บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

17 January 2018
IT Management in Digital Economy
Security ผมแปลกว้าง ๆ ว่า ความปลอดภัยก็แล้วกัน … ถ้าเราเป็น IT เราก็อาจจะมองแค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือ เครือข่าย … แต่เมื่อเรามองในเชิงฟังก์ชันการทำงานของ IT ซึ่งส่วนมากเป็นไปในเชิงให้การสนับสนุนแล้ว ก็คงจะต้องมองให้กว้าง ๆ หน่อยในเชิงของ IT ...

.