บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

.

MSIT เเหล่งรวมความรู้

17 October 2017
IT Management in Digital Economy
วันนี้ผมขอชวนให้ผู้อ่านมาทำตัวเป็นนก แล้วโผบินขึ้นท้องฟ้าไปพร้อม ๆ กัน … ไต่เพดานบินขึ้นไปเรื่อย ๆ นะครับ … เอาแหละตอนนี้ เรามาลอยตัวอยู่ที่ 30,000 ฟุต เหนือพื้นโลก …. เห็นอะไรมันเล็ก ๆ ไปหมดใช้ไหม ที่ระดับ 30,000 ฟุตนี้ เราย่อมมองเห็นแค่รูปร่างของผ...