บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

19 March 2018
IT Management in Digital Economy
เรื่องที่ผมจะคุยต่อไปนี้ ผมจะคุยตามภาษาของผมนะครับ เพื่อขยายความ SCM ที่ใช้ใน ERP รุ่นแรกออกไปให้กว้างมากขึ้นเท่านั้น … อย่านำเอาไปเทียบกับเรื่องการจัดการโซ่อุปทานตามหลักการทางวิชาการนะครับ … เดี๋ยวมันจะยุ่ง …คำว่า “Supply” ถ้าเราหมายถึง “การจัด (หาม...

.