บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

19 May 2018
IT Management in Digital Economy
Competency หรือ ขีดความสามารถ หรือ สมรรถนะ ถ้าให้ความหมายง่าย ๆ ในสไตล์ผมก็คือ สิ่งที่บุคคลต้องมีเพื่อให้เขาสามารถทำงานในตำแหน่งงานที่เขาทำอยู่ได้สำเร็จลุล่วงไปลองนึกถึงตำแหน่งงาน “พนักงานขับรถ” ดูก็ได้ … พอเราอ่านปั๊บ เราก็อาจจะมองเอาว่า ถ้ามีขีดควา...

.