บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดหลักสูตร Certificate Program เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้าน IT ที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม  
รายละเอียดเพิ่มเติม…

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

24 June 2019
IT Management in Digital Economy
บล็อกที่แล้ว เราก็คุยกันกว้าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับผังควบคุมแล้วนะครับ … คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบในภาพรวมของผังควบคุมกันอีกครั้งส่วนแรกก็จะเป็นแกนของกราฟ แกนตั้งหรือแกน X ก็จะเป็นสเกลของข้อมูล (Data Scale) ส่วนแกนนอนหรือแกน Y ก็จะเป็นอนุกรมขอ...

.