บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

19 April 2018
IT Management in Digital Economy
เมื่อผมนั่งทำงานในโรงงาน (เหมือนผู้อ่านนั่งทำงานอยู่ในองค์กรของท่าน) เราจะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา … เช้ามาผมก็เข้ามาอยู่ในกำแพงล้อมรอบนี้ เย็นมาก็กลับบ้าน … ผมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นชินแบบเดิม ๆ ทุกวันมานานปี … ชีวิตก็ดำเนินไปแบบนี้ งานก็ทำไป...

.