บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

18 February 2018
IT Management in Digital Economy
เมื่อเซ็นสัญญากันแล้ว … ก็น่าจะเริ่มการผลิต หรือ ปั๊ม ๆ กันออกมาได้เลย … แต่ช้าก่อนครับ … ตอนที่เราออกแบบกระบวนการผลิตนั้น มันอยู่บนแผ่นกระดาษที่ได้มาจากประสบการณ์ (หรือ จำลองบนคอมพิวเตอร์) … มันยังไม่ได้ทำจริง มันจะเวิร์ก 100% ตามที่คิดหรือเปล่าก็ไม...

.