ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT - MSNE-IS - PHD

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม…

.

Campus Life