบ Technical Report for Thesis 2 and Thesis 3 ตัวอย่างภาษาไทย Thesis2T ตัวอย่าง  ภาษาอังกฤษ Thesis2E
10. รูปแบบวิทยานิพนธ์ for Thesis 4 download
11. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ download
12. บันทึกข้อความเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ download
13. แบบแจ้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ download
14. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะฯ F-GIT-036 
15. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการวารสารวิชาการนานาชาติของคณะฯ F-GIT-037